/ Nyheder / Nyt regeringsgrundlag – set med ejendomsbranchens briller

Nyt regeringsgrundlag – set med ejendomsbranchens briller

Ny regering, nyt regeringsgrundlag. Læs her om de ejendomsrelevante initiativer, den nye regeringen barsler med de kommende år.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Danmark har fået en ny og bred regering, og den har præsenteret sit regeringsgrundlag. Set fra ejendomsbranchens stol er der masser at tage fat på for den nye regering. 

Blandt det vigtigste er den annoncerede annullering af lagerskatten – en udmelding som EjendomDanmark har modtaget med stor tilfredshed. I regeringsgrundlaget er der dog generelt ikke meget om bygninger og ejendommes rolle i den grønne omstilling.

EjendomDanmark ser desuden frem til at indgå i dialog med regeringen om det samlede boligpolitiske udspil, man har annonceret i det nye regeringsgrundlag.

Regeringsgrundlaget strækker sig over hele 63 sider, men nedenfor får du en oversigt over de for ejendomsbranchens vigtigste initiativer og forslag.

Akutte initiativer

 • Ny inflationshjælp
  Det er stadig uklart, hvordan denne hjælp præcis skal skrues sammen, men EjendomDanmark indgår gerne i en dialog om løsninger, der er håndterbare. 
 • Grøn omstilling op i tempo
  I det nye regeringsgrundlag står der, at der skal nedsættes en ”National Energikrisestab” (NEKST), der skal hjælpe med at få den grønne omstilling op i tempo. Fokus på omstillingen til grønnere energikilder burde dog suppleres af energieffektivisering, hvor der er lavthængende (og hurtigt virkende) frugter.

Ansvarlig økonomisk politik

 • Flere seniorer i job
  Det er godt, hvis regeringen vil gøre noget på dette felt. Ejendomsbranchen er god til at holde på medarbejderne – men til gengæld har branchen også betydelige rekrutteringsudfordringer. Det er derfor vigtigt, at der gøres mere for at holde på seniorerne.
 • Generel sænkning af skattetrykket og skattestop
  Det er sund økonomisk politik at fastholde fokus på erhvervslivets rammevilkår, og det er ikke mindst positivt, at man i  det nye regeringsgrundlag slår fast, at evt. hævede erhvervsskatter skal tilbageføres direkte til erhvervslivet krone for krone på anden vis. Her vil EjendomDanmark rejse spørgsmålet om den nuværende dækningsafgift.
 • Flerårsaftale om skattevæsenet, så der kommer mere stabilitet for og mere tillid til skattevæsenet
  Borgernes tillid til skattevæsenet er efterhånden udhulet. Derfor er det meget positivt med en flerårsaftale, der skal rette op på det. Men hvis skattevæsenets problemer skal løses, bør man ligeledes se på det bagvedliggende regelsæt. Der skal en regelforenkling til, hvis vi skal sikre et stabilt og gennemskueligt ejendomsvurderingssystem.
 • Fortsat stramme rammer for finanspolitikken
  Det er positivt, at regeringen fortsat vil sikre sunde og stabile statsfinanser, som har betydning for at stoppe inflationen.

Velfærd 2.0 (herunder også vækst)

 • Frisættelse af den offentlige velfærd
  Regeringen præsenterer nogle vidtgående tanker for frisættelse af den offentlige velfærd – og her kan ejendomsbranchen komme til at spille en positiv rolle. Branchen bør f.eks. inddrages langt mere i drift og udviklingen af offentlige bygninger, bidrage til at skabe de fysiske rammer for lokalsamfund m.m. Det kræver dog, at mange rigide regler for ejendomsanvendelse blødes op, og at ejendomsbranchen inddrages mere i planlægning og udvikling af de fysiske rammer for fremtidens velfærd
 • Nyt erhvervsstøttesystem, der skal øge beskæftigelsen med 4.000 personer
  Set fra EjendomDanmarks perspektiv synes dette initiativ fint, og vi ser frem til at se et konkret udspil.
 • Nedsættelse af skatten ved generationsskifter
  Det er meget positivt at sænke denne skat, men det løser ingenlunde det særlige problem, at ejendomsvirksomheder i lovgivningen anskues som ”passive virksomheder” og derfor skattemæssigt straffes ekstra hårdt ved generationsskifter. Det problem skal løses, hvis branchens investeringer i f.eks. lokalsamfund eller grønnere ejendomme ikke skal ædes af en skat.
 • Automatisering af virksomheders rapportering
  Mange virksomheder – især mindre virksomheder – bøvler med løbende indberetninger til det offentlige. Derfor er det positivt, at man i det nye regeringsgrundlag vil kigge på digitalisering på dette område.
 • Arbejde for at undgå overimplementering af EU-regler, dvs. fortsættelse af Erhvervslivets EU- og regelforum
  Dette er positivt, at dette forum fortsættes og forhåbentligt også styrkes, da ejendomsbranchen står over for et væld at ny, grøn erhvervsregulering fra EU. Det er vigtigt, at den regulering kommer til at virke, uden at den virker unødigt hæmmende på den økonomiske aktivitet eller kontraproduktivt i forhold til den bæredygtige udvikling.

Klima

 • Generelt
  Der er mange og højere klimamålsætninger i det nye regeringsgrundlag. EjendomDanmark håber på, at der hurtigt indfinder sig konkrete forslag.
 • Solceller
  Der mangler i det nye regeringsgrundlag et bud på, hvordan vi får etableret flere solceller på bygninger – en samlet plan eller en samlet, regulatorisk ”model”. Dette er ærgerligt, da man mange steder i ejendomsbranchen står klar til at investere.
 • Internationaliseret klimamålsætning
  Godt, at der kommer fokus på det globale aftryk, danskerne sætter frem for alene et fokus på indenrigsproduktionen.
 • Energieffektivisering
  Der er i regeringsgrundlaget kun et meget svagt fokus på energieffektivisering, på trods af at det er den hurtigste og billigste vej til at nå de grønne mål. F.eks. nævner man ikke, at der bør laves en EE-strategi.

Sammenhængskraft

 • Sikring af stærkt kultur- og fritidsliv
  Det er positivt, at regeringen har øje for dette, da det styrker lokalsamfundene. For EjendomDanmark er det i denne kontekst oplagt at se på, om der kan skabes mere fleksible rammer for ejendomsanvendelser, således at ejendomme ikke var så låste i deres brug som f.eks. bolig- eller ejendomsejendomme.
 • Lettere opdeling af huse
  Det er positivt at gøre noget for dette, men det er heller ikke uden faldgruber (f.eks. ved opdeling af ældre, private udlejningsejendomme i ejerlejligheder). I dette arbejde bør man huske at inddrage den viden, man fik fra udvalget om ejerlejlighedsloven tilbage i 2018.
 • Gøre det lettere at gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige for flere familier
  Dette er positivt – ikke mindst, hvis man lader seriøse ejendomsvirksomheder bidrage til udviklingen.
 • Samlet, boligpolitisk udspil
  Dette er for ejendomsbranchen et meget spændende initiativ og absolut en af de vigtigste ting det nye regeringsgrundlag. Det er måske noget, der kommer til at danne rammen for hele boligpolitikken de kommende år, og EjendomDanmark vil derfor følge arbejdet tæt. Indholdsmæssigt er det endnu uklart, hvad regeringen nærmere ønsker. For EjendomDanmark er det vigtigt, at man i dette arbejde har blik for hele boligmarkedet, herunder også den væsentlige rolle, som privat udlejning spiller på boligmarkedet, særligt hvad angår fleksibilitet og tilgængelighed.

Kontakt

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.

Cecilie Lund Vinther

Underdirektør

Cand.comm. / Journalist