/ Viden / Høringssvar

Høringssvar

Her på siden kan du se en oversigt over de høringssvar, som EjendomDanmark har afgivet på branchens vegne.

Supplerende bemærkninger bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bemærkninger til forslag om forordning om en markedskorrektionsmekanisme

Bemærkninger til bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder

Bemærkninger til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bemærkninger til lovforslag om forlængelse af 2020-ejendomsvurderinger m.m.

Bemærkninger til bekendtgørelse om nedlæggelse af bygningspuljen

Bemærkninger til bekendtgørelse om ny varmepumpepulje

Bemærkninger til lovforslag om indefrysningsordning for stigende energiregninger med tilhørende statslige lån

Bemærkninger til lovforslag om reduceret elafgift, forhøjet børne-/ungeydelse m.m. (“vinterhjælp”)

Bemærkninger til lovforslag om et midlertidigt huslejeloft

Bemærkninger til bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til en ejendom

Bemærkninger til lovforslag om lavere afskrivningssats for bygninger

Bemærkninger til bekendtgørelse om ny typeformular

Bemærkninger til lovforslag om betingede byggetilladelser

Bemærkninger til lovforslag om rettelse af fejl i lejeloven, forsøgsordning med afskaffelse af gebyrer i huslejenævn og indførelse af refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger

Bemærkninger til lovforslag om udvidelse af tilbudspligt

Bemærkninger til lovforslag om lagerskat af selskabers ejendomsavancer

Bemærkninger til vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Bemærkninger til lovforslag om ændring af planloven og to klagenævnslove

Bemærkninger til lov om værdiansættelse af andelsboliger

Bemærkninger til forslag til bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver

Bemærkninger til Europa-Kommissionens RePowerEU-forslag vedr. VED, EED og EPBD

Bemærkninger til Europa-Kommissionens meddelelse om en RePowerEU-plan

Bemærkning til Københavns Kommunes midtvejsevaluering af ressourceplan 2024

Bemærkninger til ændring af bekendtgørelse om bygningspuljen

Bemærkninger til bekendtgørelser udstedt i medfør af ny lejelov

Bemærkning til forslag til energioplysningsbekendtgørelsen

Bemærkninger til lovforslag om samfundsbidrag fra den finansielle sektor

Bemærkninger til ændringsforslag til lov om leje (tilpasning af tilbudspligt)

Bemærkninger til forslag om etablering af Fonden for blandede byer

Bemærkninger til forslag om ændring af musumslov og lov om miljø- og fødevareklagenævn

Bemærkninger til udkast til et revideret bygningsdirektiv

Bemærkninger til forslag om bekendtgørelse om forretningsorden for vurderingsankenævn

Bemærkninger til forslag til bekendtgørelsen om tilskud til til ladestandere i almene boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger

Bemærkninger til forslag om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mm.

Bemærkninger til lovforslag om indførelse af en tørkeskadeordning

Bemærkninger til lovforslag om ændring af kommunal anvisningsret

Bemærkninger til lovforslag om konsekvensrettelser i anden lovgivning som følge af ny lov om leje og ny lov om boligforhold

Bemærkninger til lovforslag om fravigelse af støjgrænser og kompensation til naboer til anlægsarbejder

Bemærkninger til bekendtgørelse om tilpasning af bygningspuljen

Bemærkninger til lovforslag om udvidelse af byggelovens formål til også at omfatte bæredygtighed og krav om livscyklusanalyser m.m. i bygningsreglementet

Bemærkninger til lovforslag om forsøgsordning med undladelse af gebyrer i huslejenævn

Bemærkninger til lovforslag om styrkelse af fremlejetageres rettigheder

Bemærkninger til bekendtgørelse om en midlertidig forlængelse af lejelovens frister for aflæggelse af forbrugsregnskaber som følge af covid-19

Bemærkninger til bekendtgørelse om en midlertidig forlængelse af erhvervslejelovens frister for aflæggelse af forbrugsregnskaber som følge af covid-19

Bemærkninger til anden høring over forslag til en ny lov om leje

Bemærkninger til anden høring over forslag til en ny lov om boligforhold

Bemærkninger til bekendtgørelse om revision af bygningspuljen

Bemærkninger til bekendtgørelse om obligatorisk registrering af tv-overvågning

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om leje almene boliger (forlængelse af frister som følge af covid-19)

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om leje af almene boliger

Bemærkninger til lovforslag om en grøn skattereform

Bemærkninger til høring over foreslåede retningslinjer for opsætning af altaner i Københavns Kommune

Bemærkninger til bekendtgørelser om byggeskadefonde

Bemærkninger til lov om ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Bemærkninger til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Bemærkninger til høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem ledningsejerregistret

Bemærkninger til høring over ændringsforslag til lovforslag L 5 om en anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud

Bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Bemærkninger til supplerende høring over udkast til lov om leje

Bemærkninger til høring over udkast til lov om boligforhold

Bemærkninger til høring over udkast til lov om leje

Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bemærkninger til høring over forslag til bekendtgørelse om tilskud til eriergibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Bemærkninger til høring over forslag om lov om ændring af lov om leje af almene boliger (digital kommunikation via e-Boks)

Høringssvar vedr. bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger

Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Europa-Kommissionens 2030 Climate Target Plan

Bemærkninger til høring over 3 forslag til ændringer i boligreguleringsloven, lejeloven og andelsboligloven i anledning af den boligpolitiske aftale

Henvendelse til Folketingets Boligudvalg (L 93 – Forslag til lov om ejerlejligheder)

Bemærkninger til høring over forslag til Europa-Kommissionens meddelelse om en ”European Green Deal”

Høringssvar over forslag til bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger ifm. ejendomshandel m.v., 29. november 2019

Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse (kredsinddelingsbekendtgørelsen), 28. november 2019

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven, 25. november 2019

Høringssvar vedrørende ejendomsvurderingslov, 21. november 2019

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, 1. november 2019

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven, 31. oktober 2019

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ejerlejligheder, 4. oktober 2019

Høring over udkast til lov om ændring af byggeloven, 23. august 2019

EjendomDanmarks høringssvar vedr. oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv., 22, februar 2019

EjendomDanmarks høringssvar vedr. høring over ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV), 19. februar 2019

EjendomDanmarks bemærkninger til udkast til lov om ændring af sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig anvendelse af boligforholdene og byggeloven (udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.), 5. februar 2019

EjendomDanmarks bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed, 18. januar 2019

Brev til Skatteminister Karsten Lauritsen, Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Folketingets Skatteudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg vedr. Ligestilling for familieejede ejendomsvirksomheder, 21. december

SPU-høring i forhold til Europa-Kommissionens forslag til en revision af direktivet for vedvarende energi, 6. december

Bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, Iov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed i høring, 30. november

Forudgående høring om almene boliger, Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar, 17. november

Forudgående høring om kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder m.fl., 16. november

Bemærkninger til L42 Forslag til lov om Planklagenævnet, 7. november

Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysning om energiforbrug og fakturering, 28. oktober

Bemærkninger til L41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, 21. oktober

Høring over udkast til lovforslag om modernisering af planloven, 17. oktober

Bemærkninger til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret (BBR), 14. oktober

Høring af vejledning om værdiansættelse af udlejede boliger på landbrugsejendomme, 3. oktober

Høring vedrørende oplysning om energiforbrug og fakturering, 26. september

Bemærkninger til høring over udkast til frekvensstrategi 2016, 13. september

Høring vedrørende lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen), 10. august

Høring vedr. ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove, 1. august : Plus partshøring nedenfor:

Partshøring om ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove, 26. juni

Høring om Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere – lægdommere ved boligretten, 14. juni.: Plus supplerende høringssvar nedenfor:

Supplerende høring om Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere –

lægdommere ved boligretten, 15. juni

Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg, 13. maj

Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg, 13. maj

Høring vedrørende ændring af bygningsreglement 2015, 10. maj

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen og hvidvaskbekendtgørelsen, 28. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 6. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl., 6. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser, 6. april

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelser og udvikling af byer, 23. marts

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 451 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv., 21. marts

Høring over bekendtgørelse om Grundejernes Investeringsfond, 17. februar

Høring om analyse af behov for forsyningspligt på teletjenester, 22. januar

Høring over udkast til lovforslag lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v., 23. december

Høring vedr. Grøn Bolig Jobordning i 2016 og 2017, 15. december

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og udkast til bekendtgørelse om håndbog til energikonsulenter, 4. december

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2015 til 2017

Høringssvar vedrørende kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp, 10. september

Høring over udkast til vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse, 10. august

Høring over ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling etc., 5. august

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, 11. juni

Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter, 27. maj

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, 8. maj Plus bilag nedenfor: Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål), 24. april 2015

Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger til bekendtgørelse om pristillæg til el fremstillet på visse solcelleanlæg, 26. januar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, 8. januar

Høringsbrev vedr. udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, 26. november

Udkast til bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Notat om ændring af bekendtgørelse

Høring over forslag til ændring af vurderingsloven, 24. november

Høring over forslag til lov om ændring af planloven, 24. november

Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv., 24. november

Høring om ændring af bygningsreglementet kapital 7 og VE-krav, 14. november

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen, 14. oktober

Høring over udkast til ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv., 30. september

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger mv., 24. september)

Høringssvar vedr. totaløkonomisk rentable forbedringer, 26. august

Høring over aftalt grøn byfornyelse – aftaleblanket, 21. august

Høring over udkast til “Vejledning om aftalt grøn byfornyelse”, 20. juni

Høring om bekendtgørelse om obligatorisk energisyn, 17. juni

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015, 1. maj

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. december 2012 eller senere, 27. marts

Lovændring vedrørende ejedomsvurderinger for 2012-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen, 28. januar

Høringssvar over udkast til lovforslag om en energisparepakke, 20. december

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af byggeloven, 12. december

Høringssvar vedrørende gennemførelse af EU´s energieffektivitetsdirektiv m.v., 11. december

Høringssvar til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, 2. december 2013 Plus bilag nedenfor: Bilag til høringssvar nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen

Høringssvar til lovforslag om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven, 25. november 2013

Høringssvar til ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, 20. november 2013

Høring over bekendtgørelser om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning, 12. november 2013

Høring over offentliggørelsesbekendtgørelsen, 6. november 2013

Høring over bekendtgørelse om væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, 4. november 2013

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), 11. oktober 2013

Høring vedrørende ny identifikation af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere, 13. september 2013

Høring vedr. betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, som er afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, 15. august 2013 Plus bilag nedenfor: Bilag til ovennævnte høringssvar

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, 7. august 2013

Høring af udkast til bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 1. august 2013

Høring af forslag til ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love samt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljønævnets digitale selvbetjening, 29. juli 2013

Høring af udkast til bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand, 26. juli 2013

Høring vedr. forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Grøn boligkontrakt), 3. juli 2013

Høring vedr. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (L175), 30. maj 2013

Høring vedr. bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning, 28. maj 2013

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love, 27. maj 2013

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven, 27. maj 2013

Høring over udkast til forslag til ændringslov vedrørende lejeres mulighed for nettoafregning af og afgiftsfritagelse for el fremstillet på vedvarende energi-anlæg, 8. maj 2013

Høring over udkast til to nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere, 6. maj 2013

Bestemmelser om udrulning af fjernaflæste elmålere i forslaget til lov om ændring af lov om el-forsyning m.fl., 26. marts 2013

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg ved overtrædelse af lovgivningen om fremme af energibesparelser i bygninger, 28. februar 2013

Udkast til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 25. februar 2013

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet, 21. februar 2013