/ Nyheder / Ny dom om sælgers erstatningsansvar  

Ny dom om sælgers erstatningsansvar  

Højesteret har den 20. februar 2024 afsagt dom, hvorefter sælger af en andelsbolig var erstatningsansvarlig for købers udbedringsomkostninger ved mangler. 

Af

Sagen angik, om sælger af en andelsbolig, som følge af selvbyg, var erstatningsansvarlig for udbedringsomkostningerne heraf. Sagen omhandlede endvidere, om erstatningen i givet fald kunne overstige beløbet på de 21.904 kr., køber havde betalt for forbedringen af badeværelset.  

Der forelå mangler ved andelsboligens badeværelse  

I afgørelsen lagde Højesteret vægt på, at manglerne ifølge skønserklæringen skyldtes håndværksmæssigt ukorrekt arbejde. Endvidere blev der lagt vægt på, at reklamationsfristen på 14 dage i overdragelsesaftalen, skulle forstås således, at den alene omfattede mangler, køberen kendte eller burde have kendt på overtagelsesdatoen.  

Højesteret fandt, at køberen havde reklameret over manglerne inden for rimelig tid, idet hverken skønserklæringerne eller bevisførelsen lagde til grund, at køberen kendte eller burde have kendt til manglerne ved badeværelset. På baggrund heraf fandt Højesteret, at der forelå mangler ved andelsboligens badeværelse.  

Højesteret fandt endvidere, at sælger havde handlet ansvarspådragende, idet manglerne ved badeværelset skyldtes renovering, der ikke var udført håndværksmæssigt korrekt. Højesteret fandt herefter, at hvis det efter købet viser sig, at sælger havde handlet ansvarspådragende, beror det på almindelige køberetlige principper, at køber af en andelsbolig har krav på erstatning.  

Erstatningskravet omfatter det fulde tab  

Højesteret fastslog, at de begrænsninger i køberens mulighed for at opnå afslag, som Højesteret definerede i dom af 28. juni 2022 (GD 2022/24 H), ikke finder anvendelse på køberens ret til at forfølge erstatningskrav.  

Højesteret fandt, at erstatningskravet ikke var begrænset til de 21.904 kr., køber havde betalt for forbedringerne, men omfattede derimod det fulde tab, dvs. de udbedringsomkostninger, som skønsmanden havde vurderet til 47.140 kr.  

Højesteret fastslog endvidere, at skønserklæringen ikke gav grundlag for at foretage fradrag i udbedringsomkostningerne efter princippet om “nyt-for-gammel”.  Derudover vurderede Højesteret, at det var ubetydeligt, om køber evt. vil kunne medtage udbedringsomkostningerne som en forbedring ved et senere salg af andelsboligen.  

Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse 

Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse, hvorefter sælger var erstatningsansvarlig for udbedringsomkostningerne på 47.140 kr.  

Dommen understreger, at en køber af en andelsbolig har ret til erstatning for fuldt tab, hvis det vurderes, at sælgeren har handlet ansvarspådragende. Højesteret fastslår endvidere med dommen, at begrænsninger i køberens mulighed for afslag ikke gælder for erstatningskrav. Desuden betoner dommen, at princippet om “nyt for gammel” ikke kan anvendes ved tabets opgørelse, ved tilfælde hvor det vurderes at det solgte, er mangelfuldt, og køberen hverken kendte eller burde kende til manglerne.  

Læs hele dommen her.