/ Vi mener / En grøn branche

En grøn branche

Den grønne omstilling berører os alle. I ejendomsbranchen vil vi også gerne bidrage til bæredygtige løsninger, men de rigtige rammevilkår mangler.

Menneskets påvirkning af sine omgivelser er i dag ikke bæredygtigt. Det ses mest tydeligt på klimaet, hvor store forandringer i vind og vejr er undervejs, fordi vi udleder for store mængder drivhusgasser. Samtidig tager det lokale miljø mange steder skade af forurening af luften, plastic i vandet eller skrald i skoven.

Reduktionen af menneskets aftryk på naturen er derfor den største udfordring, samfundet står over for i dag. Og skal problemerne løses, er forandringer af vores måde at håndtere ejendomme, boliger og bygninger ikke til at komme udenom.

Danmark er et foregangsland 

De grønne ambitioner i Danmark er høje. Men til trods for dette er det danske klimaaftryk stadig stort – og energirenoveringer og forbedringer af bygningsmassen er én af de hurtigste og mest effektive veje til at gøre noget ved dette. EA Energianalyse har for EjendomDanmark beregnet, at der inden 2030 kan spares CO2 svarende til udledningen fra 45.000 biler, hvis vi gennemfører de energirenoveringer, der er samfundsøkonomisk rentable.

Samtidig kan vi dog ikke læne os tilbage og tro, at den grønne udfordring handler om energirenoveringer i snæver forstand alene. Virkeligheden er, at udfordringen er bredere end det. Der skal stadig investeres i at skabe de fysiske rammer for, at den grønne energi i praksis kan bringes i spil i bygninger og det omgivende miljø. Og det er også nødvendigt med investeringer for at adressere en lang række andre udfordringer for ejendommes bidrag til øget bæredygtighed og klimatilpasning i bredere forstand

Fire principper bag den grønne omstilling

De fire udfordringer kan håndteres må mange måder. For EjendomDanmark er det vigtigt, at vi vælger de rigtige og mest effektive løsninger og får alle med. Derfor skal arbejdet med den grønne omstilling hvile på fire principper:

 1. Vi skal tænke langsigtet
  Vi bliver nødt til – både i det store og i det små – at anlægge perspektiver, der rækker langt ud i fremtiden: Hvordan sikrer vi, at de grønne investeringer er de reelt bedste og mest effektive i det lange løb?
 2. Vi skal have markedet til at spille med
  Den grønne omstilling kan nå et stykke med statslige krav og offentlige midler. Men en reel omstilling til bæredygtighed nås kun, hvis erhvervslivet i bred forstand – herunder også ejendomsbranchen – selv bidrager og er med. Er det en fordel at være grøn, så er der flere, der er det. Vi må skabe flere konkurrencefordele i at være grøn
 3. Vi skal have den grønne udfordring integreret i alle politiske områder
  Opgavens omfang og kompleksitet er stor. Og derfor må de politiske løsningerne tænkes i helheder. Det er nødvendigt at se på, om og hvordan nuværende regulering over en bred front kan være en hæmsko for den grønne omstilling. Vi kan ikke nøjes med en klimapolitik, der er et ”vedhæng” eller svagt supplement til al eksisterende politik og regulering.
 4. Vi skal bære byrderne sammen
  Konkrete forandringer kræver forståelse og accept af prisen for de investeringer, der skal til. Hvis vi skal nå langt nok, skal vi på en fair vis deles om investeringerne i den grønne omstilling. Den forståelse skal både erhvervslivet, borgere, som bor til leje, og samfundet som helhed have. Der skal være bedre plads til nytænkning og eksperimenter

17 konkrete forslag 

EjendomDanmark har udarbejdet kataloget “Vejen til grønnere ejendomme i Danmark” for at vise, hvordan der kan skabes rammer, der i langt højere grad understøtter grønne investeringer i og forbedringer af ejendomme og bygninger i Danmark.

Kataloget indeholder 17 konkrete forslag, der adresserer de fire grundlæggende barrierer – ikke mindst i regler og regulering – der holder netop den slags investeringer tilbage:

 1. Der skal være flere direkte økonomiske fordele ved grønne investeringer
 2. Forbedringer skal kunne gennemføres nemmere og hurtigere
 3. De offentlige støtteordninger skal være mere gennemsigtige og effektive
 4. Der skal være bedre plads til nytænkning og eksperimenter

Der er derfor behov for en enklere og mere forståelig lovgivning, der højere grad kan sætte den grønne dagsorden i centrum.

Vejen til grønnere ejendomme i Danmark

40 %

af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra bygninger. Der er specielt i ældre etageejendomme potentiale for store energibesparelser.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere, hvis du ønsker mere information om vores mærkesager.

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.

Mette Qvist

Underdirektør

Mathias Green

Politisk konsulent

Cand.scient.pol.

Christina T. Kirkeby

Politisk konsulent

Cand.comm.