/ Nyheder / Lettere adgang til at ophæve kriminelle lejere

Lettere adgang til at ophæve kriminelle lejere

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et lovforslag om ændring af lejeloven i høring i forbindelse med regeringens ghettoplan.

Af

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et lovforslag om ændring af lejeloven i høring i forbindelse med regeringens ghettoplan.

De væsentligste ændringer i ghettoplanen er møntet på den almene boligsektor, herunder skærpelse af anvisnings- og udlejningskriterier, nye kriterier for ghettolisten og lignende.

I udkastet til lovforslaget er der dog også bragt en ny ophævelsesbestemmelse i spil i lejeloven.
Den nye ophævelsesbestemmelse – hvis vedtaget – vil hedde § 93, stk. 1, litra j og give udlejer mulighed for at ophæve lejeaftalen:

“Når nogen er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180-181, 192 a, 216, 237, 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281, 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende”.

Der er blandt andet tale om vold, voldtægt, manddrab, brandstiftelse, trusler, afpresning, røveri, våben m.fl.
For at kunne benytte § 93, stk. 1, litra j, skal følgende altså være opfyldt:

  • Lejer skal have begået en af de omfattede lovovertrædelser
  • Lovovertrædelsen skal være begået inden for 1 km fra ejendommen, hvor lejemålet er beliggende
  • Lejer skal have fået en ubetinget fængselsstraf for lovovertrædelsen eller ”anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter” (eksempelvis anbringelsesdomme eller behandlingsdomme efter straffelovens §§ 68 og 69 m.fl.)

 

Er ovennævnte forhold opfyldt, kan udlejer ophæve lejeaftalen.

Den nye ophævelsesbestemmelse omfatter tillige medlemmer af lejers husstand, således at der ikke skelnes imellem, om lovovertrædelsen er begået af lejer selv eller af én eller flere fra lejers husstand.

Endvidere gør den ophævelsesprocessen både hurtigere og væsentligt billigere, idet ophævelsen kan indbringes direkte for fogedretten, herunder er der ikke krav til væsentlighed i forbindelse med ophævelsen. Det vil således være tilstrækkeligt for udlejer blot at medbringe en kopi af domsudskriften fra straffesagen til fogedretten, hvoraf fremgår, at lejer har fået en ubetinget fængselsstraf for ovennævnte forhold.

Hvis lovforslaget vedtages, vil den nye bestemmelse træde i kraft per 1. december 2018, jf. lovforslagets § 4.