/ Om EjendomDanmark / EjendomDanmark Fonden

EjendomDanmark Fonden

Som medlem af EjendomDanmark har du mulighed for at søge om økonomisk støtte til projekter og initiativer, der kan skabe bedre rammer for ejendomsbranchens arbejde og rolle i samfundet.

Fondens formål

EjendomDanmark Fondens formål er at uddele støtte til projekter, der kan

  • skabe fokus på, større forståelse for eller bedre rammer for ejendomsbranchens værdiskabelse og rolle i samfundet.
  • medvirke til at øge produktivitet, kompetence eller vidensniveauet blandt relevante personer eller virksomheder i eller knyttet til ejendomsbranchen

EjendomDanmark Fonden kan således bredt søges til projekter og initiativer, der sigter efter at skabe bedre rammer – både forretningsmæssigt og samfundsmæssigt – for ejendomsbranchen i bredere forstand.

Om EjendomDanmark Fonden

I 2018 blev EjendomDanmarks daværende domicil på Nørre Voldgade solgt. Dette indbragte et provenu, som EjendomDanmark ønsker at bringe i spil til gavn for ejendomsbranchen. Derfor blev det på EjendomDanmarks landsmøde i 2021 besluttet at fastlægge et regelsæt for uddeling af midler og støtte til projekter og initiativer, der kan skabe bedre rammer for ejendomsbranchen og dennes rolle i samfundet. Det er dette, vi kalder EjendomDanmark Fonden, selvom der ikke er tale om en fond i klassisk forstand.

 

Sådan søger du

For at kunne søge om støtte fra EjendomDanmark Fonden skal du være medlem af EjendomDanmark, og dit projekt skal falde inden for rammerne af det formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis du og dit projekt lever op til disse krav, skal du skrive en ansøgning og sende den til EjendomDanmark enten fysisk eller elektronisk på info@ejd.dk.

Ansøgninger kan indsendes løbende, og de behandles løbende på møderne i EjendomDanmarks hovedbestyrelse.

Der er ingen formelle krav til din ansøgning, ud over at den som minimum skal beskrive følgende:

  • Projektets formål og mål
  • Projektets relevans i forhold til fondens formål, herunder værdiskabelse for EjendomDanmarks medlemmer og ejendomsbranchen
  • Projektets forventede forløb og tidsplan
  • Projektets forventede resultater
  • Projektets deltagere, både personer og organisationer
  • Projektets samlede økonomi

Alle ansøgninger til EjendomDanmark Fonden bliver behandlet af forretningsudvalget i EjendomDanmarks hovedbestyrelse og efter indstilling endeligt godkendt af den samlede hovedbestyrelse. Du får besked, om dit forslag er blevet indstillet til godkendelse i EjendomDanmarks hovedbestyrelse, og senere om dit projekt er tildelt støtte eller ej.

Afrapportering og endeligt tilsagn om støtte

Bliver din ansøgning om støtte indstillet til godkendelse og derefter godkendt, vil du hurtigst muligt derefter få de tildelte midler udbetalt.

Du skal dog være opmærksom på, at støtten ikke er endelig, før du har foretaget en afrapportering af projektet, og at EjendomDanmark under særlige forhold kan kræve støttemidlerne tilbagebetalt, hvis afrapporteringen viser, at projektet ikke lever op til den godkendte projektbeskrivelse.

Du skal også være opmærksom på, at afrapporteringen på dit projekt skal indsendes til EjendomDanmark senest seks måneder efter, projektet ifølge tidsplanen i den godkendte projektbeskrivelse skulle være afsluttet. Hvis du undervejs i forløbet oplever, at dit projekt bliver forsinket i forhold til den godkendte tidsplan, kan du indsende en ny tidsplan, som forretningsudvalget i EjendomDanmarks hovedbestyrelse skal godkende.