/ Nyheder / Lovforslag om fejlrettelser i lejeloven og stramning af tilbudspligt

Lovforslag om fejlrettelser i lejeloven og stramning af tilbudspligt

I denne uge sendte ministeriet et lovforslag i høring, der blandt andet indeholder en præcisering af hjemlen til NPI-regulering og et forslag til stramning af tilbudspligten.

Af

Ministeriet har sendt et lovforslag i høring, der blandt andet indeholder en præcisering af hjemlen til NPI-regulering og et forslag til stramning af tilbudspligten.

Det har været længe ventet og udskudt grundet folketingsvalget, men nu er lovforslaget om ændringer i lejeloven sendt i høring af Social- Bolig- og Ældreministeriet. Der er tale om et samlelovforslag, der indeholder flere elementer.

Fejlrettelser efter sammenskrivningen

Et af dem er, at en række af de utilsigtede fejl, der havde sneget sig ind i lejeloven i forbindelse med sammenskrivningen i 2022, skal korrigeres med virkning fra 1. juli 2022. Det betyder bl.a. at der bliver rettet op på den omdiskuterede hjemmel til at kunne aftale nettoprisregulering i omkostningsbestemte ejendomme.

”Det har været en lang periode, hvor der har været usikkerhed og unødvendig debat om det aspekt. Derfor er jeg glad for, at der nu er lagt op til, at fejlen rettes på så tydeligt en måde, at det ikke efterlader plads til tvivl og tvister,” siger juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Stramning af tilbudspligten

Et andet relevant aspekt er, at lovforslaget indeholder en stramning af tilbudspligten, som betyder, at den også skal udløses, hvis sælger overdrager en majoritet af stemmerne i et ejendomsselskab – selvom køber ikke opnår en majoritet af stemmer.

“Der har i lang tid været et klart politisk ønske om at ”lukke” for den såkaldte ”Carlsberg-model”, der gjorde det muligt at overdrage et ejendomsselskab uden at udløse tilbudspligten ved at overdrage selskabsandele til flere erhververe,” siger Lena Hartmann.

Hun henviser til, at dette punkt indgik som et led i bygge- og boligaftalen fra maj 2022 og fortsætter:

”Det er en stramning, som vi selvfølgelig ser kritisk på. Men jeg sætter pris på, at der er blevet lyttet til en del af vores indsigelser til de tidligere forslag, der ville have været langt mere indgribende.”

EjendomDanmark vil i de kommende uger gennemgå lovforslaget nærmere og på branchens vegne indgive et høringssvar. Lovforslaget vil derefter blive endeligt udformet og ventes sendt til behandling i Folketinget i efteråret.

Kommende analyse af tilbudspligtsprocessen 

Ifølge bygge- og boligaftalen skal der desuden gennemføres en analyse af tilbudspligtsprocessen inden udgangen af 2024, så den kan blive mindre bureaukratisk og omkostningstung for udlejer.

“Vi ser frem til den kommende analyse. I dag bruges der for store ressourcer fra udlejers side på at gennemføre en tilbudspligt, og det er derfor en analyse, vi har opfordret til at skulle foretages. Vi har fået lovning på at blive aktivt inddraget i processen. Derigennem håber vi at kunne lette byrden, der er forbundet med tilbudspligtsreglerne,” siger Lena Hartmann.

Udgifter til forbrugsoplysning kan medtages i forbrugsregnskabet

Et tredje, relevant aspekt i lovforslaget er, at der skal indføres mulighed for udlejeren til at medtage de udgifter, som udlejeren må afholde til tredjepart for at opfylde nye krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne, i forbrugsregnskaberne. Ændringen foreslås for at sikre overensstemmelse mellem lejelovgivningens regler og energioplysningsbekendtgørelsen, som implementerer energieffektivitetsdirektivet. Det må ses som et tiltrængt og velkomment skridt for at kunne sikre den grønne omstilling i udlejningsejendomme.

Læs mere her