/ Uddannelser / EA-Uddannelsen

EA-Uddannelsen

EA-uddannelsen giver en solid faglighed og mulighed for at udvikle nyttige og efterspurgte kompetencer inden for ejendomsbranchen.

EA-uddannelsen er den anerkendte grunduddannelse for alle ejendomsadministratorer og giver dig et solidt afsæt til en spændende karriere inden for ejendomsbranchen. 

Som ejendomsadministrator er du med til at skabe rammerne for folks hjem og arbejdsplads. Det stiller krav til din faglighed. 

Uddannelse målrettet ejendomsbranchen

Med en EA-uddannelse bliver du klædt på til at varetage og håndtere de mange forskellige problemstillinger, du møder i din hverdag. Når du kan tilføje EA til din titel, har du dokumenteret, du har gennemført en uddannelse målrettet ejendomsbranchen, og har opnået de rette kompetencer til at varetage dine arbejdsopgaver. Samtidig giver uddannelsen dig et godt fundament til at udvikle dig gennem hele din karriere.

EjendomDanmark samarbejder med Erhvervsakademi Dania 

Erhvervsakademi Dania udbyder EA-uddannelsen i samarbejde med EjendomDanmark, og er strukturelt en del af Akademiuddannelsen for Finansiel rådgivning (AU FR).

En akademiuddannelse er kategoriseret som en kort videregående uddannelse.

Studerende hos Erhvervsakademi Dania

Når du tilmelder dig EA-uddannelsen, bliver du derfor indskrevet som studerende hos Erhvervsakademi Dania og du optjener ECTS point, når du gennemfører dine uddannelsesforløb. 

 

Skal du gennemføre hele akademiuddannelsen eller EA-uddannelsen?

Det er din uddannelsesbaggrund og dine egne ønsker og behov, der er afgørende for, om du bør gennemføre hele Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU FR).

Har du, hvad der svarer til en kort videregående uddannelse, anbefaler vi, du tilmelder dig fagene på EA-uddannelsen. Er du faglært, eller har du en ungdomsuddannelse som højeste afsluttede uddannelse, kan du med fordel gennemføre hele AU FR, men det er ikke et krav. Du kan læse mere om EA-uddannelsen nedenfor. 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om EA-uddannelsen er du meget velkommen til at kontakte os.

Kursusafdelingen

Kontakt os på

EA-uddannelsen

På EA-uddannelsen lærer du at forstå, varetage og håndtere de praktiske og nære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Samtidig får du et bredt fagligt fundament, der gør dig i stand til at vurdere og vælge konkrete løsningsmodeller til de opgaver, du skal løse.

Ejendomsadministratorer har dagligt kontakt til mange forskellige mennesker – som bygherrer, jurister, banker, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber. Du har ansvaret for ejendommene i din portefølje, og der er gode muligheder for efteruddannelse og udvikling i jobbet.

Opbygning og struktur

EA-uddannelsen består af seks fag. Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Derfor kan du selv tilrettelægge uddannelsen og bestemme, hvilken rækkefølge fagene skal læses i.

EjendomDanmark anbefaler at du begynde med det obligatoriske fag “Indledende ejendomsadministration”. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år, men flere studerende vælger også at bruge op til tre år på at gennemfører EA-uddannelsen.

 

 

Fag på EA-uddannelsen

Her kan du læse mere om fagene på EA-uddannelsen. Du skal gennemføre alle seks fag for at gennemføre uddannelsen.

Formål

Formålet med faget er at give dig en forståelse for de overordnede og tværgående fagområder, der knytter sig til ejendomsadministration, og som samtidig er væsentlige elementer i udførelsen af hvervet som ejendomsadministrator.

Du bliver introduceret til enkelte grundlæggende elementer inden for ejendomsadministration af boligudlejningsejendommen.

Formålet er at give dig et grundlæggende fundament til at varetage sit erhverv som ejendomsadministrator.

Udbydes og gennemføres

Faget udbydes og gennemføres næste gang i efterår 2024

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Formål

Formålet med faget er at kvalificere dig til at varetage den almindelige administration af boligudlejningsejendomme.

Du skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere boliglejemål og udlejningsejendomme. 

Udbydes og gennemføres

Faget udbydes og gennemføres næste gang i efteråret 2024

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Formål

Formålet med faget er at give dig en forståelse af lovgivningen og regnskabsprincipper inden for ejendoms- og skatteregnskabsmetoder.

Udbydes og gennemføres ikke længere

Faget udbydes ikke længere, og er fra 2022 erstattet med faget Bogføring og regnskab. 

Formål

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse af lovgivningen og regnskabsprincipper inden for ejendomsbranchen.

Udbydes og gennemføres

Faget udbydes og gennemføres næste gang i efteråret 2024

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Formål

Formålet med faget er at gøre dig i stand til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Du lære at sætte dig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal du være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og du skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Udbydes og gennemføres

I foråret 2024

Tilmelding 

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Formål

Formålet med faget er at klæde dig på til at administrere både ejer- og andelsboligforeninger. Du bliver indført i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere andelsbolig- og ejerforeninger. 

Udbydes og gennemføres

Faget udbydes og gennemføres næste gang i efteråret 2024

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Formål

Formålet med faget er at gøre dig i stand at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Du skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Udbydes og gennemføres

I foråret 2024

Tilmelding

Læse mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Supplerende fag

Er et tilbud til dig, der gerne vil klædes på til at gennemføre det obligatoriske fag Bogføring og regnskab

Formål

Formålet med faget er at give dig en grundlæggende viden om lovgivningen og bogføringsprincipper samt en elementær forståelse af ejendoms- og skatteregnskabsmetoder.

Udbydes og gennemføres

I efteråret og gennemføres typisk i august

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Praktisk information

Du skal som minimum have gennemført en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget på EA-uddannelsen. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring, efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du gennemfører uddannelsen.

EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU FR) og er placeret som en del af de retningsbestemte valgfag på akademiuddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har erhvervsmæssig fuldtidsbeskæftigelse. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudium.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatoriske fag og en retningsbestemt valgfagsdel inden for fire uddannelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision samt Ejendomsadministration.

EA-uddannelsen er således den fjerde valgfrie uddannelsesretning og udgør tilsammen 30 ECTS-point.Du kan vælge at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra Akademiuddannelsen, men du kan også vælge at gennemføre hele Akademiuddannelsen og fortsætte videre i uddannelsessystemet, hvis du gerne vil det.

Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag, og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel.

Viden og forståelse

Den studerende skal tilegne sig et indgående kendskab til central anvendt teori og metode, der relaterer sig til ejendomsadministration i dagligdagen og anvende den i praksis. I praksis betyder det, at den studerende øger sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme.

Færdigheder

Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for ejendomsadministration, samt opstille og vælge relevante modeller til løsning af disse. Ligesom den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder. Det betyder, at den studerende opnår færdigheder, der gør den studerende i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger m.v., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger og mindre komplicerede praksisnære tvister, der knytter sig til de faktorer, der indgår i undervisningen.

Kompetencer

Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til ejendomsadministration. Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/eller andelsbolig- og ejerforeninger.

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger, og tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle princippet. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag blive aflyst. Derfor opfordres de studerende til i god tid at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge. Hvis du er tilmeldt et fag, der bliver aflyst, vil du få besked på mail.

Som udgangspunkt er det ikke muligt at reservere en plads. I visse tilfælde kan det tilbydes, hvis sekretariatet vurderer, at der er tale om særlige omstændigheder, som forsinker eller forhindrer den almindelige tilmeldingsproces.

Prisen for hvert fag fremgår af fagbeskrivelsen. EjendomDanmark yder et uddannelsesbidrag til sine medlemmer.

Du kan læse mere om betingelserne for at opnå uddannelsesbidraget her.

Der er tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen.

Fristen er 14 dage  før studiestart. Du finder den pågældende tilmeldingsfrist under den enkelte fagbeskrivelse, den studerende er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om den gældende tilmeldingsfrist. Der kan ikke dispenseres fra tilmeldingsfristen.

Inden studiestart er der mulighed for afbestille sin tilmelding mod et gebyr. Du kan læse mere i vores handelsbetingelser her

Efter studiestart er det ikke længere at afmelde sig et uddannelsesforløb. 

EjendomDanmark giver et uddannelsesbidrag til sine medlemmer, når medlemmer af EjendomDanmark sender deres medarbejdere på EA-uddannelsen.

Læs mere om bidragets størrelse på hvert fag og betingelserne for udbetaling her.