/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Møder med ordførerne om ejendomsvurderingerne, fælles appel om at styrke boligretten og optakt til tilbudspligtsanalyse. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Politiske løfter er ind i mellem som nytårsforsætter. Intentionerne er der, men det er ikke altid, de realiseres. Det er nu engang vilkårene i politik. Det er dog vores klare forventning, at man i løbet af 2024 realiserer aftalepunkterne om tilbudspligten og huslejenævnene fra den bygge- og boligpolitiske aftale fra 2023. Derfor fortsætter og intensiverer vi i EjendomDanmark løbende dialogen med de forskellige parter – og gør hvad vi kan for at rette deres opmærksomhed hen på ejendomsbranchens ønsker.  

Aftalen er dog kun et af mange politiske opmærksomhedspunkter, vi kommer til arbejde med i løbet af året.  

Møder om de negative konsekvenser af ejendomsvurderingerne 

Med en fyldt Kuppelsal og over 230 tilmeldte til vores webinar er der ingen tvivl om, at de nye foreløbige ejendomsvurderinger fylder meget i ejendomsbranchen. Politisk har det også vores fulde bevågenhed.  

Vi har bl.a. mødtes med en række af partiernes bolig- og skatteordfører og har sammen med Dansk Ejendomsmæglerforening rettet henvendelse til Skatteministeren om nogle af de uheldige negative effekter, som overgangen til det nye ejendomsskattesystem har. 

Arbejdsudvalget, der skal vurdere mulighederne for andre måder at vurdere erhvervsejendomme på, som er kommet i stand på foranledning af EjendomDanmarks indvendinger, skulle have afrapporteret inden udgangen af 2023. Udvalget har dog forlænget perioden og arbejder nu efter endelig afrapportering til foråret 2024.  

EjendomDanmark sidder med i følgegruppe – og følger derfor udvalgets arbejde tæt. 

Fælles appel om at styrke boligretten 

Sammen med Lejernes Landsorganisation har EjendomDanmarks juridiske direktør, Lena Hartmann, været i foretræde for Folketingets Retsudvalg med et fælles ønske om at få forbedret vilkårene for landets boligdommere og styrket boligretten. 

Deres budskab var klart. Boligdommerne bør anerkendes som sagkyndige dommere, da de i praksis fungerer som sagkyndige med den juridiske lejeretlige viden, de skal besidde og den aktive rolle, de spiller i beslutningsprocessen. Det bør både afspejles i honoreringen og titlen.   

Debatmøde om fremtidens huslejenævn 

Den 5. februar sætter vi fremtidens huslejenævn til debat med udgangspunkt i vores politiske udspil om huslejenævnene.

Til debatmødet har vi samlet en række af de aktører, der til dagligt beskæftiger sig med huslejenævnene – heriblandt EjendomDanmarks juridiske direktør, Lena Hartmann, og Hans Henrik Edlund, der er formand for Huslejenævnsforeningen.  

Sammen skal de debattere både udfordringer og løsninger. 

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Da du i øjeblikket grundet et systemskifte kan opleve udfordringer med at tilmelde dig på hjemmesiden, er det også muligt at tilmelde sig ved at sende en mail til ctk@ejd.dk 

Forhandlinger om LCA ventes inden længe  

De længe imødesete forhandlinger om de kommende klimakrav til nybyggeri forventes at begynde i slutningen af januar. Omdrejningspunktet i forhandlingerne bliver at fastsætte de kommende krav til maksimale CO2-udledninger for nybyggeri.  

EjendomDanmark har i forbindelse med de nært forestående forhandlinger indledt drøftelser med flere af Folketingets partier. Ambitionen er at sikre, at den kommende grænseværdi fastsættes på et niveau, der både er ambitiøst for klimaet, men samtidigt sikrer, at markedet kan følge med, så det nødvendige boligbyggeri ikke går i stå. 

Optakt til tilbudspligtsanalyse 

Som opfølgning på den bolig- og byggepolitiske aftale af d. 15. maj 2023 skal der også igangsættes et analysearbejde af tilbudspligten  

EjendomDanmark er en del af udvalget, som skal bistå Social-og Boligministeriet med analysen og anbefalinger. I den forbindelse prioriter vi at bidrage til arbejdet med en saglig tilgang og med et ønske om at klarlægge, hvilke benspænd og administrativt bøvl de nugældende regler om tilbudspligten skaber for udlejere.  

EjendomDanmarks arbejde foregår i løbende dialog med branchen, herunder gennem den nyetablerede sparringsgruppe for boligudlejning. 

Arbejdet igangsættes formelt ved første møde i udvalget d. 20. februar, og den endelige rapport forventes at ligge klar i efteråret 2024. 

Løbende feedback på læringsplatform styrker branchens grønne omstilling 

Siden den første læringsdag i bæredygtighedsprojektet BOE, der blev afholdt i slutningen af november, er de første moduler til læringsplatformen åbent op for deltagerne. Udover selv at være en del af læringsforløbet bidrager de med feedback til platformen, som hele branchen senere hen vil få adgang til – forventeligt i marts måned.  

I løbet af 2024 udvikles yderligere indhold og moduler til læringsplatformen, der skal bidrage til den grønne omstilling af ejendomsbranchen. 

Den systemiske buffer 

Erhvervsministeren har tiltrådt henstillingen fra Risikorådet, og dermed må det forventes, at de øgede kapitalkrav til pengeinstitutternes udlån til ejendomsselskaber træder i kraft fra 30. juni 2024. Den nye buffer afventer godkendelse fra den europæiske bankmyndighed. 

EjendomDanmark har i samarbejde med FinansDanmark udfordret Risikorådets henstilling og henvist til flere fejl i det analysegrundlag, der ligger til grund for anbefalingen. Sammen har vi plæderet for en større grad af åbenhed om beregningerne, der tydeliggør behovet for stramningen, samt tydeliggør kriterierne for under hvilke omstændigheder, bufferen skal afvikles igen.  

EjendomDanmark har desuden afholdt møder med Nationalbanken, der agerer sekretariat for Risikorådet og med Erhvervsministeriet, som træffer afgørelsen. 

EjendomDanmark i den offentlige debat 

Som led i at påvirke den politiske dagsorden har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg: 

Det sker