/ Nyheder / Ny regnskabsvejledning

Ny regnskabsvejledning

I slutningen af sidste år kom der en ny opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, der erstatter den gamle fra 2015. Den indeholder blandt andet nyt om den regnskabsmæssige behandling af ejendomsværdier og renteswaps.

Af

I slutningen af sidste år kom der en ny opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, der erstatter den gamle fra 2015. Den indeholder blandt andet nyt om den regnskabsmæssige behandling af ejendomsværdier og renteswaps. Foto: lovelyday12, iStock.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 17. december 2021 en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Den nye vejledning er en generel opdatering og præcisering, som samtidig rummer nye muligheder og samlet set er den et fremskridt for gennemskueligheden. Det mener EjendomDanmark, der har bidraget til udformningen:

”Det har været et centralt ønske fra EjendomDanmark, at der skal være en sammen­hæng mellem kravene til andelsboligforeningers regnskaber og til reglerne i andelsboligloven. Det har desværre ikke været muligt at komme i mål med dette ønske, og fx bidrager det fortsat til både forvirring og unødige omkostninger for foreningerne, at ejendomsværdien i regnskabet ikke i alle tilfælde er identisk med den ejendomsværdi, der ligger til grund for beregning af andelsværdien,” siger juridisk direktør Lena Hartmann.

”Til gengæld er det et fremskridt, at vejledningen i højere grad end tidligere tydeliggør skillelinjen mellem årsregnskabsloven og andelsboligloven. Herunder forskellen på den regnskabsmæssige formue og andelsværdien.”

Mulighed for at ændre regnskabspraksis

Den nye vejledning indeholder dog en væsentlig lempelse af kravene i forhold til regnskabspraksis for værdiansættelse af ejendommene. På foranledning af muligheden for at fastholde valuarvurderinger foretaget inden 1. juli 2020 har Erhvervsstyrelsen givet mulighed for, at andelsboligforeninger kan ændre princip fra dagsværdi til kostpris.

”Den normale praksis er ellers, at foreninger man ikke må skifte regnskabspraksis, medmindre man skifter til et mere retvisende billede, og dermed er det ellers ikke muligt at skifte fra dagsværdi til kostpris i regnskabet. Så det er unikt, at foreningerne får denne mulighed,” siger Lena Hartmann. Det er kun muligt at skifte til kostpris en enkelt gang, og man kan altid skifte tilbage til dagsværdi.

Præciseringer om renteswaps

Regnskabsvejledningen indeholder også en præcisering af, at værdien af renteswaps skal medtages i regnskabet, hvis ejendommen er opgjort til dagsværdi. Ligeledes præciseres det i den opdaterede vejledning, at andelsboligforeninger kan benytte værdien opgjort af banken til brug for regnskabet.

Også i relation til beregningen af andelsværdien er der kommet en præcisering. Boligministeriet har i en udtalelse fastslået, at det som udgangspunkt er bankens opgørelse af renteswappens værdi, der skal benyttes.

Begge præciseringer er udtryk for en fastholdelse af gældende praksis.

Nyt i regnskabs-vejledningen

Gæld kan måles til kursværdi, ændret behandling af tilskudsordninger, ændret behandling af indskud og forpligtelser hos GI og bedre skelnen mellem vedligehold og forbedring

Uddannelse

EjendomDanmark tilbyder kurser, uddannelse og kompetenceudvikling til at udruste branchens medarbejdere bedst muligt.

Gå til kursusoversigten