/ Medlem / Netværk og udvalg

Netværk og udvalg

EjendomDanmark samler ejendomsbranchen i en række foreningsudvalg, netværk og erfagrupper. Kontakt sekretariatet, hvis du gerne vil høre mere om muligheden for at blive en del af et udvalg/netværk.

Netværk/erfagrupper

Denne erfagruppe er for medarbejdere, der arbejder med kommunikation, medier og public affairs i ejendomsbranchen

Kontaktpersoner hos EjendomDanmark

Underdirektør Cecilie Lund Vinther, clv@ejd.dk

Underdirektør Jan Ellebye, je@ejd.dk

Dette netværk er for medarbejdere, der arbejder med HR og rekruttering i ejendomsbranchen

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Chefkonsulent Lotte Rendtorff, lre@ejd.dk

Dette netværk er for medarbejdere, der i praksis arbejder med løsninger omkring MitID Erhverv eller BS-Plus og som ønsker at bidrage til fælles videndeling og løsningsudvikling 

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Juridisk direktør Lena Hartmann, lh@ejd.dk

Denne ERFA-gruppe er for udlejerrepræsentanter i huslejenævnene og bruges til sparring og videndeling

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Juridisk chefkonsulent Thit Korsbæk Topsøe-Jensen, ttj@ejd.dk

Denne ERFA-gruppe er for medarbejdere, der arbejder med compliance (herunder persondataret og hvidvask) i ejendomsadministration 

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Juridisk direktør Lena Hartmann, lh@ejd.dk

Denne ERFA-gruppe er for menige administratorer hos ejendomsadministratorer, som har eller skal specialisere sig i rådgivning af byggelån og hjemtagelse af finansiering til foreningerne

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Medlems- og sekretariatschef Maria Rask Hetoft Larsen, mpo@ejd.dk

Denne netværksgruppe drøfter nye emner hvert kvartal

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Senior Project Manager Sinan Koca, sik@ejd.dk

Nordisk netværksgruppe, NPOC (Nordic Property Owners Collaboration), som har til formal at dele erfaringer og udbrede viden om PropTech i Norden. 

Fastighetsägarna, Eiendom Norge og Rakli deltager pt. sammen med EjendomDanmark, der er tovholder

Kontaktperson hos EjendomDanmark

Økonomisk chefkonsulent Mikkel Alsø, mal@ejd.dk

Foreningsudvalg

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget drøfter aktuelle problemstillinger og nye initiativer på andelsboligområdet og kvalificerer derved EjendomDanmarks stillingtagen til diverse politiske processer.

Udvalget har blandt andet bidraget til EjendomDanmarks arbejde i regeringsudvalget om en ny værdiansættelsesmetode, Erhvervsstyrelsens opdatering af regnskabsvejledningen og rammerne for den obligatoriske indberetningsordning for solgte andelsboliger.

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget beskæftiger sig løbende med de emner, som er aktuelle for udlejnings- og administrationsbranchen. Af særlig interesse for udvalget er ny lovgivning på lejelovsområdet samt ny rets- og huslejenævnspraksis. Når der er anledning til det tager udvalget også enkelte emner op til mere grundig behandling, herunder ved oplæg fra eksterne oplægsholdere. Som et fast punkt på møderne drøftes den aktuelle situation på ejendomsmarkedet i Jylland. Udvalget holder fire møder i løbet af året.

Kontaktperson i EjendomDanmark

Senior chefkonsulent Mogens Dürr

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for boligområdet. Udvalget har især koncentreret sig om en samlet reform af boliglejelovgivningen til dels med ekstern, sagkyndig bistand.

Udvalget har desuden fuldt implementeringen af de nye regler, der desværre ikke betød en forenkling af lejeloven.

Kontaktperson i EjendomDanmark

PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Byggeudvalget skal primært behandle forhold og gennemføre aktiviteter af generel og specifik interesse for foreningens medlemmer inden for alle former for nybyggeri samt større ombygninger og renoveringer. Byggeudvalget beskæftiger sig endvidere med vilkår og principper for køb og salg af større ejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret reduktion af energiforbrug i bygninger, byggeskadeforsikring, byggeriets udfordringer, digital dokumenthåndtering i byggesager samt aftaler om anvendelse til helårsbeboelse som vilkår for byggetilladelse.

Udvalgets arbejdsområder

Arbejdsområderne bygger på lovene for Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. Af disse fremgår det blandt andet, at: ”Foreningens formål er at samle grundejerforeningerne i de sjællandske, lolland-falsterske, møenske og bornholmske købstedet og bymæssigt bebyggede kommuner eller dele af sådanne sammesteds for i fællesskab at fremme alle sager, der har interesse for grundejerne”.

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi inden for sit fagområde, der er defineret som spørgsmål med relevans for retailområdet og udlejning af butikslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og butikslokaler.

Rådgivningen omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål, men er forankret i danske forhold og skal specielt relatere sig til emner, der har særlig interesse for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom inden for det pågældende fagområde med fokus på forbedring af rammevilkårene i forhold til retailområdet og udlejning af butikslokaler.

Udvalget inddrages som rådgivende funktion i forbindelse med sekretariatets besvarelse af høringssvar og det øvrige politiske arbejde i det omfang, som sekretariatet vurderer relevant.

Udvalget vil via sekretariatet og bestyrelsen bidrage til at løfte branchens position og rolle i samfundet over for politikere, embedsværk, meningsdannere og offentligheden i forhold til drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og udlejning af butikslokaler.

Udvalget bidrager desuden til at komme med forslag til initiativer, der kan øge kvalifikationer og kompetencer i branchens virksomheder på området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Inden for lovgivningens rammer medvirker udvalget også til vidensdeling inden for branchen, og drøfter forslag til standarder for løsning af branchens opgaver samt opstiller kvalitative mål for medlemmernes løsning af opgaver på området.

Udvalget bidrager til og rådgiver om foreningens kommunikation til meningsdannere og medier om spørgsmål relateret til retailejendomme og udlejning af butikslokaler samt evt. behov for udarbejdelse af særlige analyser af området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Udvalget kan behandle rejste spørgsmål af medlemmer eller kan af egen drift tage spørgsmål op over for bestyrelsen og sekretariatet.

Kontaktperson i EjendomDanmark

PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget arbejder på at bibringe viden og erfaring til såvel de fynske huslejenævnsmedlemmer som lægdommere for udlejerside, herunder orientere om ny praksis på området. Derudover arbejder udvalget på at udbrede kendskabet til Ejendomsforeningen Fyn.

Udvalget ønsker at have en innovativ og proaktiv tilgang til ny lovgivning, regler og praksis.

Kontaktperson i EjendomDanmark

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget koncentrerer sit arbejde om arbejdsmiljø og -sikkerhed for ejendomsfunktionærer. Målsætningen for udvalget er at få etableret en dialog med Arbejdstilsynet for at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan opgaverne skal løses i den private udlejningssektor.

Udvalget diskuterer blandt andet også byggesagsbehandlingen i kommunerne, skimmelsvamp, isolering af tekniske installationer, energimærkning af udlejningsejendomme og energibesparende foranstaltninger.

Kontaktperson i EjendomDanmark

Regnskabschef Hans Morten Pedersen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi i relation til spørgsmål med relevans for erhvervsejendomme og udlejning af erhvervslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret ændring af erhvervslejeloven, planloven og retningslinjer for syn og skøn i markedslejesager.

Kontaktperson i EjendomDanmark

PA-chef Jan Ellebye

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget beskæftiger sig løbende med de emner, som er aktuelle for udlejnings- og administrationsbranchen. Af særlig interesse for udvalget er ny lovgivning på lejelovsområdet samt ny rets- og huslejenævnspraksis. Når der er anledning til det tager udvalget også enkelte emner op til mere grundig behandling, herunder ved oplæg fra eksterne oplægsholdere. Som et fast punkt på møderne drøftes den aktuelle situation på ejendomsmarkedet i det Midtjyske, men særligt i Aarhus-området. Udvalget holder fire møder i løbet af året.

Kontaktperson i EjendomDanmark

Senior chefkonsulent Mogens Dürr

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for skattespørgsmål i bred forstand, herunder selskabsskat, moms, ejendomsskat, dækningsafgift, fradragsregler og regnskabsspørgsmål i relation til beskatning. Arbejdsområderne omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål på skatteområdet.

Udvalget har blandt andet behandlet den offentlige vurdering af erhvervsejendomme, EjendomDanmarks markedsstatistik, generationsskifte af familieejede ejendomsvirksomheder, ejendomsvenlighedsundersøgelse, dækningsafgift, regeringens 2025 plan, anbefalinger til geografisk inddeling med ejendomsdata, FAIF og moms på ejendomme.

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget skal bistå hovedbestyrelsen og sekretariatet med at sikre, at EjendomDanmark udbyder og
understøtter relevant grund- og efteruddannelse af branchens medarbejdere, ligesom udvalget skal
bistå med at sikre, at der på brancheniveau gennemføres relevante aktiviteter i forbindelse med
rekruttering af medarbejdere til branchen.

Udvalget skal som repræsentanter for branchens virksomheder fungere som aftagerpanel for
EjendomDanmarks uddannelsesaktiviteter, herunder skal udvalget bidrage med evaluering og udvikling af
nye uddannelsestilbud. I relation til de offentlige uddannelser skal udvalget bidrage til at sikre
branchens gennemslagskraft i forhold til uddannelsesinstitutionerne, ligesom udvalget skal bistå i arbejdet
med at etablere de relevante ”uddannelseskæder”, der skal sikre, at der løbende kan tilbydes relevant
grund- og efteruddannelse til både branchens nye og erfarne medarbejdere. Udvalget skal herudover bistå
generelt med employer branding på brancheniveau og konkret med rekrutteringsaktiviteter i forhold til
studerende på relevante uddannelser.

Kontaktperson i EjendomDanmark

Chefkonsulent Lotte Rendtorff