/ Nyheder / Ændringer for beboerrepræsentationen

Ændringer for beboerrepræsentationen

Pr. 1. januar 2021 forhøjes beløbet til 502 kr. årligt pr. beboelseslejemål

Af

Foto: Istock

Ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Beboerrepræsentationsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation) ændres pr. 1. januar 2021 på enkelte områder som følge af bekendtgørelse nr. 1640 af 17. november 2020 om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

Formålet med ændringsbekendtgørelsen har været til dels at styrke beboerrepræsentationen ved at give hjemmel til en forhøjelse af beboerrepræsentationskontingentet, og til dels at klarlægge nogle af de forhold, som der ikke er taget stilling til i beboerrepræsentationsbekendtgørelsen.

Forhøjelse af kontingentet til beboerrepræsentationen

I beboerrepræsentationsbekendtgørelsen fremgår det af § 4, stk. 4, at det på beboermødet skal besluttes, at der skal opkræves et beløb indtil 352 kr. (2020-niveau) årligt pr. beboelseslejemål til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen.

Pr. 1. januar 2021 forhøjes beløbet til 502 kr. årligt pr. beboelseslejemål.

Beboerrepræsentanterne er tegningsberettigede i forening

I beboerrepræsentationsbekendtgørelsens § 5 indsættes et nyt stk. 3, hvori det bl.a. bestemmes, at ”I ejendomme med 3 beboerrepræsentanter tegner beboerrepræsentanterne i forening beboerrepræsentationen.

Det betyder, at alle 3 beboerrepræsentanter skal tegne / underskrive en beslutning truffet af beboerrepræsentationen, eksempelvis hvis beboerrepræsentationen gør indsigelse mod et varmeregnskab på samtlige lejeres vegne eller mod en omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

I ejendomme med 1 beboerrepræsentant er det naturligvis denne beboerrepræsentant, som tegner beboerrepræsentationen.

I bekendtgørelsens § 5 indsættes endvidere et nyt stk. 4, hvoraf fremgår, at bekendtgørelsen udgør beboerrepræsentationens vedtægter, med mindre andet som supplement hertil er besluttet.

Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Skal udlejer foretage sig noget?

Udlejer skal fortsat opkræve det kontingent hos lejerne, som er meddelt til udlejer.

Hvis lejerne på et beboermøde beslutter, at beboerpræsentationskontingentet skal forhøjes – eksempelvis til 502 kr. årligt pr. beboelseslejemål – skal beboerrepræsentationen give udlejer meddelelse herom. Først herefter vil udlejer være forpligtet til at opkræve det nye (forhøjede) kontingent hos lejerne.

Generelt om opkrævning af kontingent

Det følger af beboerrepræsentationsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, at udlejer opkræver beløbet hos lejeren sammen med huslejen, og at beløbet skal fremgå af huslejeopkrævningen. Herefter skal udlejer udbetale beløbet til beboerrepræsentationen.

Hvis lejer nægter at betale

Kontingentet til beboerrepræsentationen er ikke pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og udlejer vil derfor ikke kunne ophæve lejemålet, hvis lejeren er i restance med betaling af kontingent.

På samme vis er udlejer ikke pålagt at forsøge at inddrive pengene hos lejeren, hvis lejeren nægter at betale. Hvis lejeren nægter at betale, er det beboerrepræsentationen, som må føre en inkassosag mod lejeren.