/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Stort program for Folkemødet, dialog om ejendomsvurderingerne og et afsluttet læringsforløb i grøn omstilling. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Foråret har i den grad gjort sit indtog, og vi håber solskinsvejret varer ved, når vi inden længe drager mod Bornholm til årets Folkemøde. Folkemødet er dog kun en af mange politiske anliggender, vi er optaget af i øjeblikket. Vi har fortsat en intens dialog med blandt andet Skatteministeriet og Vurderingsstyrelsen om ejendomsvurderingerne. Det er en dialog med mange forskellige dagsordener, fordi der er så mange udfordringer. Men helt overordnet er vores tilgang, at det nye system skal åbnes op, så vi i langt højere grad kan få virkeligheden tilbage i ejendomsvurderingerne.  

Ses vi til Folkemødet på Bornholm? 

De sidste brikker er ved at falde på plads til årets Folkemøde, hvor vi i år har et stort program og er arrangør og medarrangør af en masse spændende debatter og talks. Hvis du er på Bornholm fra den 13.-15. juni, så læg endelig vejen forbi os.  

Fredag den 14. juni fra 14.30-15.30 kan du bl.a. opleve debatten “Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?” mellem et panel bestående af Jan E. Jørgensen fra Venstre, Simon Kjær Hansen, som frem til 2021 har arbejdet som global direktør i den verdensomspændende klima- og byorganisation C40 Cities og forfatter bogen ”Et forsvar for Storbyen”, Brian Videbæk, bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd og direktør for ejendomsudvikling i Dagrofa og Simon Hansen (S), borgmester i Guldborgsund Kommune. 

Herefter kan du høre en talk med Tine Brockhuus fra Brockhuus Ejendomme og Bo Danielsen fra Heibo om, hvordan man finder vej i bæredygtighedsjunglen og skaber grønne hjem og arbejdspladser.  

Se vores fulde program her. 

Grønt læringsforløb afsluttet 

Læringsforløbet i projektet “Bæredygtig omstilling i Ejendomsbranchen – BOE” blev afsluttet i april. To ud af de ca. 30 virksomheder, der nu har gennemført forløbet, kan du høre fortælle om vejen gennem bæredygtighedsjunglen i en spændende talk på Folkemødet.  

Der har været stort engagement blandt projektdeltagerne og den virtuelle læringsplatform, som hele branchen har adgang til, udvikles fortsat med input fra blandt andet deltagerne for at styrke branchens bæredygtige omstilling. 

Boligdommere forbigået i ny aftale om vederlag for sagkyndige dommere 

I november 2023 indgik regeringen et bredt forlig om domstolenes økonomi for 2024-27. Som en del af denne økonomipakke blev det politisk drøftet, hvorvidt vederlaget for lægdommer af både almindelig og sagkyndig karakter skulle hæves.  

I aftalen blev det besluttet af vederlaget for sagkyndige retsdommere i al almindelighed skulle hæves fra 2.400 kr. til 4.200 kr. pr. retsdag. Men endnu engang er boligdommerne, som reelt set fungerer som sagkyndige dommere, forbigået. 

Det sker på trods af, at EjendomDanmark, Erhvervslejernes Landsorganisation og Lejernes Landsorganisation har argumenteret for, at der er behov for at justere honoreringen af den indsats, der ligges af boligrettens lægdommere – blandt andet til et foretræde for retsudvalget tidligere på året og i dette høringssvar.  

Udvalgsarbejde om Tilbudspligten er skudt i gang 

Det længe ventede udvalgsarbejde i Social og Boligministeriet, som skal analysere tilbudspligtsordningen, og belyse de administrative omkostninger er gået i gang.  

For EjendomDanmark er udvalgets arbejde af stor betydning, da det længe har været en politisk prioritet for os at få genbesøgt den til tider meget administrativt tunge tilbudspligt. EjendomDanmark går ind til arbejdet i udvalget med et ønske om at forsimple tilbudspligten, så de administrative omkostninger for erhvervslivet, kan bringes ned på et niveau som står mere rimeligt mål med ordningens formål. I dag bruges der nemlig uforholdsmæssigt meget tid på at gennemføre tilbudspligtssager i ejendomme, hvor det er usandsynligt, at der kan oprettes en andelsboligforening  

Udvalgets arbejde vil foregå i løbet af 2024, og en endelig rapport fra udvalget kan forventes ultimo 2024. EjendomDanmark er repræsenteret i udvalget ved juridisk direktør, Lena Hartmann.  

Fortsat intens dialog om ejendomsvurderingerne 

I de forgangne måneder har EjendomDanmark fuldt udrulningen af det nye ejendomsvurderingssystem meget tæt. Dette har afsted kommet en lang række møder med Skatteministeriet og Vurderingsstyrelsen, hvor EjendomDanmark har haft lejlighed til at drøfte både de generelle og mere specifikke udfordringer, som det nye system skaber for landets ejendomsejere.  

Ligeledes har EjendomDanmark markeret sig på dagsordenen i pressen, hvor der senest er bragt en kronik af adm. direktør Peter Stenholm i Børsen. Her slås der et stor slag for, at virkeligheden skal bringes tilbage i vurderingerne, og at gennemsigtigheden i vurderingerne skal øges, så landets ejendomsejere, kan få en reel indsigt i de vurderinger de har modtaget. Du kan læse kronikken i sin fulde længe nedenfor:  

Arbejdsudvalget for vurdering af erhvervsgrunde ventes at aflægge rapport ved udgangen af maj. EjendomDanmark sidder i følgegruppen, og er løbende kommet med indvendinger. Forventningen er, at arbejdsgruppen kommer til at anbefale en videreførelse af det eksisterende system, hvor erhvervsejendomme vurderes på baggrund af ejerboliger. Arbejdsgruppen forventes ikke at forholde sig konkret til træfsikkerheden af den eksisterende model. 

Det systemiske risikoråd fremlægger sine overvejelser for fastsættelsen af den sektorspecifikke kapitalbuffer 

Fra den 30. juni bliver det dyrere for banker og realkreditinstitutter, når de skal yde et lån til en ejendomsvirksomhed, end når de skal yde lån til andre typer virksomheder. 

Det skyldes aktiveringen af en sektorspecifik kapitalbuffer, der netop omfatter ejendomsvirksomheder. Risikorådet ser risici for opbygning af systemiske risici i bankernes udlån til ejendomsvirksomheder, hovedsageligt forårsaget af de stigende renter. 

EjendomDanmark anerkender, at det er væsentligt at sikre den finansielle stabilitet. I forhold til de konkrete analyser vurderer vi dog, at risikorådet går for langt i fastsættelsen af bufferen, idet der for eksempel tages udgangspunkt i et risikoscenarie, hvor indtjeningen i ejendomsbranchen skulle kunne falde med op til 20 procent. Vi savner belæg for, at dette skulle være et realistisk scenarie for branchen, hvor 2/3 af udlånene er udstedt til boligejendomme, der netop er karakteriseret ved stabile og konjunkturufølsomme indtjeningsgrader.