/ Vi mener / Lejeregulering

Lejeregulering

Det private lejeboligmarked er reguleret mere end de fleste andre markeder. Lovgivningen er meget omfattende og kompleks – og faktisk er det danske lejeboligmarked reguleret betydeligt mere, end det er tilfældet i en række sammenlignelige lande rundt om i Europa.

Professionelle udlejere har ikke noget modsætningsforhold til deres lejere – der er snarere tale om en professionel kunderelation, der sættes højt, og hvor alle har en fælles interesse i konstruktiv dialog og et langsigtet fokus.

EjendomDanmark arbejder for en fair, gennemsigtig og effektiv lejeregulering.

Sammenskrivning af lejelovene

Arbejdet med at skrive lejeloven og boligreguleringsloven sammen til én lov har stået på siden 2014, da der blev indgået et politisk forlig herom.

Efter mere end 7 års forberedelser er forløbet nu færdigt, og den nye – sammenskrevne – lejelov vedtaget. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2022.

Loven viderefører i det store og hele de eksisterende regler, men har en grundlæggende ny struktur og en række tilføjelser i forhold til tidligere.

Paragrafnøgle

EjendomDanmark har i samarbejde med Poul Schmith/Kammeradvokaten udarbejdet en paragrafnøgle, der skal fungere som et hjælpeværktøj. Den findes både i en fysisk og i en digital form. 

Hent paragrafnøglen her

Baggrund

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven ved besluttet i et politisk forlig i 2014. Her blev det bl.a. slået fast, at der var behov for en “forenkling” og “modernisering” af lejereguleringen. De politiske partier slog også fast, at det i den sammenhæng var et vigtigt hensyn, at den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke blev forrykket.

Du kan læse den politiske aftale, der ligger til grund for det hele lige her.

I løbet af 2020 iværksatte Boligminsteriet (dengang: Transport- og Boligministeriet) selve arbejdet med at formulere et lovforslag, der skulle skrive lejeloven og boligreguleringsloven sammen til én lejelov med fokus på forholdet mellem lejer og udlejer. Til gengæld ville man udskille alle forhold mellem udlejer og offentlige myndigheder i en ny lov om boligforhold. Disse lovforslag blev efter de omfattende høringsrunde fremsat i Folketinget i midten af oktober 2021 og endeligt vedtaget den 1. marts 2022.

Høringer

Arbejdet med at skrive lejelovene sammen har ført til flere høringsrunder: Første runde i sommeren 2020 og anden runde i vinteren 2020-2021, og til sidst en mindre og supplerende høring i vinteren 2022. Nedenfor kan du finde EjendomDanmarks centrale pointer og høringssvar i begge høringsrunder.

Første høring

Transport- og Boligministeriet sendte hen over sommeren 2020 et udkast til en sammenskrivning af de to lejelove i høring. I EjendomDanmarks høringssvar til dette forslag til en sammenskrivningen pegede vi bl.a. på følgende ting:

  • Der er et enormt potentiale for forenkling til glæde og gavn for alle – et potentiale, som man ikke helt har indløst
  • I arbejdet med at skrive lejelovene sammen har man ikke ændret det store  i paragrafferne, men reelt har man strammet reglerne rigtig mange steder ved at ændre på lovbemærkningerne
  • Mange af forslagene betyder, at huslejenævnene bør tilføres flere ressourcer
Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til den første udgave af sammenskrivningen:

EjendomDanmark – Supplerende høringssvar – Ny lov om leje

Bemærkninger til høring over udkast til lov om boligforhold

Bemærkninger til høring over udkast til lov om leje

Anden høring

Indenrigs- og Boligministeriet sendte i julen 2021 et revideret udkast til en sammenskrivning af de to lejelove i en ny høring. I EjendomDanmarks høringssvar til dette nye forslag pegede vi bl.a. på følgende ting:

  • Der er stadig flere steder, hvor man strammer lejereguleringen – og mange steder sker det stadig ved at ændre på lovbemærkningerne; det er imod hensigten med forslaget, og det gør ikke reglerne mere gennemsigtige.
  • Der er behov for at styrke udlejers situation, når der ankes sager fra huslejenævnene; i forslaget efterlades ankemuligheden reelt illusorisk, når den flere steder ikke gives opsættende virkning
  • Mange af forslagene betyder til stadighed, at huslejenævnene bør tilføres flere ressourcer
Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til den anden udgave af sammenskrivningen:

Bemærkninger til anden høring over forslag til en ny lov om leje

Bemærkninger til anden høring over forslag til en ny lov om boligforhold

Tredje høring

Efter lovforslaget blev fremsat i oktober 2021, konstaterede Indenrigs- og Boligministeriet, at man manglede at lukke et hul i reglerne om tilbudspligt, og derfor stillede man et ændringsforslag til lovforslaget. Med dette ændringsforslaget ville Indenrigs- og Boligministeriet lukke et hul i reglerne, der betød, at visse ejendomme formelt blev undtaget for tilbudspligt, selvom det ifølge ministeriet ikke var hensigten. Dette ændringsforslag skulle gennem en høringsfase, så bl.a. EjendomDanmark kunne kigge forslaget igennem. EjendomDanmark havde en række forslag til præciseringer – præciseringer, som ministeriet tog til efterretning.

Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til den tredje høring af sammenskrivningen:

Bemærkninger til ændringsforslag til lov om leje (tilpasning af tilbudspligt)

Analyser af lejereguleringen i Danmark

Reformer af lejereguleringen i Danmark bør ske på grundlag af en reel og faktuel viden. Derfor har EjendomDanmark udarbejdet en række analyser, der belyser lejereguleringen i Danmark nøjere:

Stadig færre udsættelser af lejere

Markant færre lejere sættes på gaden. Færre konflikter, en god økonomi og mere fokus på at løse de svære sager er sandsynligvis blandt forklaringerne herpå.

Stadig færre udsættelser af lejere

Den danske huslejeregulering er blandt de strammeste i Europa

En gennemgang af forskningen på området viser, at den danske regulering hører til blandt de mest restriktive i Europa, idet reguleringen her både er mere indgribende og mere kompleks end mange andre steder.

Den danske huslejeregulering er blandt verdens mest restriktive

Færre sager og flere delta afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene

I løbet af de seneste år har huslejenævnene samlet set oplevet færre og flere delte afgørelser. Det peger i retning af, at der overordnet er en tendens i retning af et faldende konfliktniveau i forholdet mellem lejer og udlejer.

Færre sager og flere delte afgørelser – på vej mod mindre konflikt i huslejenævnene?

Fordobling af omfanget af lejereguleringen på 30 år

Virksomheder i ejendomsbranchen er underlagt særlig regulering – og omfanget af denne særlige regulering er fordoblet på 30 år.

Overkompleks regulering af ejendomsbranchen?

Regelkompleksitet skaber strid

Uklare og komplicerede regler på boliglejeområdet betyder, at ejendomsvirksomheder, der beskæftiger sig med boliglejemål, i gennemsnit skal forholde sig til en ny dom af principiel eller generel karakter hver femte eller sjette dag. 

Regelkompleksitet skaber strid og behov for afklaring