/ En digital branche / Digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt

EjendomDanmark har søsat et nyt projekt, som skal skabe fokus på digitalisering som et værktøj til at løfte ejendomsbranchen til gavn for lejere, ejere og samfund.

Digitalt fokus for lejer og ejer

– i et bæredygtigt perspektiv

Digitalisering er et vigtigt redskab i ejendomsbranchen – især i forbindelse med bæredygtighed. Det viser en rapport, som EjendomDanmark har udarbejdet.

I udgangen af 2020 igangsatte EjendomDanmark et unikt toårigt digitaliseringsprojekt, der sætter særligt fokus på, hvordan man med digitale løsninger kan optimere den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed og på at skabe de rette kommercielle rammer for at omfavne nutidens og fremtidens digitale muligheder.

Projektet, som er finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Realdania og EjendomDanmark, udføres af Build (AAU), PwC, Rambøll og EjendomDanmark og med opbakning fra en lang række aktører med vidt forskellige baggrunde: lejere, universiteter, private virksomheder og brancheorganisationer.

Det brede samarbejde og inddragelse giver projektet en unik position, hvor muligheder, potentielle faldgruber, perspektiver og potentialer afdækkes, og hvor resultater kan forankres bredt i branchen.

 

Projektets FASER

Fase 1: Digitaliseringsoverblik i ejendomsbranchen
Det er væsentligt at få beskrevet, hvor branchen står i dag både i Danmark og i udlandet. Det gælder brugen af nye teknologier, men også i lige så høj grad de behov, der har drevet den digitale udvikling i ejendomsbranchen derhen, hvor den er i dag. Denne baseline skal danne et nødvendig indblik i de relevante teknologiske muligheder og bidrage til at forklare, hvorfor de er opstået. Derudover skal et samlet overblik danne fundament for efterfølgende indsatser igennem projektet.

Fase 2: Overblik over behov, teknologier og muligheder
På baggrund af viden fra fase 1 om hvor ejendomsbranchen står i dag, skal der skabes et overblik over branchens behov og ønsker ud fra blandt andet spørgeskemaundersøgelser. Der skal desuden udarbejdes et match mellem digitale løsninger og branchens behov og ønsker. Det er vigtigt at bygge bro mellem digitaliseringen og brugerne for at få en samfundsmæssig gavn af mulighederne. Det vil dette projekt hjælpe med til. Endelig udarbejdes en rapport med lærerige eksempler og cases. Mens fase 1 har været med til at afdække det aktuelle niveau for digitalisering i ejendomsbranchen, skal fase 2 søge at identificere de behov ejendomsbranchen har, der kan tilfredsstilles gennem digitalisering, og matche behov med eksisterende digitale løsninger samt identificere eventuelle gaps.

Fase 3: Digitalisering og gældende lovgivning

Her er målet at skabe overblik over den aktuelle regulering. Overblikket skal skabe grundlag for, at branchens aktører kan tage de nødvendige forholdsregler for at overholde gældende lovgivning. Derudover giver det mulighed for, at branchen med et fælles sigte kan synliggøre nye lovgivningsmæssige behov, der kan være med til at forbedre vilkårene.

Leverancer

Her ses en oversigt over de leverancer, der er i digitaliseringsprojektet “Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv”.

Rapport: ”Status på digitalisering for ejendomsbranchen i Danmark”

Igennem 2021 har projektgruppen til branchens digitaliseringsprojekt ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv” udarbejdet den første publikation. Rapporten belyser, hvordan digitalisering i dag indfinder sig i den danske ejendomsbranche, og hvordan digitale løsninger er vundet frem og understøtter bæredygtighed inden for de brancheområder, der kendetegner erhvervs- og boligudlejning.

Med fokus på lejer og ejer er fem brancheområder for ejendommens livscyklus behandlet: opførelse og konvertering, facilities management, property management, asset management og transaktioner. Ud over at give en indsigt i digitalisering fra et lejer- og ejerperspektiv, udgør rapporten et videnskatalog og et fundament for projektets næste faser.

”Status for digitaliseringen af ejendomsbranchen i Danmark i dag” kortlægger udviklingen indtil i dag, og den har blandt andet følgende konklusioner:

  • Selvom mange nye digitale løsninger har indfundet sig i byggeriet igennem de seneste årtier, er byggefasen også præget af mange virksomheder og skiftende projektorganisationer. Det giver blandet andet en ujævn fordeling af digitale kompetencer. Derudover er digitaliseringen ofte holdt tilbage af stramme økonomiske rammer.
  • Man er langt fremme inden for facilities management. Udfordringen er samspillet og integrationen mellem de mange konkrete løsninger og mulighederne for også at anvende disse inden for property og asset management.
  • Inden for property management synes digitalisering i bredere forstand – hvor opsamling af data, nye datakilder, automatisering og kommunikation får større rolle gennem teknologi – kun lige at være begyndt. Fokus på hvordan teknologi kan udvide begrebet ”udlejning” og skabe værdi, findes primært hos nogle (typer af) ejere, mens det blandt lejere fylder meget lidt. Særligt boliglejere ser generelt ikke en større efterspørgsel på ny teknologi som en del af at bo til leje.
  • Der er behov for såvel lovgivningsmæssig som praktisk tilpasning for, at mere vidtgående digitale løsninger som fx blockchain for alvor kan udbredes, som det kendes i andre lande. Endelig kræver digital bæredygtighed digitale kompetencer hos både medarbejdere og ledelse.

 

Summary in English “Digitalisation of commercial real estate in Denmark

Download summary here

 

Litteraturstudie: ”Digitaliseringens effekter på ejendomsbranchen”

Studiet er et værdifuldt afsæt for at målrette det videre arbejde i projektet. Det er atypisk at tage udgangspunkt i forskningsartikler, når det handler om udviklingsprojekter i ejendomsbranchen, men studiet giver dybdegående indsigt i, hvilke områder man særligt koncentrerer sig om i branchen.

Studiet kan på den måde være med til at rette fokus på de centrale temaer inden for branchens forskellige områder, der kan bruges til at rette fokus på undersøgelsen af, hvilke barrierer og behov der er for digitalisering.

Litteraturstudiet giver et bredt perspektiv med indsigt i de væsentligste temaer i branchens fremadrettede udvikling, men også kendskab til potentielt oversete problematikker – eksempelvis hvordan data på den ene side kan være et værktøj der bidrager til nye markedsindsigter og på den anden side skabe udfordringer med hensyn til lejeres privatliv.

Litteraturstudiet er en del af EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv”, der har til formål at sikre en fælles forståelse og retning for digitalisering i ejendomsbranchen. Studiet er en del af de indledende undersøgelser, hvor ambitionen er at kortlægge ”digitaliseringslandskabet”, der skal danne grundlag for det videre projektarbejde. Med udgangspunkt i internationale videnskabelige artikler og rapporter belyses ejendomsbranchens digitalisering ved at undersøge hvilke drivere, der er for digitalisering i ejendomsbranchen, hvilke effekter digitaliseringen har på ejendomsbranchen og hvilke digitale innovationer, der er på vej ind i branchen.

Digitaliseringens effekter på ejendomsbranchen – Litteraturstudie – Digitalt fokus for lejer og ejer

Her ses en oversigt over de behov og ønsker, som er identificeret hos lejer og ejer i behovsanalysen.

Indeklima

De seneste år er der kommet ekstra fokus på, hvordan vi skaber god komfort og et sundt indeklima i vores boliger og på vores arbejdspladser. Dette skyldes dels en generel tendens, hvor et stigende antal forbrugere går mere op i sundhed og dels et øget fokus fra mange arbejdsgivere om at skabe attraktive og produktive kontormiljøer til deres ansatte.

Samtidigt fremmer væksten i nye digitale teknologier og prisbillige trådløse sensorer vores muligheder for løbende at få viden om indeklimaet i vores ejendomme. De mange nye digitale løsninger har ikke alene gjort de indsigter, vi kan få om vores indeklima, mere præcise og retvisende, men gør det også både lettere og billigere at måle og monitorere både det faktiske og det oplevede indeklima i realtid.

Ressourceforbrug

Energieffektivitet og bæredygtighed er et af de områder, som der er mest fokus på i ejendomsbranchen netop nu, og det er noget som flere og flere lejere går op i. De stigende energipriser har helt naturligt accelereret denne udvikling og også gjort det til et vigtigt økonomisk parameter for både lejere og ejere.

Vi ser samtidigt også flere investorer og långivere, der dels forlanger solid indsigt og datadokumentation i en ejendoms reelle energiforbrug og bæredygtighedsperformance og dels i stigende grad favoriserer bæredygtige og energieffektive ejendomme. Fremkomsten af nye digitale teknologier inden for bl.a. prisbillige trådløse sensorer, kunstig intelligens og forbedrede muligheder for at kunne tilgå bygnings- og forbrugsdata fra offentlige kilder og energiaktører har yderligere accelereret udbuddet og efterspørgslen efter energi- og ressourcerelaterede løsninger.

ESG

ESG står for Environmental, Social og Governance, og opgør virksomhedens bæredygtige bundlinje. ESG et værktøj til at skabe nye standarder og en nuanceret indsigt i, hvordan ejendomsaktiver kan klassificeres og ikke mindst finansernes. Værktøjet bruger ikke kun finansielle data som anvendes af investorer og analytikere, men dækker samtidig ejendomsvirksomhedens sociale ansvar og miljø- og klimamæssige påvirkning. Det er en del af en større tendens, hvor der for finansielle aktiver, herunder ejendomme, skal skabes et retvisende indblik i hvordan virksomheders aktiviteter påvirker miljø, lokalsamfund og generelt driver virksomhed.

Fokus på ESG og ejendommes indvirkning på klimaændringerne stiger, og det samme gør efterspørgsel på ejendomsprojekter med en prioritering af ESG. Arbejdet med ejendommenes og hermed ejendomsvirksomhedens bæredygtige bundlinje skaber et behov for, og er betinget af, et retvisende og fornuftigt datagrundlag. Ejendomsvirksomheder skal sikre at der eksisterer en struktur, hvor de relevante data er tilgængelige, så de kan evalueres nu og her, samt måles ift. udviklingen fra et udgangspunkt.

Kommunikation, fællesskab og lejeroplevelser

Mange lejere og beboere har i dag allerede en højt digitaliseret hverdag, hvor indkøb og andre services såvel som arbejds- og fritidsfællesskaber kan tilgås digitalt og online – hvor og hvornår man vil. Forbrugere er generelt også blevet vant til, at kommunikation med serviceudbydere og offentlige myndigheder foregår via digitale kanaler. Forventninger til let og digital adgang til services og ikke mindst information og kommunikation præger derfor også størstedelen af lejerne i dag og deres syn på, hvad en god lejeroplevelse er.

Behovet for forbedrede lejeroplevelser gennem bedre og smartere digitale kommunikationskanaler er udtalt hos både lejere og udlejere. Mange udlejere vil gerne forbedre kommunikationen med lejere og mange ønsker samtidigt at effektivisere processerne omkring lejerhenvendelser og sagshåndtering, som fylder meget i den daglige drift og er komplekse at håndtere.

Data og systemer

Læs mere om behov og løsninger, og se konkrete eksempler på løsningstyper på det danske PropTech-marked her.

De er med

I samarbejdet er ejersiden repræsenteret af EjendomDanmark og Danske Udlejere, mens LLO – Lejernes Landsorganisation, BOSAM og den almene sektor deltager fra lejersiden. Desuden er blandt andet BUILD – Aalborg Universitet, Rambøll, PwC, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, ATP Ejendomme, PropTech Denmark og Molio med i projekt-, arbejds- og referencegrupper igennem projektforløbet.

Projektgruppen er tovholder på leverancer og den primære udførende part. Projektgruppen består af arbejdsgrupper, der sammensættes efter kompetencer med relevant deltagelse fra øvrige aktører fra eksempelvis referencegruppen.

Projektgruppen består af

Mikkel Alsø, Økonomisk chefkonsulent og cand. polit., EjendomDanmark (projektleder for projektet)

Mikkel Bredsgaard, Projektkonsulent, EjendomDanmark

Bjarke Roed-Frederiksen, Økonomisk konsulent, EjendomDanmark

Morten Jarlbæk Pedersen, Seniorrådgiver, Ph D., EjendomDanmark

Stine Rud Skov, Kommunikationskonsulent, EjendomDanmark

Kim Haugbølle, Seniorforsker, Ph.D., BUILD – Aalborg Universitet

Anders Kristian Busk Nielsen, Videnskabelig Assistent, BUILD – Aalborg Universitet

Poul Ebbesen, Chief specialist, Rambøll

Nathalie Borgstrøm Andersen, Project Cordinator Rambøll 

Carl Petersen, Partner, Financial Services, PwC

Sofie Løwenheim, Manager, Deals, Financial Services, PwC

ATP Ejendomme – Senior financial business controller, Claes Dyrby & Michael Mose Midtby

BL (Danmarks Almene boliger)​ – Afdelings- og PA-chef, Natalia Rogaczewska​ (udtrådt)

Boliggruppen​ – Udviklingsdirektør, Susanne Blix​

BOSAM​ – Adm. Direktør, René Suhr​

Byggesocietetet​ – Sekretariatschef, Lars Sønderskov​

Bygherreforeningen​ – Direktør, Henrik Bang​

Danske Udlejere​ – Formand, Keld Frederiksen​

DEAS – Afdelingschef, David Green

Erhvervslejernes LO​ – Landssekretær, Patrizia Martinelli​

Københavns Kommune – Sofie Vorre Vogel og Jakob Lausted

LLO​ – Chefjurist, Anders Svendsen

Molio ​- Head of Project ConTech, Christina Haupt Toft​

NewSec – Udlejningschef, Lars Kirstein

ProDomus​ – Direktør, Britta Jespersgaard​

PropTech Denmark ​- Managing Director, Jakob Stoumann​

SCHØDT – Founder, Søren Schødt

Taurus​ – Chef for Forretningssupport & -udvikling, Anne Sofie Hovgaard​

PropTech investor, Per Andersen

Winsløw Advokatfirma, Advokat og partner Claudia S. Mathiasen

Københavns Ejendomme, Digitaliseringschef Michael Friis Ørsted 

NPOC, Nordic Property Owner’s collaboration

Etablering af nordisk netværksgruppe – Nordic Property Owners Collaboration (NPOC)

I forbindelse med EjendomDanmarks digitale projekt, støttet af RealDania og Grundejernes Investeringsfond, er der etableret en nordisk netværksgruppe. Netværksgruppen består af relevante brancheorganisationer i Norden, hvor der er en række naturlige grænseflader inden for digitale ejendomsløsninger.  Netværket vil fungere som en erfagruppe, hvor erfaringer og viden deles i et nordisk og internationalt perspektiv.   

Netværket vil sammen skabe et indblik i, hvilke behov og etablerede løsninger, der findes i de nordiske lande, så erfaringer fra andre lande også kan komme danske ejendomsvirksomheder og andre relevante aktører til gode. Netværket har etableret en systematisk ramme for erfaringsudveksling, herunder hvordan barrierer nedbrydes og digitale løsninger tages til sig i praksis.

Deltagende brancheorganisationer

Norsk Eindom (Norge):
”Norsk Eiendom er eiendomsbransjens talerør og pådriver. Som bransjeforening for nærmere 300 eiendomsaktører over hele landet, sprer vi kunnskap om eiendomsbransjen og bygger bro til samfunnet. Våre medlemmer utvikler og tar vare på bolig- og næringseiendom i hele landet.  Norsk Eiendom driver med næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs. Vi jobber for gode rammevilkår for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig eiendomsbransje”

Kontaktperson: Vidar Fiskum: Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

Rakli (Finland):
“Rakli has more than 240 members, which are Finland’s most prominent owners of residential and commercial properties and infrastructure, property investors, biggest cities, as well as construction clients. The members represent both the private and the public sector. The association coordinates the activities of the Finnish Council of Shopping Centres, The Finnish Association of Student Housing Organisations SOA, the Finnish Association of Construction Management Companies and the Finnish Chapter of International Facility Management Association (IFMA Finland ry). Rakli is also a member of a number of international organisations”

Kontaktperson: Jyrki Laurikainen, CEO

Fastighetägarna (Sverige)
”Fastighetsägarna Sverige är det gemensamma nationella organet för Fastighetsägarnas regioner. På Fastighetsägarna Sverige arbetar ett tiotal personer med näringspolitik, opinionsbildning och politisk påverkan på nationell och EU-nivå, samt kompetens- och utvecklingsfrågor”

Kontaktperson: Kaj Winther, Chef for digital udvikling

EjendomDanmark (Danmark)

Kontaktperson: Mikkel Alsø, ansvarlig projektleder for det digitale projekt

Summary in English “Digitalisation of commercial real estate in Denmark

Download summary here

Webinar

DIGITAL BÆREDYGTIGHED I BYGGEBRANCHEN

Webinaret Digitalt fokus for lejer og ejer er afholdt den 5. maj 2021 

Læs mere om webinaret her

PROPTECH GIVER BRANCHEN NYE DIGITALE VÆRKTØJER

Webinaret Digitalt fokus på space-as-a-service er afholdt den 15. juni 2021

Læs mere om webinaret her