/ En digital branche / Behov og løsninger

Behov og løsninger

I dette opslagsværk får du målrettet indsigt i de løsningstyper, der eksisterer på det danske PropTech marked og hvordan de understøtter de behov og ønsker, som er identificeret hos lejer og ejer i behovsanalysen.
Værktøjet vil løbende blive opdateret, som nye emner behandles og erfaringer med løsningstyperne kommer til.

Indeklima

Indeklima i vores bygninger er ikke en ny diskussion. De seneste år er der dog kommet ekstra fokus på, hvordan vi skaber god komfort og et sundt indeklima i vores boliger og på vores arbejdspladser. Dette skyldes dels en generel tendens, hvor et stigende antal forbrugere går mere op i sundhed og dels et øget fokus fra mange arbejdsgivere om at skabe attraktive og produktive kontormiljøer til deres ansatte.

Samtidigt fremmer væksten i nye digitale teknologier og prisbillige trådløse sensorer vores muligheder for løbende at få viden om indeklimaet i vores ejendomme. De mange nye digitale løsninger har ikke alene gjort de indsigter, vi kan få om vores indeklima, mere præcise og retvisende, men gør det også både lettere og billigere at måle og monitorere både det faktiske og det oplevede indeklima i realtid.

Der er i dag et væld af digitale løsninger på markedet inden for indeklima-området. Vigtigt at forstå er, at langt de fleste proptech-løsninger inden for indeklima har fokus på at måle og synliggøre indeklimaet for os. De forbedrer altså ikke i indeklimaet i sig selv, men er vigtige værktøjer, der kan hjælpe os med at afgøre, om vi bør gøre noget ved indeklimaet og i fald – præcist hvor, hvornår og hvad vi kan gøre for at forbedre det.

For at kunne måle og forstå indeklimaet i en bygning, lejlighed, kontor eller mødelokale er der dels behov for at opsætte en eller flere sensorer til at indsamle data og dels behov for en dataplatform (software) der kan samle, systematisere og visualisere de indsamlede data for os. De fleste leverandører tilbyder i dag både sensorer og tilhørende dataplatform til opsamling og visualisering af data.

Eksempler på udbydere af løsninger til måling og visualisering af indeklima på det danske marked er Climaid, Airthings, IC-Meter, NorthQ, Wisehome og Spaceti. Nogle af disse har kun fokus på indeklima, mens andre er bredere løsninger inden for eksempelvis energistyring og spacemanagement, hvor indeklimamåling indgår som moduler, der kan tilvælges.

De typiske funktioner i løsninger til måling af indeklima:

 • Løbende måling af det faktiske indeklima (objektive parametre):
  • temperatur
  • luftkvalitet (typisk målt via CO2-indhold i luften)
  • luftfugtighed
  • lyd
  • lys
 • Opsamling, systematisering og visualisering af data i en central platform og i brugervendt app.
 • Indbyggede alarmer når indeklimaet når kritiske niveauer – f.eks. ift. støj, luftkvalitet eller luftfugtighed.

Nogle løsninger kan også måle brugernes oplevelse af indeklimaet (hvordan opleves temperatur, luftkvalitet, lydniveau, lysniveau, m.v. af beboerne eller medarbejderne) via indbyggede surveys i den brugervendte app, ligesom nogle løsninger kommer med konkrete forslag til, hvor der kan sættes ind eller nudger brugerne til bedre adfærd (lufte mere eller mindre ud, skrue op eller ned for varmen, m.v.)

Konkrete fordele der potentielt kan opnås ved måling af indeklima:

 • Vi får præcis viden om hvor og hvornår vores indeklima er sundt/ikke sundt.
 • Mere præcis viden og data på vores indeklima gør, at vi også i praksis lettere kan arbejde på at forbedre det. Og at vi kan sætte ind de rigtige steder med de rigtige indsatser.
 • Med realtidsdata på det faktiske indeklima og en brugervendt app er det muligt at nudge beboere og lejere til en mere hensigtsmæssig adfærd ift. at sikre et sundt indeklima.
 • Diskussioner omkring indeklima baseres ofte på subjektive oplevelser. Ved at have adgang til præcise og objektive data kan dialog med lejere, kunder og medarbejdere baseres på et objektivt og databaseret grundlag.

Langsigtede gevinster og værdiskabelse, der potentielt kan opnås:

 • Bedre indeklima kan give mere tilfredse lejere, der igen kan have en positiv effekt ift. at mindske tomgang og fraflytninger.
 • Gode og valide data på en ejendoms indeklima kan bruges overfor nye potentielle lejere og investorer.
 • Der er også mange eksempler på at bedre og mere præcise indsigter i indeklima leder til identificering af energioptimeringspotentialer og hermed potentielle besparelser.
 • Ved rettidig identificering af vedvarende høj luftfugtighed i f.eks. lejligheder, badeværelser, lagerfaciliteter eller kældre kan dyre fugtskader og svampeproblemer undgås.
 • Generelt betyder et sundt indeklima ofte også længere levetid for en bygning.

Omkostningerne til digitale løsninger der måler indeklima, består dels af omkostninger til sensorer og dels til den softwareplatform og eventuelle lejervendte app, der opsamler og visualiserer data. Hos mange leverandører køber man de enkelte sensorer, mens selve softwaren sælges som en årlig eller månedlig abonnementsløsning, hvor der typisk betales pr. sensor eller pr ejendom og/eller pr. bruger. Sensorerne fås i mange forskellige kvaliteter, hvor prisen bl.a. er afhængig af hvor mange forskellige parametre sensoren indsamler data på, præcision, batterilevetid, m.v. Typisk starter de billigste indeklimasensorer ved nogle hundrede kroner og de dyreste op til et par tusinde. Opstartsomkostningerne til sensorer er altså meget variable og afhænger naturligvis også af størrelsen på den ejendom eller område, man ønsker at måle indeklimaet i.

 • Husk et klart formål med indeklima-målinger: Inden du investerer en masse tid og ressourcer i måling af indeklimaet er det vigtigt at overveje, hvorfor du gør det. Vil du dokumentere og vise at indeklimaet er godt overfor lejere eller investorer? Har du brug for data og viden ift. at forbedre indeklimaet i en ejendom? Vil du gerne nudge beboere eller andre lejere til en mere hensigtsmæssig adfærd? Formålet kan nemlig have stor indflydelse på, hvad det er for en løsning, der er mest hensigtsmæssig, samt hvilke andre indsatser og aktiviteter du bør overveje at sætte i gang udover investeringen i selve løsningen.
 • Mange muligheder – brug for fokus: Løsninger til måling af indeklima kan i dag måle på et hav af parametre – lyd, lys, fugt, temperatur, luftkvalitet, svampesporer, radon mfl. og kommer også ofte med forskellige muligheder for alarmer, analyser og dashboards. Det kan derfor være en god ide at starte i det små og holde fokus: Hvad er de tre-fire vigtigste parametre at måle på, og I hvilke konkrete områder af en ejendom er det mest nødvendigt at få målt (i.e. hvor er problemerne eller potentialerne størst)?
 • Synliggørelse af indeklima bør også følges op af konkrete handlinger. Ved at begynde at måle og synliggøre indeklimaet for lejere og brugere sender man samtidigt et signal om, at et godt indeklima er vigtigt. Hvis målingerne påpeger problemer med indeklimaet og der ikke følges op med konkret handling, kan det meget let lede til skuffelse og frustration fra lejere og beboere. Det er derfor vigtigt, at man også er klar til at sætte ind med konkrete handlinger og forbedringsinitiativer, hvis man går i gang med at måle og synliggøre indeklimaet for lejere og brugere.
 • Indeklima handler også om personlige præferencer. Mens nogle parametre inden for indeklima er mere objektive og ikke står til diskussion ift. hvad der er godt og dårligt, er der også flere parameter, som eks. temperatur, hvor det i høj grad drejer sig om personlige præferencer. Måling og synliggørelse af indeklimaet løser derfor ikke altid konflikter og uenigheder om indeklimaet. Måling af indeklimaet giver dog stadig et retvisende og objektivt billede at tale ud fra.

Stor forskel på beboelses- og kontor- og erhvervsejendomme: Vær opmærksom på, at kravene til indeklimasensorer og dataløsninger typisk varierer en del ift. om det eksempelvis er beboelse, kontor eller industri- og logistik ejendomme, hvor indeklimaet skal monitoreres og hermed også på nødvendige funktionaliteter og i sidste ende pris.

Ressourceforbrug

Energieffektivitet og bæredygtighed er et af de områder, som der er allermest fokus på i ejendomsbranchen netop nu og også noget som flere og flere lejere går op i. De stigende energipriser har helt naturligt accelereret denne udvikling og også gjort det til et vigtigt økonomisk parameter for både lejere og ejere.

Vi ser samtidigt også flere investorer og långivere, der dels forlanger solid indsigt og datadokumentation i en ejendoms reelle energiforbrug og bæredygtighedsperformance og dels i stigende grad favoriserer bæredygtige og energieffektive ejendomme. Fremkomsten af nye digitale teknologier inden for bl.a. prisbillige trådløse sensorer, kunstig intelligens og forbedrede muligheder for at kunne tilgå bygnings- og forbrugsdata fra offentlige kilder og energiaktører har yderligere accelereret udbuddet og efterspørgslen efter energi- og ressourcerelaterede løsninger.

Energi- og ressourcer er et af de områder, hvor væksten i nye digitale løsninger til ejendomsbranchen er allerstørst. Ca. 30% af alle danske proptech-startups beskæftiger sig således med bæredygtighed, hvor netop energieffektivitet er det, som flest adresserer. Samtidigt arbejder mange af de etablerede spillere som f.eks. Techem, EG, Grundfos og Danfoss også med at udvikle nye digitale og intelligente løsninger til at øge energi- og ressourceeffektiviteten i vores bygninger.

Mens nogle løsninger primært hjælper med at skabe overblik over energiforbruget i en bygning eller bygningsportefølje, er der andre løsninger, der via kunstig intelligens, algoritmer eller benchmarks hjælper med at identificere energispild og lækager. Sidst men ikke mindst er der også løsninger, der digitaliserer selve styringen af energi- og ventilationssystemerne, så styringen bliver mere dynamisk og effektiv og det eksempelvis også bliver lettere at integrere lokale vedvarende energikilder som solceller i bygningen. Nogle løsninger går altså direkte ind selv og optimerer på styringen, mens andre løsninger muliggør og guider energioptimeringsindsatser ved at skabe overblik og indsigt i energi- og forbrugsdata og synliggøre problemer, energispild, overforbrug osv.

Nøglen i stort set alle løsningerne er den løbende opsamlingen af energi- og forbrugsdata i realtid. Hvis ikke vi har et præcist, detaljeret og retvisende billede af energi- og ressourceforbruget i en ejendom, er det vanskeligt at gøre noget ved det. Mens data på elforbrug forholdsvist let kan tilgås fra Datahub, der drives af Energinet, er det typisk lidt mere krævende at få gode og præcise data på vand og varmeforbrug i en ejendom med flere lejere og brugere. Løsningerne på markedet kombinerer derfor ofte integrationer med offentlige tilgængelige datakilder med indsamling af data via IoT-baserede sensorer placeret lokalt i bygningen. Mange af de løsninger, der kan måle og visualisere energiforbrug, har desuden også fokus på måling af indeklima, da netop adfærd omkring ventilation og varmeforbrug har stor indflydelse på indeklimaet og omvendt. 

Ift. energi og ressourcer findes der proptech-løsninger som kan hjælpe med:

 • Måling og visualisering af el-, vand- og varmeforbrug i realtid, herunder;
  • automatisering af forbrugsregnskaber til lejere
  • automatiske energiperformance rapporteringer (f.eks. til energimærkninger, certificeringer, el
  • nudging og guidance af lejere via synliggørelse af forbrugsdata ift. at opnå mere hensigtsmæssig energi-adfærd
 • Energioptimering og dynamisk styring af energisystemer og installationer, herunder;
  • identifikation af energioptimeringspotentialer ved brug af algoritmer og kunstig intelligens
  • analyse- og benchmarkværktøjer til hvilke energioptimeringsindsatser og hvor i porteføljen det bedst kan betale sig at investere
  • automatiske alarmer ved anomalt forbrug eller spild, eks:
   • alarmer ved meget højt eller meget lavt strøm- eller varmeforbrug
   • lækagealarmer ved vandspild eks. fra løbende toiletter eller utætte vandrør
  • Dynamisk styring af ventilation, køle og varmesystem i realtid, hvor der tages hensyn til påvirkende faktorer som udendørs vejrforhold, antal mennesker i bygningen, strømpriser m.v.
  • Styring af energifællesskaber, der gør det let at dele og afregne strøm fra eksempelvis solceller på lejlighedsbyggerier og multibrugerejendomme.

Konkrete fordele der potentielt kan opnås

 • Databaseret indsigt, forståelse og dokumentation for det reelle energiforbrug i ejendommen i realtid
 • Bedre og mere optimal styring af energi- og vandforbrug og undgåelse af energi- og vandspild
 • Databaserede prioritering af energirenoveringsindsatser – og hermed hurtigere og højere RoI
 • Effektivisering af administrative processer via automatisering af energirapporteringer (eks. til energimærkninger) og forbrugsregnskaber
 • Bedre komfort – styring af f.eks. varme, ventilation og køling leder ofte også til bedre komfort
 • Lettere integrering og håndtering af vedvarende energikilder som eksempelvis solceller på en bygning
 • Bedre vedligehold og undgåelse af nedbrud via mere rettidig og præcis identificering af problemer i vand-, varme-, køle- og ventilationsinstallationer.

Langsigtede gevinster og værdiskabelse, der potentielt kan opnås:

 • Lavere klimaaftryk fra bygningsdriften
 • Besparelser på energiregningen for både lejere og/eller ejer afhængigt
 • Lavere energiregning og bedre komfort giver typisk også mere tilfredse lejere, der igen kan have en positiv effekt ift. at mindske tomgang og fraflytninger.
 • Besparelser på vedligehold via mere rettidig og præcis identificering af problemer i centrale systemer og installationer.
 • Energieffektive ejendomme er mere attraktive for investorer og långivere. Det betyder også, at bygninger, som ikke er energieffektive, bliver sværere og sværere at afsatte og kan få betydelige nedslag i værdiansættelsen.

 

Omkostninger

Da der et utal af forskellige typer af løsninger, som adresserer forskellige problemstillinger inden for energi- og ressourcer, er det vanskeligt at sige noget mere præcist om omkostningerne. Nogle løsninger er forholdsvist lette og billige at komme i gang med og kræver kun en fuldmagt til at få centrale data fra eksempelvis Energinets Datahub. Mens andre løsninger kræver opsætning af sensorer og/eller integrationer til eksempelvis CTS- eller BMS-systemer, som kan være tids- og ressourcekrævende. Generelt er det dog erfaringen, at der meget ofte er væsentlige besparelser at hente ved at investere i energi- og ressourceoptimeringsløsninger, hvorfor mange oplever at tilbagebetalingstiden ofte er relativt kort. En udfordring er dog nogle gange, at en stor del af opnående energibesparelser går til lejerne, mens udgiften til løsningerne afholdes af ejer. Energirigtige lejemål med lave energiomkostninger er dog typisk attraktive og kan mindske tomgang og fraflytninger. Samtidigt kan man i nogle tilfælde få en del af energiinvesteringerne tilbage via huslejen.

 • Mange muligheder kræver fokus og afklaring af behov: Da der findes et hav af forskellige løsninger relateret til energi og ressourcer, er det vigtigt, at man først gør sig klar, hvad ens behov er: Har du i første omgang mest brug for bare at få dokumentation og overblik over energiforbruget? Er det automatiserede forbrugsregnskaber, der er din primære udfordring? Ønsker du at hjælpe dine lejere til energirigtig adfærd? Vil du gerne have inputs til, hvordan du kan undgå energispild og overforbrug- eller hvor i din ejendomsportefølje du skal prioritere energirenoveringsindsatser? Eller har du brug for data og dokumentation til certificeringer og energimærkninger, osv.?
 • Stor forskel på beboelses- og kontor- og erhvervsejendomme: I forlængelse af ovenstående er det også vigtigt at være opmærksom på, at der ift. energiforbrugs-mønstre og installationer er meget stor forskel på boligudlejnings- og kontor- og erhvervsejendomme og hermed også hvilke løsninger, der er relevante. Mens elforbrug fra ventilation, belysning og eventuel også køling oftest udgør en meget stor del af energiregningen i særligt nyere kontor- og erhvervsejendomme og derfor er et naturligt første fokus her, er det ofte varme og varmesystemet, der er den primære energisluger i beboelsesejendomme.
 • Diskrepans mellem hvem der afholder udgifter og hvem der får besparelser: En udfordring er nogle gange, at en stor del af opnående energibesparelser går til lejerne, mens udgiften til løsningerne afholdes af ejer. Energirigtige lejemål med lave energiomkostninger er dog typisk attraktive og kan mindske tomgang og fraflytninger. Samtidigt kan man i nogle tilfælde få en del af energiinvesteringerne tilbage via huslejen
 • GDPR og fuldmagter: Mange digitale løsninger relateret til energiforbrug kræver, at der kan tilgås realtidsdata fra eksempelvis el-, vand og varmemålere, at der sættes sensorer op i ejendommen og/eller at der trækkes data fra Datahub. Dels kræver det, at der GDPR-mæssigt er godt styr på håndteringen af data og dels kræver det i de fleste tilfælde fuldmagter og tilladelser fra de enkelte lejere. Flere udlejere er derfor også begyndt at indføre fuldmagter til indhentning af energi- og forbrugsdata i lejekontrakter.

ESG

ESG i ejendomsbranchen er relevant for alle. Det kan ses i, hvordan der de seneste år, er kommet mere opmærksomhed på, måden ejendomme drives på. Ejendomme har afgørende betydning for måden vi lever, bor og arbejder. ESG står for Environmental, Social og Governance og opgør virksomhedens bæredygtige bundlinje. ESG et værktøj til at skabe nye standarder og en nuanceret indsigt i hvordan ejendomsaktiver kan klassificeres og ikke mindst finansernes. Værktøjet bruger ikke kun finansielle data som anvendes af investorer og analytikere, men dækker samtidig ejendomsvirksomhedens sociale ansvar og miljø- og klimamæssige påvirkning. Det er en del af en større tendens, hvor der for finansielle aktiver, herunder ejendomme, skal skabes et retvisende indblik i hvordan virksomheders aktiviteter påvirker miljø, lokalsamfund og generelt driver virksomhed.

Fokus på ESG og ejendommes indvirkning på klimaændringerne stiger, og det samme gør efterspørgsel på ejendomsprojekter med en prioritering af ESG. Arbejdet med ejendommenes og hermed ejendomsvirksomhedens bæredygtige bundlinje skaber et behov for, og er betinget af, et retvisende og fornuftigt datagrundlag. Ejendomsvirksomheder skal sikre at der eksisterer en struktur, hvor de relevante data er tilgængelige, så de kan evalueres nu og her, samt måles ift. udviklingen fra et udgangspunkt.

ESG virker omfattende, men de overordnede linjer er, at arbejdet med ESG er en synliggørelse af de metoder der bruges til at måle på, inden for hvert område. Det er der flere løsninger som i dag kan hjælpe med, både ift. måling og handlings som beskrevet i kapitlerne omkring indeklima og ressourcer. Derudover er der ESG-software, som kan hjælpe med at automatisere dataindsamling og håndtere rapporteringsrammerne for ESG-initiativerne. Det kan hjælpe med at afrapportere, skabe en øget transparens omkring datagrundlaget samt den struktur der er lagt for evaluering og måling. For at nævne nogle enkelte, som tager udgangspunkt i forskellige niveauer beskrevet nedenfor, kan fx Legacy, Normative, Novisto og Measurabl.

 

Løsninger der er relevante for målinger og monitorering, er fx sensorer og software der samler og systematiserer data. Udbybet beskrivelse kan findes i Indeklima og ressourcer. Det er værktøjer som kan hjælpe med at give et bedre indblik i hvordan ejendommene drives og hvad der kan gøres for at forbedre det.

 

Løsninger der hjælper med handling, gennem identificering af potentialer for energioptimering, dynamisk styring af køle- og varmesystem samt alarmer ved unormalt forbrugsmønstre gennem brug af fx kunstig intelligens. Se udbydende beskrivelse i afsnit om ressourcer.

 

Løsninger der hjælper med afrapportering, er fx automatisk indhentning af data fra Datahub til brug i afrapportering og underliggende data fra fx energimærkninger og certificeringer eller lign. Her er der specifik ESG-software der gennem automatiseret dataindsamling indenfor definerede rapporteringsrammer kan afrapportere på ESG initiativer. Der findes mange forskellige løsninger på markedet, og hvilket der er det rigtige afhænger af den enkelte organisation samt hvilke tiltag der skal holdes styr på.

Der vil også være flere rådgivende ingienører og konsulenthuse, som kan hjælpe med at evaluere og dokumentere ejendommene og lave ESG-benchmarking.

 

Data fra proptech løsninger og de mere gængse rådgivere, kan gennem de forskellige niveauer inden for måling, handling og dokumentering, danne det datagrundlag som ESG rapportering foretages ud fra.

Konkrete fordele der potentielt kan opnås ved at arbejde med måling, dokumentering og rapportering på ESG:

Fordelene er forskellige, alt efter hvilket område inden for ESG der arbejdes med. Det mest nærliggende og konkrete er at fokusere på den miljømæssige påvirkning, da langsigtet bæredygtighed er afgørende for værdien af bygningen. Konkret (men ikke udelukkende) vil det fx være:

 • Indhentning og måling af energiforbrug i real time
 • Overblik over energiforbruget i en ejendom og/eller en ejendomsportefølje
 • Dynamisk styring af energi-, varme- og ventilationssystemer der kan bruges til at dokumentere foretaget handling for at reducere energiforbrug og CO2-udledning fra ejendommen/porteføljen

Arbejdet med bæredygtighed forudsætter at det datagrundlag som handlinger og initiativer besluttes og planlægges ud fra er valide og retvisende. Derfor vil udgangspunktet være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men fælles for alle er, at aktivt arbejde med ESG og ESG-principper vil tilføje væsentlig værdi til et aktiv. Det er gennem måling, handling og rapportering at virksomheder kommunikerer nuværende udgangspunkt og fremtidige planer til kunder, investorer og finansielle institutioner, som fremadrettet vil stille krav om at kunne bruge ESG-målinger og data til at skabe indsigt i evt. investeringsrisici. (Se ressourcer for en nuanceret gennemgang af forskellige muligheder inden for måling, handling og rapportering på miljømæssige faktorer)

Det skal bemærkes, at ESG-søjlerne (Environment, Social og Governance) samlet dækker en bred vifte af arenaer som virksomheder i fremtiden skal kunne adressere og at alle er lige essentielle. En bygning danner rammerne for den generelle lykke og produktivitet for brugerne, og det at kunne måle, handle og rapportere på det sociale i ESG vil der fremover blive sat større fokus på. Her vil digitale løsninger kunne give virksomheden værktøjer til at arbejde med at engagere brugere i, og styrke, fællesskaber og samspil med lokalområdet. (Se mulighederne forbundet med digitale løsninger, i afsnittet om kommunikation og fællesskaber). Det er til tider en overset pointe, at et vellykket socialt projekt skaber en sidegevinst i form af et reduceret CO2-aftryk, da det vil have en positiv indvirkning på fx tomgang, behov for renovering og i sidste ende ejendommens levetid. Det skal samtidig nævnes, at der for nuværende, ikke er nogle konkrete mål eller rapporteringsstandarder for den sociale taksonomi. Dette er undervejs og EU har i februar 2022 udgivet deres endelige rapport på hvordan en social taksonomi kan tage sig ud[1].

Konkret vil arbejdet med den sociale søjle i ESG, skabe et bedre forståelse af samt understøtte arbejdet med:

 • At måle og dokumentere at der gives adgang til kvalitetsboliger, herunder at de er sunde (indeklima, lys, luft, temperatur, akustik mv.)
 • Engagering af brugere, der styrker sociale fællesskaber, samspillet med lokalområdet og hvordan der skabes plads til fysisk udfoldelse og grønne områder

 

Her vil lejerplatforme og traditionelle surveys være en måde at skabe indsigter om hvordan brugerne opfatter boligen, det sociale fællesskab og de omkringliggende områder.  

Den sidste søjle af ESG omhandler Governance, og er virksomhedens opbygning af processer for ESG due diligence på ejendommen/porteføljen. Det skaber muligheder for at analysere på virksomhedens bæredygtigheds udgangspunkt, skabe en baseline som danner grundlag for at sætte mål samt rapportere på fremskridt. Herudover, så vil arbejdet med governance betyde, at virksomheden kan være opdateret og med rettidig omhu være forberedt på kommende EU lovgivning for ejendomme. Sidst men ikke mindst, vil det at arbejde med virksomhedens arbejde, styring og rapportering på bæredygtighed skabe en tydelig governance struktur som kan dokumentere alle aspekter af arbejdet med ESG for både kunder og investorer.

 

Langsigtede gevinster og værdiskabelse, der potentielt kan opnås:

Fremover vil finansielle institutioner, investorer og sågar erhvervslejere stille krav om at få indblik i ESG-data. Virksomheder skal derfor kunne rapportere på en ejendoms bæredygtighed og ”grønne profil”, da banker og realkreditinstitutter i stigende grad tilbyder lån med fordelagtige rentesatser til bæredygtige ejendomme, hvor de adgangsgivende krav er at bæredygtigheden skal kunne dokumenteres. Fx hvordan nye aktiver eller renoveringer af eksisterende ejendomme foregår bæredygtigt ved at dokumentere ejendommens bæredygtighedsbaseline før en evt. renovering og valg af byggematerialer gøres.

 

På den måde fungerer ESG som et risikostyringsværktøj, der hjælper ejere og virksomheder med at undgå at ejendommen bliver et ”stranded asset”, som på grund af udformning, placering, opvarmningsmetode eller lav kompatibilitet med det fremtidige klima ikke er relevant eller interessant for investorer. Det kræver selvfølgelig noget at bringe ESG og ESG-rapportering ind i virksomheden, men har langsigtet enormt potentiale for værdiskabelse hvis digitale værktøjer bruges til at danne det nødvendige grundlag for måling, handling og rapportering. Det vil betyde, at datagrundlaget er på plads og dermed kan de kortsigtede fordele ved at bruge digitale værktøjer blive omdannet til langsigtede strategier med fremadrettede mål, som går udover at have fokus på hurtige gevinster men i stedet arbejder med at opfylde krav til hvordan virksomheden løfter sit samfundsansvar, hvad end det er inden for klimaforandringer, energirisici, omdømmemæssige konsekvenser og socialt gode.

[1]Platform on Sustainable Finance´s report on social taxonomy: https://commission.europa.eu/document/d07e1f1e-3a1f-4d55-add4-a130f26b33e3_da

Der eksisterer mange forskellige løsninger som arbejder med de forskellige problemstillinger, særligt inden for energi- og ressourceområdet. Det kan derfor være vanskeligt at konkretisere omkostninger. Det skyldes at nogle løsninger kan tages i brug, hvis virksomheden allerede har et solidt datagrundlag på ejendommene eller hvis der i forvejen bruges digitale løsninger som henter centrale data fra Energinets Datahub, og det kan undgås at skulle opsætte fx sensorer eller skabes forbindelser til eksisterende CTS- eller BMS systemer.

Det skal også bemærkes, at den ledelsmæssige dimension (governance) kan være krævende at få etableret, da det her vil betyde at medarbejdere skal bruge ressourcer på at få en velfungerende ESG-rapportering bredt ud til de relevante afdelinger.

Der er altså omkostninger ved at skulle skabe det nødvendige datagrundlag og etablering interne processer for at kunne arbejde med bæredygtighed og ESG, men disse opvejes af, at der skabes en langsigtet og robust struktur som kan tilpasses de nye udfordringer og krav, herunder tekniske muligheder, der med sikkerhed introduceres, men endnu ikke er helt klarlagt.

 • Muligheder, der kræver afklaring af behov: der eksisterer en række løsninger som kan hjælpe med at afdække energi- og ressourceforbruget, hvorfor det er relevant først at få et overblik over virksomhedens behov. Er det fx valide data, da nogle ejendommes digitale data kan være mangelfulde, så skal der drøftes hvilke tiltag, der typisk skal foretages for at opnå det mest hensigtsmæssige datagrundlag på kort og længere sigt. Dette vil kræve nogle digitale løsninger, der danner grundlaget for det som skal rapporteres. Det kan også være at der er behov for relevant og handlingsorienteret reduktion af energiforbrug og undgåelse af energispild eller overforbrug gennem energirenoverende tiltag. Det er således også noget som vil indgå i ESG-rapportering, men som er første led i at forstå ejendommens egentlige energi- og ressourceforbrug.
 • Forskel på segmenter: Der er forskel på krav fra erhvervs- og boliglejere, hvorfor forespørgsel på ESG data vil kunne forventes at komme fra erhvervslejere, især fra de større C-klasse virksomheder som vil være underlagt ESG og EU taksonomi.
 • Investorer og långivere stiller krav: De er begyndt at anvende ESG som håndtering af risici i en investeringsbeslutning, og herigennem sikre at virksomheden der ejer og driver ejendommene udvikler, følger og rapporterer på bæredygtige planer.
 • ESG er et redskab til at bibeholde den økonomiske værdi på lang sigt: Ved at overvåge, handle og rapportere på virksomhedens mål for de ejendomme der ejes og drives, vil der kunne sikres energirigtige lejemål, som foruden at være mere attraktive, så kan det også forbedre brugeroplevelsen, ejendommens sundhed, tiltrække nye lejere og på den måde støtte lokalsamfundet.

Kommunikation, fællesskab og lejeroplevelser

En ejendom er ikke kun mursten, men i høj grad rammerne for det liv, der leves i dem. Mange lejere og beboere har i dag allerede en højt digitaliseret hverdag, hvor indkøb og andre services såvel som arbejds- og fritidsfællesskaber kan tilgås digital og online – hvor og hvornår man vil. Forbrugere er generelt også blevet vant til, at kommunikation med serviceudbydere og offentlige myndigheder foregår via digitale kanaler. Forventninger til let og digital adgang til services og ikke mindst information og kommunikation præger derfor også størstedelen af lejerne i dag og deres syn på, hvad en god lejeroplevelse er.

Behovet for forbedrede lejeroplevelser gennem bedre og smartere digitale kommunikationskanaler er udtalt hos både lejere og udlejere. Mange udlejere vil gerne forbedre kommunikationen med lejere og mange ønsker samtidigt at effektivisere processerne omkring lejerhenvendelser og sagshåndtering, som fylder meget i den daglige drift og er komplekse at håndtere.

Der er i dag en række forskellige typer af digitale lejerplatforme, såkaldte ’tenant experience apps’, på markedet, som på forskelligvis har fokus på at forbedre lejeroplevelsen gennem bedre og mere transparent kommunikation og sagshåndtering samt lettere tilgang til ekstra services og bookning af fælles ressourcer. Overordnet set falder løsningerne inden for to kategorier:

 1. Løsninger til forbedring af udlejer til lejer kommunikation: Denne kategori, som er der hvor der pt. findes flest udbydere, er de løsninger, der primært har fokus på at forbedre og lette kommunikationen mellem udlejer og lejer, herunder typisk også sagsstyring og viceværthenvendelser.
 2. Løsninger til at styrke fællesskab og lejer til lejer kommunikation: Den anden type af lejerplatforme har primært fokus på at facilitere og styrke kommunikationen og interaktionen mellem beboerne. Det er løsninger, der eksempelvis i stigende grad anvendes i co-living koncepter, hvor beboerfællesskabet er et af de bærende værditilbud.

Bookning af fælles ressourcer og salg af ekstra services er et fokus, som typisk går på tværs af de fleste typer af lejerplatforme.

Løsninger til forbedring af udlejer til lejer kommunikation og sagshåndtering

Eksempler på lejerplatforme, der primært har fokus på at forbedre kommunikationen mellem lejer og udlejer og digitalisere sagshåndtering og viceværthenvendelser er Hococo, AvyTempl og Spaceflow. De fleste af disse løsninger giver også mulighed for at understøtte lejer til lejer kommunikation – typisk via et simpelt beskedmodul, men har det ikke som primære fokus.

Typiske funktioner i udlejer til lejer platforme:

 • Nyhedsfeed/opslagstavle hvor udlejer, administrator og/eller vicevært kan opslå vigtige fælles nyheder og informationer om ejendommen
 • Personligt beskedmodul, hvor der kan kommunikeres direkte med den enkelte lejer og lejer og lejer i mellem
 • Sagsstyringsmodul til indberetning og håndtering af beboerhenvendelser og reklamationer ift. reparationer, vedligehold m.v.
 • Bookning og betaling af fælles ressourcer som vaskeri, fælleslokale, parkering m.v.
 • Mulighed for at tilbyde og håndtere salg af ekstra services til lejerne f.eks. delebiler og cykler, gæsteboliger, tøjvask og rengøring, forsikringer, m.v.
 • Personlig dokumentmappe til opbevaring af lejekontrakt og andre centrale dokumenter for den enkelte beboer
 • Centrale data på lejemålet (m2, husleje, plantegning, energimærke m.m.)

 

Løsninger til at styrke fællesskab og lejer til lejer kommunikation

Borigo, Heynabo og Wicomico er eksempler på platforme, der har særligt fokus på at styrke fællesskaberne i og omkring vores ejendomme ved at understøtte kommunikation og interaktion lejerne/beboerne imellem. Platformene letter også kommunikationen mellem udlejer og lejer, men størstedelen af funktionerne er dedikerede til at fremme og lette interaktionen lejerne imellem.

Typiske funktioner i lejer til lejer platforme:

 • Personligt beskedmodul, hvor der kan kommunikeres direkte, lejer og lejer i mellem og mellem udlejer og lejer
 • Eventmodul til at planlægge og arrangere fælles beboeraktiviteter
 • Fælles beboer newsfeed/opslagstavle, hvor beboerne kan poste nyheder, invitationer, sjove historier, m.v.
 • Kalenderfunktion der viser kommende fælles aktiviteter og begivenheder
 • Interesse- og aktivitetsgrupper beboere kan tilmelde sig og som giver mulighed for dokumentdeling og gruppekommunikation
 • Nyhedsfeed/opslagstavle hvor udlejer og vicevært kan opslå vigtige fælles nyheder og informationer om ejendommen
 • Bookning og betaling af fælles ressourcer og services som vaskeri, fælleslokale, parkering m.v., delebiler og cykler, gæsteboliger, m.v.
 • Personlig dokumentmappe til opbevaring af lejekontrakt og andre centrale dokumenter for den enkelte beboer

Konkrete fordele, der potentielt kan opnås ved at anvende lejerplatforme:

 • Digitaliserer og letter kommunikationen mellem lejer og udlejer
 • Kan gøre det lettere og mere transparent for lejere at indberette sager og reklamationer til vicevært, administrator og udlejer
 • Understøtter kommunikation og fælles aktiviteter mellem lejerne
 • Gør det lettere for lejerne at tilgå og booke fælles ressourcer som f.eks. vaskeri, fælleslokale og parkering
 • Giver nye muligheder for at tilbyde og håndtere services til lejerne – eks. Delebiler og cykler, gæsteboliger, tøjvask og rengøring, forsikringer, m.v.
 • Giver udlejer mulighed for at moderere debatten, henstille til en god tone og eventuelt fjerne opslag med stødende sprog eller indhold (i modsætning til f.eks. Facebook-grupper)
 • Kun verificerede beboere i ejendommen har adgang til platformen (i modsætning til f.eks. Facebook-grupper)

Langsigtede gevinster og værdiskabelse, der potentielt kan opnås:

 • En bedre lejeoplevelse og hermed mere tilfredse lejere
 • Flere og stærkere fællesskaber mellem lejere og hermed større tilknytning blandt lejerne til ejendommen
 • Effektivisering af administration og driftsprocesser – f.eks. via færre telefonopkald fra lejere og en mere strømlinet håndtering af henvendelser og sagshåndtering
 • Muligheder for nye indtægtskilder via salg af ekstra services

Den generelle prismodel for de fleste lejerplatforme er, at der betales pr. lejemål pr. måned. Hertil ligger mange udbydere et mindre fast månedligt fee oveni, som ikke er lejemålsbestemt. Prisen pr. lejemål varierer meget og afhænger af eksempelvis af løsningernes kompleksitet og hvor mange funktioner de har. De billigste løsninger starter ved 5-10 DKK pr. lejemål. pr. måned.  Generelt vil prisen pr. lejemål ofte være lavere jo flere lejemål, man ønsker at få på platformen.

Der er typisk også en række opstartsomkostninger forbundet med implementeringen, der er vil vokse, hvis man skal have udviklet skræddersyede funktioner og design eller der kræves mange nye integrationer til andre systemer.  Herudover skal man være opmærksom på, at implementeringen af lejerplatforme som hovedregel kræver en del interne ressourcer til oplæring og onboarding af både medarbejdere og beboere.

Det er den overvejende erfaring, at investeringer i lejerplatforme primært skal ses som en investering i at skabe bedre lejeroplevsler og mere tilfredse lejere. På den lange bane kan der i nogle tilfælde være besparelser at hente via færre telefonhenvendelser en mere effektiv sagshåndtering, ligesom der er er muligheder for at hente nye indtægter fra salg af services.

 • Forskellige typer af lejerapps til forskellige behov: Der findes mange forskellige lejerplatforme typisk med forskelligt fokus og vægt på forskellige funktioner. Det er derfor vigtigt, at man som udlejer afklarer sit behov inden en løsning rekvireres og implementeres: Er det lejer-udlejning kommunikation og sagsstyring der er det vigtigste, er det primære formål at sikre interaktion og fællesskab lejerne i mellem og skal lejerne kunne tilgå og tilkøbe ekstra services gennem appen?
 • Lejerapp kan ikke stå alene: En lejerapp kan typisk ikke erstatte alle andre kommunikationskanaler. Lejere kan have forskellige behov og præferencer og der kan både være situationer og lejersegmenter, hvor den digitale kommunikation ikke er egnet.
 • Onboarding af både lejere og personale: Det kræver god og vedvarende onboarding af både lejere og personale til lejerplatformen, hvis den skal fungere i praksis og skabe værdi for både lejer og udlejer. Anvendelsen af en lejerplatform til at håndtere lejerhenvendelser og sagsstyring kan også give behov for at udlejer omstrukturerer team, organisering og sagsgange internt.
 • Integrationer og dataflows: De fleste lejerplatforme har åbne API’er, der gør, at de i princippet kan sende og modtage data fra andre systemer og softwareløsninger. En udfordring er dog, at mange af de eksisterende ejendomsadministrationssystemer er af ældre dato, hvilket i praksis vanskeliggør integrationer og frie dataflows systemerne imellem. Vær derfor altid opmærksom på, om og hvordan en lejerplatform kan integreres med dit administrationssystem og hvilke konkrete data, der kan udveksles mellem dem.
 • Behov for moderering og konflikthåndtering: Hvis lejerplatformen muliggør indlæg og åben kommunikation fra lejerne og lejerne imellem, bør der afsættes ressourcer til at moderere debatten, sikre den gode tone, konfliktnedtrapning og evt. fjernelse af indlæg med direkte stødende sprog eller indhold.
 • Fællesskaber opstår ikke af sig selv: Mens digitale lejerplatforme er vigtige værktøjer til at muliggøre og understøtte kommunikation og interaktion lejerne imellem, er erfaringen også, at etableringen af stærkere fællesskaber imellem lejerne/beboerne, som f.eks. er målet i mange co-living koncepter, kræver mere i opstartsfasen end bare en app. Det kan eksempelvis være ansættelsen af en communitymanager, der hjælper med at igangsætte fælles aktiviteter og nedsætte interessegrupper.

 

 

Vil du vide mere?

PropTech Denmark er en medlemsorganisation, der arbejder for at øge innovation og digitalisering inden for fast ejendom. Vi samler hele ejendomsbranchen samt størstedelen af de PropTech-startups og teknologivirksomheder, som leverer innovative digitale løsninger til branchen. Som medlem af PropTech Denmark får du adgang til inspiration, viden og digital kompetenceudvikling, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at blive bedre til at forstå og anvende de mange nye digitale muligheder og PropTech-løsninger, som spirer frem i disse år. PropTech Denmark faciliterer erfaringsudveksling og videndeling mellem medlemmerne om digitalisering og brugen af PropTech-løsninger i praksis og stiller desuden en lang række guides og læringsressourcer til rådighed for vores medlemmers medarbejdere.
Som medlem af PropTech Danmark får du og din virksomhed adgang til:
• Faglige videns-, erfaringsudvekslings- og netværksaktiviteter med fokus på brugen af PropTech-løsninger i praksis
• Introduktionskurser til PropTech og kompetenceudvikling inden for digital transformation og innovation
• Online læringsunivers, hvor du og kollegerne kan blive klogere på PropTech og dykke ned i temaer som ’bedre lejeroplevelser’, ’den fleksible arbejdsplads’, ’bæredygtig bygningsdrift, m.fl.
• PropTech Guide med overblik over de førende PropTech-løsninger på det danske marked
• Muligheden for at tilgå skræddersyede digitale inspirations-, innovations- og forretningsudviklingsprogrammer i samarbejde med vores dygtige team.

PropTech Guide giver dig overblik over de førende proptech-løsninger på det danske marked. Guiden indeholder korte præsentationer af de mange forskellige proptech-løsninger, som PropTech Denmarks medlemmer leverer til ejendomsbranchen. For at gøre det lettere og hurtigere at få overblik over de mange forskellige proptech-løsninger har vi opdelt dem i tematiske kategorier.

PropTech Denmarks online læringsunivers giver dig mulighed for at blive klogere på proptech og dykke ned i temaer som ’bedre lejeroplevelser’, ’den fleksible arbejdsplads’, ’bæredygtig bygningsdrift’, m.fl. I læringsuniverset får du adgang til alle vores artikler, blog-indlæg, rapporter og podcasts.