/ Nyheder / Bæredygtighedsordbog for ejendomsbranchen

Bæredygtighedsordbog for ejendomsbranchen

Tidligere var ordet bæredygtighed en gratis markedsføringsmulighed. Men den tid er forbi. Forbrugerombudsmanden slår hårdt ned på vildledende markedsføring, journalister stiller flere kritiske spørgsmål, og kunder har større forventninger til grønne tilbud. Her er en liste med nogle af de vigtigste bæredygtighedsbegreber for ejendomsbranchen.

Af

Det grundlæggende

Greenwashing/hushing

Greenwashing er vildledende markedsføring af en virksomheds grønne initiativer, for eksempel hvis man udokumenteret kalder et produkt for bæredygtigt. Omvendt er greenhushing underkommunikering af en virksomheds grønne tiltag, ofte i frygt for at blive beskyldt for greenwashing.

Biodiversitet

Biodiversitet i ejendomsbranchen omfatter oprettelsen og bevarelsen af grønne områder som haver, parker og græsplæner, som samtidig kan medvirke til at gøre ejendomme attraktive og behagelige for beboere og investorer. 

Klima og miljø

Klima og miljø bliver ofte brugt som synonymer, men det er upræcist. Et klima­aspekt i ejendomsbranchen kan være CO₂-udled­ning i forbindelse med opvarmning af en ejendom, og et miljø­aspekt kan være håndteringen af spildevand eller affald.

Genbrug/genanvendelse

Genbrug er, når et produkt eller materiale bruges igen uden forarbejdning, for eksempel hvis et vindue tages fra en bygning og bruges i en anden, mens genanvendelse er, når et produkt eller materiale forarbejdes og bliver brugt til noget andet end det oprindelige, for eksempel omsmeltning af plastikaffald til et andet produkt.

CO₂-neutralitet/offsetting

CO₂-neutralitet er balance mellem udslip og absorbering af CO₂ i atmosfæren. Det betyder ikke, at der ikke bliver udledt drivhusgasser. CO₂-offsetting er, når virksomheder kompenserer økonomisk til projekter, der er med til at opretholde eller forbedre det nuværende niveau af udledning af drivhusgas.

Cirkulær økonomi

Henviser til en økonomisk tankegang forankret i konstant recirkulering af ressourcer gennem for eksempel genbrug, genanvendelse og deleøkonomi og heraf konstant opretholdelse af værdi.

Certificering

Brugen af anerkendte certificeringer, for eksempel DGNB og Svanemærket, er et middel til at sikre dokumentation for blandt andet klimamæssige og sociale forhold i en ejendom. Certificeringer viser, at man opfylder ordningens krav, men ikke nødvendigvis, at bygningen eller byområdet er bæredygtigt.

Rapportering og dokumentation

ESG

ESG dækker over en virksomheds tilgang til og rap­portering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæs­sige forhold. Flere og flere virksomheder bruger ESG som ramme for deres arbejde med og investering i bæredygtighed.

Taksonomi

EU-taksonomien er et klassificeringssystem fra EU, der stiller en række branchespecifikke krav til virksomheders økonomiske aktiviteter, før de kan blive kategoriseret som grønne. Taksonomien opstiller seks miljømål, som den økonomiske aktivitet skal bidrage til.

EPD

Dokumentation af byggematerialers miljøpåvirkning fra produktion til endt levetid. For bygge- og anlægsbranchen bruges EPD’er til LCA for at udregne data om bygningers CO₂-aftryk.

CSR

CSR dækker over virksomheders samfundsmæssige ansvar, herunder ansvar for medarbejdere, klima og miljø.

CSRD

CSRD er et direktiv om rapportering af ESG-kriterier, som EU er begyndt at rulle ud blandt de allerstørste virksomheder. Selvom en virksomhed ikke direkte er påvirket af direktivet, så påvirkes mange virksomheder indirekte, da direktivet stiller krav til virksomhedernes værdikæde.

Livscyklusvurdering (LCA)

En livscyklusvurdering er en vurdering af miljøbelastningen fra et materiale, produkt eller bygning, der medregner hele værdikæden fra udvindelse af råmateriale til bortskaffelse.

Scope 1-2-3

Scope 1, 2 og 3 henviser til rapportering af en virksomheds CO₂-udledning gennem hele værdikæden.

Scope 1 er en virksomheds direkte, ejede CO₂-udledning, for eksempel i forbindelse med opvarmning af kontorer. 

Scope 2 er en virksomheds indirekte CO₂-udledning fra indkøbt energi til virksomhedens drift.

Scope 3 er resten af virksomhedens indirekte CO₂-udledning fra leverandører.

Ejendomme og bygninger

Life Cycle Costing (LCC)

Er en totaløkonomisk vurdering af de samlede omkostninger i et byggeri, herunder drift, vedligehold, udskiftninger og eventuelt nedrivninger mv.

Klimaskærm

Dele af en bygning, der vender ud mod det fri. Henviser ofte til renovering/investering af ydre dele i forhold til forbedring af energi- og varmespild, for eksempel vinduer og isolering.

Grænseværdier for CO₂

For ejendomme er det på nuværende tidspunkt kun nybyggeri, der er omfattet af CO₂-krav via bygningsreglementet (BR18). Allerede i 2025 skærpes CO₂-grænseværdien markant.

Energieffektivisering/-optimering

Formindskelse eller tilpasning af energiforbruget i en ejendom, for eksempel via intelligente installationer eller klimaskærmløsninger.

Intelligente installationer

Installationer, der styrer en ejendoms funktioner og bidrager til mindre energiforbrug eller optimering af indeklimaet, for eksempel ved at regulere og styre lys, varme, ventilation, solafskærmning.