/ Branchestatistik / Om markedsstatistikken

Om markedsstatistikken

Markedsstatistikken danner grundlag for EjendomDanmarks produktion af nøgletal, herunder tomgangsstatistikken og Lejetjek.

I dag deltager over 300 forskellige ejere og administratorer i EjendomDanmarks markedsstatistik.

Regelmæssige indberetninger af oplysninger danner i dag et datagrundlag på omkring 200.000 forskellige lejemål fra alle steder i landet.

Det betyder en gennemsnitlig dækningsgrad for landets udlejningsejendomme på ca. en femtedel.

Kontorudlejningen er repræsenteret med ca. en fjerdedel af de udlejede arealer, mens bolig- og butiksudlejning er dækket med hhv. 18 og 14 procent af markedet.

Om statistikken og dataflowet

Se en detaljeret beskrivelse af markedsstatistikken.

Beskrivelse af det dataflow, som understøtter indsamlingen og behandlingen af data.

Formuleringsforslag 

EjendomDanmark har udarbejdet et formuleringsforslag til afsnit i udlejers eller administrators privatlivspolitik – hent det her.

Hvis du som administrator har kunder, der ønsker at deltage i markedsstatistikken kan du se dette forslag til instruks.

Fortrolighed og persondatapolitik

Markedsstatistikkens dækning

Kilde: EjendomDanmark markedsstatistik, 1. kvartal 2023.

Anm.: Dækningen er beregnet på baggrund af markedsstatistikkens arealmæssige dækning i forhold til udlejningsejendomme i BBR.

Spørgsmål og svar om markedsstatistikken

EjendomDanmark har her samlet en række af de hyppigst stillede spørgsmål om dataindsamling og bearbejdning, så det er transparent for alle deltagere. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål herunder.

Der er flere grunde til, at EjendomDanmark indsamler data. Først og fremmest er det ud fra en ambition om at sikre en forbedret markedsindsigt. Det betyder altså et stærkere blik på udviklingen og tendenser – til gavn for både branche og medlemmer, der får bedre kort på hånden. Derfor er det også essentielt, at statistikken er både landsdækkende og repræsentativ.

Den stærke indsigt i markedet er også vigtig i EjendomDanmarks arbejde med politisk interessevaretagelse og en øget synlighed om branchens bidrag. Her har troværdige data og indsigter en stor betydning.

Slutteligt har EjendomDanmark indgået en aftale med enkelte eksterne samarbejdspartnere, fx Danmarks Statistik, der skal modtage anonymiseret og aggregeret data blandt andet til arbejdet med at sikre bedre offentlige vurderinger.

Det korte svar er ja. EjendomDanmark har forpligtet sig til at behandle oplysninger fortroligt, og al arbejde forbundet med indsamling og behandling af data er underlagt EjendomDanmarks fortrolighedserklæring. 

Det lidt længere svar er, at EjendomDanmark naturligvis er forpligtet til at hemmeligholde al fortrolig information – det er i statistikken administrativ lejerident, lejemålets adresse, ejendommens BBR-nr./ BFE-nr, virksomheden der indberettes for, aftalt leje, midlertidig lejenedsættelse, driftsomkostninger, forbrugsomkostninger, tomgangsstatus, restanceopgørelse, oplysninger om værdiansættelse og historiske afkast. 

Dertil er EjendomDanmark forpligtet til at sikre, at alle tredjeparter også behandler oplysninger fortrolige, og at offentliggørelse udelukkende kan ske i aggregeret og anonymiseret form. Det betyder altså, at offentliggjorte oplysninger ikke kan tilknyttes til enkelte ejendomme og enkelte aktører.  

Alle data, der bliver offentliggjort, vil være i aggregeret og anonymiseret form. Det betyder, at offentliggjorte data ikke kan henføres til konkrete indberettede oplysninger eller til virksomhederne, der deltager i markedsstatistikken.  

For at sikre anonymiteten tager EjendomDanmark altid højde for, at der er et tilstrækkeligt antal lejemål, et tilstrækkeligt antal ejendomme og et tilstrækkeligt antal ejere. Ligesom en enkelt indberetters data/ejendom ikke må udgøre en for stor andel af beregningsgrundlaget. På den måde kan intet henføres til hverken enkelte ejendomme eller aktører. 

Ja, du kan trygt indberette data til EjendomDanmark med vished om, at det behandles fortroligt og sikkert. Din data vil aldrig blive brugt på en måde, hvor det kan henføres direkte til dig, og det vil aldrig blive offentliggjort i andet end anonymiseret og aggregeret form. 

De oplysninger, som EjendomDanmark modtager, kan indeholde personoplysninger – som lejemålets adresse eller lejernummer i et administrationssystem. Der er tale om almindelige personoplysninger, der falder under GDPR, men som ikke er underlagt skærpede krav om særlig beskyttelse. I forbindelse med aggregeringen af data, sikrer EjendomDanmark desuden, at oplysningerne bliver anonymiseret før offentliggørelse.

Der er foretaget en ekstern vurdering af, hvorvidt disse oplysninger lovligt kan indgå i indsamlingen. Notatet fra Kromann Reumert findes her.

Den korte opsummering er, at videregivelse til EjendomDanmark kan baseres på interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, dvs. at der ikke skal indhentes samtykke fra lejerne.

Lejerne bør dog orienteres om, at der kan ske videregivelsen af ejendomsrelaterede oplysninger, der kan henføres til dem. Denne oplysningspligt kan nemt opfyldes via en privatlivspolitik på administrators eller ejers hjemmeside, der er rettet mod lejerne, og der kan med fordel henvises til EjendomDanmarks persondatapolitik om behandling af personoplysninger ifm. markedsstatistikken, som findes her.

Ejendomsadministratorer der har indgået en databehandleraftale med deres kunder, og som indberetter data på vegne af dem, bør desuden være opmærksomme på, hvorvidt den indgåede administrationsaftale eller tilhørende databehandleraftale, indeholder en instruks om, at der skal/må ske videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger til EjendomDanmark. Instruksen kan være en del af enten administrationsaftalen eller databehandleraftalen men kan også gives særskilt.

Vi har udarbejdet et formuleringsforslag, der kan bruges direkte eller som inspiration, som findes her.

EjendomDanmark kan indsamle data på tre forskellige måder, og de er alle sikre.  

Du kan vælge at indberette via EjendomDanmarks indberetningsportal, du kan sende en opgørelse per mail, eller du kan indberette automatisk via UNIK bolig.  

Ved alle tre metoder ender data i indberetningsportalen, så alle data bliver samlet ét sted og med samme format i en database på én af EjendomDanmarks sikre servere -. isoleret fra EjendomDanmarks øvrige arbejdsmiljø. Du er meget velkommen til at kontakte os for en specificering af dataprocessen ved de enkelte kanaler. 

EjendomDanmark videreformidler data til nogle enkelte betroede samarbejdspartnere. Herunder vil vi ganske kort gennemgå dem enkeltvist, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uddybning. 

Danmarks Statistik 

EjendomDanmark har indgået en aftale med Danmarks Statistik om indsamling af data for erhvervsejendomme med to formål: Markedsdata skal gennem aftalen tjene som input til vurderingsarbejdet i forhold i til erhvervsejendomme. Derudover ønsker Det Europæiske Risikoråd (ESRB) at forbedre mulighederne for at overvåge det finansielle marked og derigennem undgå potentielle økonomiske kriser i fremtiden.

Det er kun aggregerede tal, som kommer til at danne udgangspunkt for vurderingsarbejdet, og Danmarks Statistik må ikke overdrage rådata til andre myndigheder eller anvende mikrodata til andre formål uden aftale med EjendomDanmark. 

Udvekslingen af data foregår via krypteret upload til Danmarks Statistiks sikrede FTP-server.  

De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) 

De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) har fået adgang til EjendomDanmarks markedsstatistik i forbindelse med udarbejdelsen af en ny rapport, der skal analysere de fordelingsmæssige konsekvenser og samfundsøkonomiske omkostninger ved form af manglende mobilitet i Danmark som følge af huslejereguleringen. 

Udvekslingen af data foregår via upload til EjendomDanmarks sikrede FTP-server, som navngivne medarbejdere i DØRS har adgang til.  

De pågældende medarbejdere i DØRS er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighed som EjendomDanmark. Det betyder, at DØRS ikke må offentliggøre eller videresende data i ubehandlet form således, at ingen individuelle data vil blive afsløret.  

Ejendomstorvets udbudsstatistik 

Siden 2011 har EjendomDanmark bidraget til Ejendomstorvets ”Udbudsstatistikken”, der hvert kvartal kortlægger udbuddet af danske erhvervslejemål fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler.  

EjendomDanmark har siden 2011 bidraget til grundlaget for denne statistik med opgørelse af ledige kvadratmeter på ejendomsniveau, baseret på en mindre del af EjendomDanmarks markedsstatistik. Lejemålsoplysninger, ejerforhold, leje eller øvrige oplysninger i markedsstatistikken overleveres ikke gennem denne aftale. Bidraget bliver sendt til Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), som står for at producere statistikken.  

Eventuelle samarbejder med studerende 

EjendomDanmarks markedsstatistik kan undtagelsesvist gøres tilgængelig for studerende, som skriver opgaver relateret til ejendomsbranchen.  Opgaveemnerne vil blive vurderet fra gang til gang i forhold til, om de vil gavne ejendomsbranchen. Ligesom med de andre aftaler, så vil de studerende være underlagt samme tavshedspligt og fortrolighed, som alle andre involverede parter i markedsstatistikken. 

Hør mere om markedsstatistikken

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere om markedsstatistikken.

Christian Hammershøj Jensen

Økonomisk konsulent

Cand.oecon.

Hong-Kai Guo

Senior dataanalytiker

Cand.polit.

Sinan Koca

Senior Project Manager

Cand.oecon.