/ Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle handelsvilkår pr. 1. juli 2020

Ikrafttrædelse, ophør og ændringer i handelsvilkår

EjendomDanmarks handelsvilkår er beskrevet i de til enhver tid gældende generelle handelsvilkår. Handelsvilkårene kan løbende ændres og tilpasses af EjendomDanmark.

Handelsvilkårene gælder for alle leverancer, som er faktureret og sendt fra EjendomDanmark CVR nr. 10 39 02 14.

Hvis der er ændringer i handelsvilkårene offentliggøres de med retsvirkning her på hjemmesiden eller ved skriftlig information til de berørte kunder.

Priser og rabatter

Køb af varer og ydelser hos EjendomDanmark sker til de gældende salgspriser som fastsættes af EjendomDanmark under hensyntagen til markedsvilkårene.

EjendomDanmark yder en medlemsrabat på 20 procent eller har en særlig medlemspris. Rabat og medlemspris fremgår af de anførte priser.

Der ydes ikke rabat på gebyrer, renter, kontingenter og lignende.

Vi tager forbehold for tastefejl og forkerte priser.

Levering og ekspeditionsgebyr

De købte varer sendes til kunden efter den af EjendomDanmark valgte forsendelsesmåde, med mindre andet er aftalt ved ordreafgivelsen. Afsendelsen sker inden fem hverdage fra ordreafgivelsen.

Vi pålægger enhver faktura et ekspeditionsgebyr efter de til enhver tid gældende takster, som EjendomDanmark fastsætter og offentliggør her på hjemmesiden.

Der er alene ekspeditionsgebyr på salg af blanketter, bøger og publikationer. Ekspeditionsgebyret udgør 48 kr. ekskl. moms pr. faktura ved køb af blanketter, bøger og publikationer. Medlemmer betaler ikke ekspeditionsgebyr. Ved køb af blanketter, bøger og publikationer, der ikke betales via butikken, tillægger vi yderligere fakturaen et efterkravsgebyr.

Vi tillægger porto på ethvert salg af blanketter, bøger og publikationer. Porto beregnes efter PostNords til enhver tid gældende takster. Salg der er betalt via butikken tillægges ikke porto.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er anført nedenfor.

For køb vedr. forsikringspræmier, gælder betalingsbetingelser 10 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 10 dage efter fakturadato.

Ved køb af kurser gælder betalingsbetingelser 8 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 8 dage efter fakturadato. Dog gælder, at såfremt kurset begynder tidligere end 8 dage fra fakturadato, skal kurset være betalt således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark senest to bankdage inden kurset starter.

Ved køb i butikken gælder betalingsbetingelserne netto kontant således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark ved varernes afsendelse, eller for kurser ved afsendelse af kursusbekræftelse. Visse varer kan kun handles gennem EjendomDanmarks butik.

EjendomDanmark anvender elektronisk betaling for herved at reducere omkostningerne ved betaling. Derfor skal betaling overføres elektronisk med korrekt angivelse af den betalingsspecifikation (kodelinie), som er anført på fakturaen. Er dette ikke muligt, kan der rekvireres girokort hos EjendomDanmark.

Skal vi sende rykkerbrev til kunden, tilskrives kontoen et rykkergebyr på 100 kr. for første rykker og 100 kr. for anden rykker. Derudover tilskrives kontoen alle eventuelle omkostninger til inkasso, retslig behandling og lignende.

Reklamation og returnering af varer

Varer

Evt. reklamation må ske inden 8 dage fra modtagelsen af varerne. Synlig skade eller mangler skal dog anmeldes straks ved modtagelsen.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Varerne skal i givet fald returneres til EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. Du skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varernes tilbagesendelse.

Ved køb af filer til download bortfalder muligheden for returnering.

Evt. fortrydelse må ske inden 14 dage fra modtagelsen af varerne. Hvis fortrydelsesfristen ønskes udnyttet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til PostNord eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til EjendomDanmark. Du skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved tilbagesendelsen.

Det er en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.

Fortrydelsesretten gælder ikke hvis varen er taget i brug.

Fortrydelsesretten gælder ikke ved download af filer.

Vedr. afbestilling af kurser/konferencer og fag på EA-uddannelsen

Afbestilling af kurser/konferencer og fag skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer:

Afbestilling tidligere end 5 uger før kursusstart gebyr 500 kr.

Ved afbestilling 3 til 5 uger før kursusstart betales 50 procent af kursusafgiften.

Ved afbestilling mindre end 3 uger før kursusstart betales hele kursusafgiften.

Hvis den tilmeldte deltager bliver forhindret i at deltage i kurset, kan deltageren dog vederlagsfrit overføre kursuspladsen til en anden deltager fra samme virksomhed.

Bestilte kurser/konferencer og fag kan ikke fortrydes, der henvises til ovennævnte afbestillingsregler.

Moms

EjendomDanmark er momsregistreret under CVR nr. 10 39 02 14. Varer, ydelser, forsendelsesomkostninger og gebyrer tillægges moms efter gældende dansk lovgivning. Alle ovenstående beløbsangivelser for fakturagebyr, og rykkergebyr er anført eksklusive moms.

Tro- og love-erklæring (ved tilmelding til EA-fag)

Jeg erklærer på tro og love, at jeg opfylder adgangsbetingelserne. Adgangsbetingelserne er en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring. Der kan være skærpede krav i nogle studieordninger. På forlangende skal du fremvise dokumentation for din adgangsgivende eksamen.

Orientering om brug af persondata

(Underretning om indsamling af oplysninger)

EA-uddannelsen er en del af akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Derfor er det nødvendigt at udveksle personoplysninger mellem EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania til brug for registrering i Det Offentlige Uddannelsessystem.

EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania har efter persondataforordningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, som vi indsamler og registrerer om dig.

Indsamling og brug af personoplysninger

I forbindelse med din tilmelding til EA-uddannelsen vil du afgive personoplysninger, som vil blive registreret og behandlet hos Erhvervsakademi Dania og EjendomDanmark.

De kategorier af personoplysninger, som indsamles af Erhvervsakademi Dania og EjendomDanmark er almindelige stamoplysninger, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger i form af telefonnummer og e-mailadresse.

Derudover indsamles Cpr-nr. da det er nødvendigt af hensyn til entydig identifikation af dig i uddannelsesøjemed. Da EA-uddannelsen er offentlig, er det et krav at du meddeler os dit cpr-nr. Hvis du ikke udleverer dit cpr.nr. kan du ikke få adgang til studieportalen og heller ikke få udstedt eksamensbevis efter endt uddannelse.

De dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, 8960 Randers SØ og EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. Erhvervsakademi Dania er dataansvarlig for behandling af persondata i wiseflow og hos Erhvervsakademi Dania. Ejendomsforeningen Danmark indsamler persondata og er dataansvarlig for behandling af persondata i forbindelse med tilmelding og gennemførelse af EA-uddannelsen.

Videregivelse af personoplysninger

EjendomDanmark vil udveksle de indsamlede personoplysninger med Erhvervsakademi Dania.

Sikkerhed

Ifølge persondataforordningen skal dine personoplysninger opbevares sikkert.

EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania har som dataansvarlige truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Sletning

De oplysninger, som EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania har registreret om dig gemmes i al den tid, hvor du er registreret som studerende på EA-uddannelsen, og slettes seks måneder efter udstedelse af eksamensbevis.

Indsigt og øvrige rettigheder

Du kan på begæring få indsigt i de oplysninger, som EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania behandler om dig. Ønsker du at få oplysningerne skriftligt, er EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania berettiget til at opkræve et gebyr herfor.

Hvis der er sket ændringer i dine kontaktinformationer, så venligst kontakt os på kursus@ejd.dk, så vi kan rette dine oplysninger.

Generel information om butikken

EjendomDanmark
Vester Farimagsgade 41
DK-1606 København V
T. +45 33 12 03 30
CVR: 10390214