/ Uddannelser / Property and Asset Management

Property and Asset Management

Asset Management, lejeret, PropTech og Data Management. Et helt nyt uddannelsestilbud fra Erhvervsakademi Dania og EjendomDanmark skal understøtte vækst og innovation i ejendomsbranchen og sikre tilstrækkeligt med ejendomsuddannede medarbejdere fremover.

Property and Asset Management – Forvaltning af fast ejendom

Uddannelse på bachelorniveau der er skræddersyet til hele ejendomsbranchen og som skal sikre, at der er medarbejdere med de rette kompetencer – både nu og i fremtiden.

Uddannelsen er til dig, der har gennemført EA-uddannelsen eller en mellemlang videregående uddannelse og som gerne vil udvide og udvikle dine kompetencer, så de matcher de kompetencer, der efterspørges i ejendomsbranchen. 

 

Uddannelsens titel

Strukturelt er uddannelsen kategoriseret til en mellemlang videregående uddannelse i det danske uddannelsessystem eller svarende til bachelorniveau. 

Når du har gennemført den, kan du kalde dig merk.d. Afhængig af hvilke valgfag du vælger at gennemføre, kan du enten tilføje et (AM) eller et (PM) til din titel. 

Uddannelsens læringsmål og adgangskrav kan du læse meget mere om her på siden.

 

FAQ

Undervisningen på uddannelsen forudsætter du har kendskab og forståelse til lovens anvendelsesområde og deres indbyrdes samspil, svarende til de kompetencer der opnås på EA-uddannelsen. Har du ikke det, er der mulighed for at blive optaget på diplomuddannelsen uden en EA-uddannelse, men du må forvente en del ekstra selvstudie til at komme i dybden med lovgivningen og opnå den forståelse, man opnår på EA-uddannelsen.

Nej, det er ikke en mulighed på diplomuddannelsen.

Nej, der er tale om to uddannelser på forskellige kvalifikationsniveauer. Der stilles højere krav til din forståelse, færdigheder og kompetencer på en diplomuddannelse. Derfor kan der ikke gives merit.

Diplomuddannelsen vægter 60 ECTS point og er karakteriseret som en deltidsuddannelsen. Sammenligner man med fuldtidsuddannelserne, vil det svare til, diplomuddannelsen er normeret til at du, bør kunne gennemføre uddannelsen på to år. Men det er altid op til den enkelte (evt. i dialog med sin arbejdsgiver) at få struktureret et uddannelsesforløb, der harmonerer med dine øvrige arbejdsopgaver og privatliv. Uddannelsen er modulopbygget. Det betyder, du selv sammensætter antallet af moduler, der skal gennemføres hvert semester.

Det er således ikke et krav, at du skal have gennemført uddannelsen på to år. Dog skal du gerne have gennemført uddannelsen inden for seks år. Er du længere tid om at gennemføre uddannelsen, kan det blive nødvendigt at søge om dispensation, men du vil ikke blive forhindret i at gennemføre sin uddannelse, der kan blot blive stillet yderligere krav.

Langt de fleste EA-studerende gennemfører deres uddannelse på to et halvt til tre år. Det må man også forvente vil være gældende for langt de fleste studerende på denne uddannelse. 

Formentlig. Men den studerende skal ansøge Erhvervsakademi Dania om merit og det er alene dem, der foretager den vurdering. Skriv til kursus@ejd.dk, hvis du vil vide mere. 

Nej. EA-uddannelsen bør gennemføres af alle ejendomsadministratorer. EA-uddannelsen giver dig det faglige fundament til at varetage dine daglige arbejdsopgaver og er dokumentation for, du har opnået de kompetencer, man kan forvente en ejendomsadministrator bestrider.

Diplomuddannelsen er en overbygning til EA-uddannelsen og undervisningen er tilrettelagt ud fra den præmis, at du har et kendskab svarende til det man må forvente en studerende, der har gennemført EA-uddannelsen måtte have.

Der er ingen tilmeldingsfrist på uddannelsen. Det betyder du kan tilmelde dig et fag helt frem til studiestart. 

Uddannelsens struktur og opbygning

Uddannelsen udgør samlet 60 ETCS point, hvoraf de obligatoriske moduler udgør 30 og de retningsspecifikke fag og valgfagene udgør de øvrige 30 ECTS point. 
 

Fag der udbydes i foråret 2022

 

Der er allerede åbnet op for tilmelding til forårets fag. Klik på fagenes titel her over og læs mere og tilmeld dig allerede i dag.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler på uddannelsen udgør tilsammen 30 ECTS point. Du bliver indstillet til afgangsprojektet, når du har bestået alle tidligere eksaminer på uddannelsen, og du har erhvervet 45 ECTS point.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Udbydes 

I efteråret, 2022

Tilmelding

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig her

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold. 

Det er målet den studerende bliver i  stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel samt kunne vurdere og reflektere over disse.

I analyserne skal den studerende ligeledes kunne vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag.

Læs mere om faget her

Udbydes

I foråret 2022

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding. Klik her for at læse mere

Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Forudsætningen for indstilling til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver og samlet set har erhvervet sig 45 ECTS-point.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling i praksis.

Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed.

Afgangsprojektet afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudium.

Udbydes

Foråret 2023, eller når der er studerend, der har erhvervet sig 45 ECTS.

Læs mere om faget her

Retningsspecifikke fag

De retningsspecifikke fag er skræddersyet til ejendomsbranchen og er obligatoriske for dig, der gerne vil opnå titlen merk.d (PM) eller merk.d (AM)

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at administrere erhvervs- og boliglejemål og kunne yde kunderådgivning herom. Faget tager sit afsæt i både den gamle og nye boligmasse.

 Klik her og læs mere om faget

 

Udbydes

I efteråret, 2022.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding medio maj 2022. 

Formål

Den studerende skal opnå en udviklingsorienteret viden om målings- og indberetningsmetode, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner i ejendomsselskaber og kunne rådgive om disse.

Klik her og læs mere om faget. 

Udbydes

I efteråret, 2022

Tilmelding

Der bliver åbnet for tilmelding til faget medio maj 2022.

Formål

Det er formålet med faget at give den studerende anvendelsesorienterede forståelse af, hvilke aspekter der er relevante i relation af køb, forvaltning og salg af investeringsejendomme. Den studerende skal opnå en forståelse både af de juridiske, tekniske og økonomiske elementer af en handel.

Klik her og læs mere om faget og hvordan du tilmelder dig

Udbydes

I foråret 2022

Tilmelding

Der bliver åbnet for tilmelding til faget primo december. 

Valgfag

Du skal gennemføre tre ud af de fire valgfag. Ønsker du gennemføre uddannelsen med særligt fokus på Asset Management og blive merk.d. (AM), skal du som minimum gennemføre faget Makroøkonomi og ejendomme. Ønsker du at gennemføre uddannelsen med særligt fokus på administrationsdelen, og blive merk.d (PM), skal du som minimum gennemføre faget Andelsbolig- og ejerforeninger.

Formål

Makroøkonomi og ejendomme giver de studerende viden om de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse. Faget giver de studerende færdigheder til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller.

Desuden er det formålet at give en introduktion til økonomiske data og udvikle kompetencer til at fortolke og anvende disse data i sammenhæng med økonomisk teori og anden relevant teori, samt at give et overblik over vigtige økonomisk politiske institutionelle forhold.

Læs mere om faget her

Udbydes 

I efteråret 2022.

Tilmelding

Der bliver åbnet for tilmelding til faget medio juni 2022.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis og derigennem udvikler indsigt i kundesegmenter, trends og tendenser. Den studerende får indsigt i sammenhænge mellem virksomhedens strategi, fremtidstendenser og udviklinger og det deraf følgende behov for dataindsamling.

Læs mere om faget her og hvordan du tilmelder dig

Udbydes 

I foråret.

Tilmelding

Der er åbnet for tilmelding

Formål 

Formålet med faget er at gøre den studerende i stand til at rådgive bestyrelser og andre interessenter i relation til andelsbolig- og ejerforeninger.

Læs mere om faget her

Udbydes

I foråret.

Tilmelding

Der bliver åbnet for tilmelding til faget primo december. 

Formål

Formålet med faget er at give den studerende kompetencerne til at styre renoverings- og nybyggeriprojekter (udførelsesprojekter) fra start til slut og kunne rådgive omkring disse.

Læs mere om faget her

Udbydes 

I efteråret 2022.

Tilmelding

Der bliver åbnet for tilmelding til faget medio juni 2022.

Uddannelsens læringsmål

Når uddannelsen er gennemført, har du dokumenteret du har opnået følgende.

Viden

Den studerende skal:

 • praksis og anvendt teori og metode inden for Property & Asset Management på et strategisk, taktisk og operationelt niveau
 • refleksion over praksis og anvendt teori og metode inden for Property & Asset Management
 • de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for Property & Asset Management
 • metoder og teorier på et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger, der knytter sig til Property & Asset Management

Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for Property & Asset Management
 • kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for arbejdsområder, der knytter sig beskæftigelse inden for Property & Asset Management
 • kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til egen organisation, samarbejdspartnere og øvrige interessenter, såsom formidling af virksomhedens dispositioner til virksomhedens kunder og interessenter
 • selvstændigt kunne identificere relevante økonomiske, juridiske samt markeds-, styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger
  • kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete problemstillinger

Kompetencer

Den studerende skal: 

 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar med en professionel tilgang
 • varetage løsningen af komplekse og udviklingsorienterede arbejdsopgaver inden for de ejendoms-branchen rådgivningsopgaver
 • besidde kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i forskellige samarbejdskonstellationer, både internt i virksomheden, men også med eksterne interessenter – på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen
 • udvikle egen praksis inden for ejendomsbranchens opgaver ift. håndtering af Property & Asset Management