/ GD 2023/25 B

GD 2023/25 B

ABLL § 81

ABLL § 82

ABLL § 90, stk. 1, nr. 8

Lejeforhold gjort betinget og efterfølgende ophævet pga. L’s fortsatte truende adfærd over for nabo og andre lejere i ejendommen

Den 12. marts 2021 traf beboerklagenævnet afgørelse om at gøre L’s lejemål betinget af, at L ikke fortsatte sin truende adfærd over for de øvrige lejere i ejendommen. L indbragte afgørelsen for boligretten.  

Den 16. april 2021 ophævede U L’s lejemål efter almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 8 med den begrundelse, at L, trods det betingede lejemål, til stadighed var fortsat med sin truende adfærd overfor de øvrige lejere i ejendommen. Ophævelsen blev af U indbragt for boligretten. 

Sagens to temaer blev efter parternes anmodning sambehandlet ved boligretten.

Boligretten fandt, at der efter L’s indflytning var opstået uoverensstemmelser mellem L og L’s nabo, der efterfølgende udviklede sig til en omfattende strid, hvilket havde været til gene for flere lejere i ejendommen.

På baggrund af bevisførelsen, i form af meddelelser og vidneforklaringer, lagde retten det til grund, at L adskillige gange inden beboerklagenævnets afgørelse havde truet naboen og naboens søn, både skriftligt og mundtligt, ved trusler på livet, trusler om vold og om at sende “rockere”. Retten fandt derfor beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021, om at gøre lejemålet betinget, for berettiget. 

Med hensyn til ophævelsen fandt boligrettens flertal, at det måtte findes ubetænkeligt at lægge til grund, at L’s truende adfærd overfor naboen fortsatte efter beboerklagenævnets afgørelse. Flertallet lagde især vægt på naboens vidneforklaring, naboens korrespondance med boligselskabet i april 2021, og naboens e-mail til politiet samt andre lejeres e-mails til boligselskabet. Retten fandt derved, at L havde overtrådt beboerklagenævnets betingede afgørelse ved fortsat truende adfærd, hvilket berettigede U’s ophævelse af lejemålet.

Dom afsagt af Retten i Roskilde, den 10. januar 2022 (BS-13347/2021-ROS)

RETTEN I ROSKILDE 

DOM 

afsagt den 10. januar 2022

Sag BS-13347/2021-ROS 

[person1] 

(advokat Jesper Rye Jensen)

mod

Vestsjællands Almene Boligselskab (advokat Troels Bronée Tinggaard)

og

Sag BS-18101/2021-ROS

Vestsjællands Almene Boligselskab (advokat Troels Bronée Tinggaard)

mod

[person1] 

(advokat Jesper Rye Jensen)

Denne afgørelse er truffet af retsassessor Jens Nørtved som retsformand og med boligretsmedlemmerne Ramin Salek og Jakob Lindberg.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagerne drejer sig om, hvorvidt [person1]s lejemål med rette er gjort betinget og efterfølgende ophævet.

[person1] har under sag BS-13343/2021-ROS nedlagt påstand om, at beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 ændres således, at lejeforholdet ikke gøres betinget.

Vestsjællands Almene Boligselskab har nedlagt påstand om, at Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for [by1] og [by2] Kommunes afgørelse af 12. marts 2021 stadfæstes.

Vestsjællands Almene Boligselskab har under sag BS-18101/2021ROS nedlagt påstand om, at [person1] tilpligtes at anerkende, at Vestsjællands Almene Boligselskabs ophævelse af [person1]s lejemål, [adresse1], [by3], [by4], af 16. april 2021 er berettiget og derfor straks skal fraflytte lejemålet med en af retten fastsat frist.

[person1] har heroverfor påstået frifindelse. 

Oplysningerne i sagen

Retten har modtaget sag BS-13343/2021-ROS den 6. april 2021 og sag BS18101/2021-ROS den 7. maj 2021.

Retten har efter parternes anmodning bestemt, at sagerne sambehandles.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Den 12. marts 2021 traf Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for [by1] og [by2] Kommuner afgørelse om, at [person1]s lejemål beliggende [adresse1], [by3], [by4], skulle gøres betinget af, at han ikke fortsatte sin truende adfærd over for bebyggelsens øvrige beboere.

Det er denne afgørelse, som [person1] har indbragt for boligretten.

Den 16. april 2021 ophævede Vestsjællands Almene Boligselskab [person1]s lejemål med øjeblikkelig virkning i medfør af almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 8, under henvisning til, at han, trods det betingede lejemål, til stadighed var fortsat med sin truende adfærd overfor bebyggelsens øvrige beboere.

Det er denne afgørelse, som Vestsjællands Almene Boligselskab har indbragt for boligretten.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af [person1], [person2], [person3], [person4], [person5], [person6] og [person7].

[person1] har forklaret, at han er 61 år. Han laver alt muligt i hverdagen og holder bl.a. af at gå på loppemarkeder. Han kendte godt området, før han flyttede ind. Han har en lejlighed på 81 m2 med have både foran og bagved. Han er glad for at gå i haven og få ting til at se pæne ud. Han kan godt være opfarende, men det er kun, hvis personer ikke kan lade ham være i frem med fortsætter med at køre i det samme. Han drikker ikke alkohol eller tager stoffer. Han er heller ikke rockerrelateret. Han blev fint modtaget, da han flyttede ind. Han kendte også nogen i bebyggelsen i forvejen. Han har et godt forhold til alle beboere undtagen sin egen nabo. Forholdet til naboen, [person2], var godt nok i starten. Problemerne opstod i forbindelse med, at han lod [person2] opbevare 3 tøjkasser i sit skur, hvor han på det tidspunkt kun havde nogle hårde hvidevarer stående. Det var nye hvidevarer for 10.000 kr. Han havde sagt, at hun ikke måtte ødelægge det, han havde stående i skuret. Han kom så alvorligt til skade med sit ben og var indlagt på sygehus i tre uger. Mens han lå på hospitalet, ringede [person2] til og sagde tak for skuret, og at han ikke ville få det tilbage igen. Hun snød ham. Det er rigtigt, at han sendte nogle kedelige sms´er til [person2] over det, men det var ikke dødstrusler, og han ville ikke gøre alvor af det, bare have sit skur tilbage. Det dårlige forhold er [person2]s skyld. Hun larmer og stalker ham. Både [person2] og hendes søn generer ham. Han måtte flytte sin seng ind i stuen og anmeldte det også til politiet og til VAB, men det er der ikke kommet noget ud af, selvom han havde skaffet underskrifter fra andre beboere også. Det har påvirket ham så meget, at han er blevet syg med hjertet af det. Han har også måttet overnatte udenfor sit hus for at slippe for [person2] og hendes søns larm om natten. Før han flyttede ind, boede han på Blå Kors i [by5], men han ville gerne have sit eget.

[person2] har forklaret, at hun er nabo til [person1]. Hun bor sammen med sin søn. De flyttede ind i maj 2019. Hendes søn flyttede midlertidigt den 15. januar 2021, fordi han var utryg ved [person1]s opførsel. Da [person1] flyttede ind, ville han gerne låne sit haveskur ud til hende til haveredskaber m.v., fordi han kun havde nogle få hårde hvidevarer stående dér. De er efterfølgende blev solgt ved hendes hjælp. Efter aftale med [person1] hængte hun en solid hængelås på skuret. Ikke så længe efter, efter at have været hospitalsindlagt efter et fald, begyndte [person1] at chikanere hende og hendes søn på det voldsomste. Det var noget med, at han havde noget overvågningsudstyr, som han brugte til at overvåge hende og hendes søn med. Han vidste, hvad de lavede. Han råbte efter dem og truede med alt muligt voldeligt. Hun har af den grund haft lang korrespondance med både VAB og politiet, og sagen endte i Beboerklagenævnet. [person1] har forsøgt at få andre beboere ”med” mod hende og indbragte også hende for Beboerklagenævnet med påstand om, at hun gjorde alt muligt chikanøst. Den 8. juni 2021 blev dog hun pure frifundet. [person1]s chikane er bare taget til, når hun har klaget og kontaktet politiet. Han har truet hende på livet, og der er på grund af det berammet en straffesag mod [person1], som skal behandles i 2022. [person1]s chikane er fortsat, også efter at Beboerklagenævnet har frifundet hende. Både efter polititilholdet i februar 2021 og Beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 er [person1]s chikane fortsat, og han har bl.a. råbt ad hende midt om natten. [person1] har senest chikaneret hende den 17. november 2021, hvor han gik rundt om hendes hus og lyste ind ad hendes vinduer. Da hun ringede til politiet, sagde [person1], at hun skulle have ”skudt knoppen af”. Hun har ført ”logbog” over chikanen. Det hele har påvirket hende og hendes familie meget. Deres sociale liv er amputeret, og de har været bange. Hun har gennem Dansk Stalkingcenter gået til psykolog. Det har hjulpet, men hun er stadig utryg. Hun har også haft problemer med [person8] i nr. 21 om en P-plads, men ellers ikke med nogen andre i bebyggelsen. Den 15. oktober 2021 har hun sat overvågning op på sin grund, men de filmer kun på hendes grund, og hun har fået lov til det af politiet.

[person3] har forklaret, at hun har boet i [adresse1] i 20 år. Hun har været i bestyrelsen i ca. 10 år og de seneste 2 år som formand. Som formand er man kontaktperson for de andre beboere overfor VAB. [person1] flyttede ind i sommeren 2020 og fik hurtigt et godt forhold til de andre beboere. Han hygger sig med nogen af de andre beboere. Vidnet er bekendt med konflikten mellem [person1] og [person2] og har talt med dem begge, men hun kan ikke løse det for dem. [person2] er nærmest blevet hysterisk, når vidnet har talt med hende om det, og så ender det ikke i en brugbar dialog. Vidnet har simpelthen måtte bede [person2] om at holde mund, men har også snerret ad [person1]. Noget af det, som [person1] har klaget over, kan vidnet godt genkende, f.eks. at [person2] har skraldespande stående i vejen for [person1]s knallert. Vidnet har ikke selv hørt [person1] larme, men hun har konstateret, at [person2] har spillet musik, der generede [person1]. Da vidnet konfronterede [person2] med det, vrissede hun ad vidnet, men skruede dog ned. Vidnet mener, at konflikten har påvirket [person1] negativt, også fysisk. Bestyrelsen har ikke kunnet hjælpe [person1] meget, men de har ladet ham overnatte i fælleshuset, så han fik lidt søvn. Det har vidnet orienteret VAB om. Vidnet har ikke oplevet problemer med [person2], inden [person1] flyttede ind. [person2]s hysteri er afstedkommet af konflikten med [person1]. Vidnet ved, at [person1] på et tidspunkt i frustration kastede med en af [person2]s skraldespande. Så skældte vidnet [person1] ud.

[person4] har forklaret, at han bor ca. 75 meter fra [adresse1], hvor hans kæreste bor. Der har vidnet også lært [person1] at kende. [person1] er stille og rolig og hjælpsom. Vidnet kommer en del hos [person1] som ven, og dér har vidnet hørt meget høj larm fra nabohuset. Vidnet kan godt forstå, at [person1] er blevet frustreret. Naboen har også råbt ad vidnet og aflyttet og filmet deres samtaler inde hos [person1]. Naboen har også politianmeldt [person1] helt uberettiget og kastet en død kat ind i [person1]s have. [person1] er meget påvirket af naboens opførsel og har på et tidspunkt måttet flytte over til vidnet for at kunne sove.

[person5] har forklaret, at hun har boet i [adresse1] i 20 år. Vidnet lærte [person1] at kende, fordi hun går igennem hans have for at komme ud på en sti. [person1] er sød og rar. Vidnet mener, at det er uudholdeligt for [person1] at bo der på grund af høj larm fra hans nabo. Det har vidnet selv oplevet. De kan ikke sidde i haven, fordi naboen lydoptager og filmer dem. Naboen, [person2], har også råbt ”so” og ”luder” ad vidnet. Vidnet har også skrevet til VAB om det, men har ikke fået svar. Det har påvirket [person1] meget, at naboen er efter ham og larmer, så han ikke kan sove. [person2] larmede også, da den gamle lejer før [person1], [person9], boede der, men hun var halvdøv og skruede op for tv´et og orkede ikke at flytte.

[person6] har forklaret, at hun bor [adresse1] 30. Der har vidnet boet i 5-6 år. Vidnet kender godt til konflikten mellem [person1] og [person2]. De har begge kontaktet vidnet for at få hende ”med” mod den anden. Hun har hørt dem råbe og skrige, nok fordi naboen chikanerer den anden. Det begyndte nok omkring november 2020. Vidnet bor overfor [person1] og [person2]. Når [person1] er ”oppe at køre”, kan han godt virke voldsom. Så har [person1] truet [person2] med rockere. Det har vidnet hørt. Det er voldsomt og utrygt at overvære, og vidnet klagede derfor til VAB. Vidnet overvejede at flytte. Nu er det ikke så generende, men på grund af vejret er folk jo også inde. [person2] har også fremturet mod [person1] på et afdelingsmøde. [person2] råber ikke, men kommer med ”stikpiller” ved at vise billeder og komme med historier om, hvad [person1] gør. Alle beboere larmer og banker af og til, hvis de skal lave noget. Da [person9] boede der før [person1], hørte vidnet ikke noget, men vidnet har hørt fra andre, at [person9] oplevede det samme, men bare ikke orkede at flytte. [person2] har også været efter familien [person8] børn. Det har faren i familien fortalt vidnet.

[person7] har forklaret, at hun bor [adresse1] 28. Det er lige overfor [person1] og [person2]. Vidnet kender til deres konflikt. Det er uroskabende og er først opstået, efter at [person1] og [person2] er flyttet ind. Det fylder rigtig meget for vidnet i dagligdagen, og hun har ikke haft besøg af sine mindre børnebørn som før på grund af den utryghed, der er opstået. De har ikke kunnet løse deres konflikt, og det har ført til, at [person1] i frustration står og råber i sin have. Vidnet forstår godt [person1]s reaktion, men det ændrer ikke på, at det skaber utryghed. Når vidnet så har henvendt sig til [person1], når han råber, er hun blevet mødt af et vredesudbrud. [person2] er god til at manipulere og gå ad de rigtige kanaler, så f.eks. politiet kommer tit. Det er bare ikke godt for områdets omdømme. Familien [person8] børn leger ikke på området mere, fordi [person2] har sagt, at de ikke må. Det har vidnet hørt. [person2] gør ikke vidnet ”noget”, men vidnet har også sagt fra hurtigt. Vidnet hørte ikke til [person2], inden [person1] flyttede ind. Vidnet har dog hørt, at [person2] også chikanerede den tidligere beboer, en ældre dame. Problemet skal løses, men ad de rigtige kanaler. Vidnet plejer at høre råberi fra [person1] ca. hvert halve år, men det er stadigvæk for meget. [person1] har sagt undskyld til vidnet, og hun oplever, at [person1] er ked af det, der foregår.

Parternes synspunkter

[person1] har i sit påstandsdokument anført:

”Det gøres for så vidt angår Beboerklagenævnets afgørelse gældende, at der ikke er grundlag for at gøre [person1]s lejeaftale betinget. Videre, gøres det gældende, at VAB bærer bevisbyrden for, at der foreligger sådanne forhold, som kan berettige til at gøre lejeaftalen betinget. VAB har ikke på nuværende tidspunkt løftet denne bevisbyrde.

Der er ikke efter VAB’s afgivelse af påmindelser henholdsvis den 11. august 2020 (bilag H) og den 24. august 2020 (bilag I), foretaget sådanne handlinger fra [person1]s side, at det berettiger til at tage sagen et sanktionsmæssigt niveau op ved at indbringe forholdet for Beboerklagenævnet. Udlejer kan ikke bruge den samme forseelse til at tildele flere sanktioner efter hinanden. Hertil kommer, at de beskrevne forhold ej heller har en sådan karakter, at lejeforholdet kan gøres betinget, ligesom de ensidigt kommer fra [person2].

VAB har ophævet lejemålet på grundlag af en afgørelse fra Det fælleskommunale Bebeoerklagenævn for [by1] og [by2] kommune af 12. marts 2021 der uberettiget har gjort sagsøgtes lejemål betinget.

I relation til den af VAB foretagne ophævelse af lejeforholdet gøres det gældende, at der hverken foreligger sådanne omstændigheder, der berettiger til, at lejeaftalen kan ophæves i medfør af almenlejeloven § 90, stk. 1, nr. 8, eller i medfør af § 90 i øvrigt. I henhold til retspraksis, kan der alene lægges vægt på forhold der har fundet sted fra en lejeaftale gøres betinget til ophævelse finder sted. Det gøres endvidere gældende, at VAB har bevisbyrden for, at de forhold, der er lagt til grund for ophævelsen, faktisk har fundet sted, og denne bevisbyrde er ikke løftet på nuværende tidspunkt.

Det gøres generelt gældende, at eftersom VAB har afvist at redegøre nærmere for de påståede klager, har [person1] ikke haft en reel mulighed for at vurdere og tage stilling til den foretagne ophævelse og de fremsendte påmindelser, hvorfor disse alene af denne grund ikke kan give anledning til lejeretlige konsekvenser.

I relation til de påståede overtrædelser af tilholdet gøres det gældende, at oplysninger om disse ikke kan tillægges vægt i nærværende sag, idet de påståede overtrædelser er indbragt for domstolene, som således vil tage stilling hertil på et senere tidspunkt. Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, om [person1] overhovedet har overtrådt tilholdet.

Sagsøger har ikke fremlagt dokumentation der kan berettige til en ophævelse af lejemålet.

Sagsøger har alene lagt [person2]s ensidige oplysninger og postulater i sagen til grund for ophævelsen af lejemålet, og således valgt ikke at inddrage sagsøgtes opfattelse af sagen. Dertil kommer, at konflikten mellem sagsøgte og [person2] er gensidig, og [person2]s adfærd berettiger i sig selv til en ophævelse af hendes lejeaftale. Det gøres derfor gældende, at [person2]s klager skal ses i denne kontekst, og ikke lægges til grund som faktum.”

Vestsjællands Almene Boligselskab har i sit påstandsdokument anført: ”2. SAGENS TEMA 

Sagen angår, (i) hvorvidt Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for [by1] og [by2] Kommunes (”Beboerklagenævnet”) afgørelse af 12. marts 2021 er korrekt og dermed bør stadfæstes, og (ii) hvorvidt VAB med rette har bragt [person1]s boliglejeforhold til ophør.

3. ANBRINGENDER 3.1 Overordnet 

Det fremgår af Lov om leje af almene boliger (LLAB) § 80, stk. 1, at en almen udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 90, stk. 1, nr. 7-9 og 13, nævnte tilfælde.

Det fremgår endvidere af LLAB § 80, stk. 2, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede, jf. LLAB § 81.

3.2 Beboerklagenævnets afgørelse

Det gøres gældende, at Beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021, jf. herved bilag 4, er korrekt, og at lejeforholdet mellem [person1] og VAB dermed med rette blev gjort betinget, idet betingelserne for at pålægge [person1] en retsfølge i form af et betinget lejeforhold er opfyldt.

Det følger af LLAB § 82, stk. 1, nr. 1, at en lejer, der har tilsidesat god skik og orden, kan pålægges en retsfølge i form af et betinget lejeforhold, således at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves.

Det er en betingelse for at pålægge lejer en sådan retsfølge, at udlejer forinden har fremsendt en påmindelse til lejer, jf. LLAB § 82, stk. 2.

VAB har løftet bevisbyrden for, at [person1] har tilsidesat god skik og orden, jf. LLAB § 81, ved blandt andet at have truet sin nabo og udøvet chikane mod denne. Denne bevisbyrde er løftet ved fremlæggelse af klager over [person1] fra [person1]s nabo, jf. herved sagens bilag C – G og bilag 18.

Desuden har [person1] i forbindelse med Beboerklagenævnets behandling af sagen erkendt over for Beboerklagenævnet at have truet sin nabo og udtalt at [person1] står ved disse trusler, jf. herved sagens bilag 4 og bilag J.

VAB har ved fremsendelse af påmindelser til [person1], jf. herved sagens bilag H og bilag I, opfyldt kravet i LLAB § 82, stk. 2, om, at lejer skal have fået mulighed for at rette for sig.

På trods af påmindelserne fortsatte [person1] med at tilsidesætte god skik og orden, herunder ved chikanerende adfærd og trusler rettet mod [person1]s nabo, jf. herved sagens bilag 22 og bilag 23. [person1] modtog den 16. februar 2021 – og altså under Beboerklagenævnets sagsbehandling – tilhold fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvorefter [person1] ikke må kontakte eller følge efter sin nabo, jf. herved sagens bilag 20. Begrundelsen for tilholdet henviser til forhold begået i perioden fra september 2020 til februar 2021.

Midt- og Vestsjællands Politi har i tilholdet, jf. herved bilag 20, s. 4, lagt vægt på, at [person1] har fremsat udtalelser som ”nu skal du passe på, og det skal din pædofile søn også” og ”du er den kvinde i [adresse1], der kommer til at leve mindst tid. Jeg slår dig ihjel”.

Endvidere har Midt- og Vestsjællands Politi blandt andet lagt vægt på, jf. herved bilag 20, s. 5, at [person1] i sin kontakt med politiet har haft en aggressiv fremtoning og blandt andet har udtalt, at ”De ville smaske sønnen” og ”brække hans ben, så han ikke kunne gå”.

Endvidere er [person1] tiltalt i en straffesag for den 1. februar 2021 at have fremsat trusler mod sin nabo, jf. herved sagens bilag 21. Denne sag skal for retten i februar 2022.

Tilholdet og tiltalerejsningen dokumenterer, udover de fremlagte klager, at [person1] har udtalt trusler mod sin nabo, og [person1] har på den baggrund tilsidesat god skik og orden.

Betingelserne i LLAB for at pålægge [person1] en retsfølge i form af et betinget lejeforhold er således opfyldt.

3.3 Ophævelsen 

Det gøres gældende, at VABs ophævelse af 16. april 2021, jf. herved bilag 9, er korrekt og berettiget, idet betingelserne i LLAB § 90, stk. 1, nr. 8 er opfyldt.

Det gøres endvidere gældende, at forholdene omkring misligholdelsernes karakter og omfang er væsentlige samt medfører, at [person1]s fraflytning er påkrævet.

Det følger af LLAB § 90, stk. 1, nr. 8, at en almen udlejer kan ophæve lejeforholdet, når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

VAB har løftet bevisbyrden for, at [person1] har tilsidesat betingelserne i Beboerklagenævnets afgørelse blandt andet ved at have truet og chikaneret sin nabo, og at episoderne er foregået efter Beboerklagenævnets afgørelse blev meddelt, jf. herved sagens bilag 5 – 8.

Det fremgår endvidere af oplysninger fra Midt- og Vestsjællands Politi, jf. herved sagens bilag 11, at der fremgår oplysninger om [person1] i (i) døgnrapporter, (ii) verserende straffesager og (iii) afsluttede sager vedrørende begæringer om tilhold. Det fremgår endvidere, at der mod [person1] verserer 22 sager vedrørende overtrædelse af tilhold og 5 sager vedrørende trusler, og at alle sagerne har gerningstidspunkt i 2021.

Ved flere tilfælde har [person1] over for Midt- og Vestsjællands Politi udtalt sig truende eller nedsættende om sin nabo og naboens søn, jf. herved sagens bilag 11.

[person1] har blandt andet udtalt til Midt- og Vestsjællands Politi, jf. herved sagens bilag 11, side 23, at:

…”Anmelder (MO, red.) oplyste, at han brækker nabosønnens ben, hvis det ikke stopper”…

Og, jf. herved sagens bilag 11, side 24, at:

”Anmelder ([person1]) oplyste, at der har været en person på hans adresse og kigge ind af hans vindue

[…]

Anmelder mente det måtte være sagens persons søn, der stod bag […]

Under anmeldelsen udtalte anmelder: ”Jeg smasker ham så han ikke kan gå (henledt på sagens persons søn).”

Alvoren og hyppigheden af [person1]s tilsidesættelser af god skik og orden, herunder ved fremsættelse af trusler mod sin nabo, er væsentlige og medfører, at [person1]s fraflytning er påkrævet.

3.4 Perioden efter ophævelsen

Til yderligere støtte for, at [person1]s fraflytning er påkrævet, gøres det gældende, at [person1] på trods af ophævelsen, jf. herved sagens bilag 9, på trods af tilholdet, jf. herved sagens bilag 20, og på trods af tiltalerejsningen, jf. herved sagens bilag 21, er fortsat med at tilsidesætte god skik og orden og dermed i enhver henseende har forsømt at rette for sig.

De fortløbende overtrædelser fra [person1]s side er dokumenteret ved klager fra beboere i afdelingen, jf. herved sagens bilag 10, bilag 12 – 14 samt bilag 19.

3.5 Nabostridigheder 

[person1] gør som støtte for sin påstand blandt andet gældende, at konflikten mellem [person1] og [person1]s nabo er gensidig, og at [person1]s nabo selv tilsidesætter god skik og orden.

Henset til karakteren og alvoren af [person1]s adfærd og omfanget af tilsidesættelser, herunder de verserende strafferetlige sager og tilholdet, kan det ikke føre til et andet resultat, at der også foreligger klager over [person1]s nabo.

VAB er, jf. LLAB § 80, stk. 1, forpligtet til at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforholdet.

Eventuelle tilsidesættelser af god skik og orden fra [person1]s nabos side berettiger ikke [person1] til at fremføre trusler og udvise chikanerende adfærd.

VAB er således både berettiget og forpligtet til at ophæve lejeforholdet med [person1].”

Rettens begrundelse og resultat

Beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 Boligretsmedlemmerne Ramin Salek og Jens Nørtved udtaler:

Det lægges til grund, at der efter [person1]s indflytning i [adresse1] hurtigt opstod uoverensstemmelser mellem ham og hans nabo, [person2]. Uenigheden opstod angiveligt over et skur, men den udviklede sig til en omfattende strid til stor gene for flere beboere i bebyggelsen.

Vi lægger efter bevisførelsen til grund, at [person1] adskillige gange inden Beboerklagenævnets afgørelse af 12. marts 2021 har truet [person2] og hendes hjemmeboende søn, både skriftligt og mundtligt og ved råben og ageren til gene for også andre beboere. Der har været tale om trusler på livet, om vold og om at sende ”rockere”.

Vi har herved lagt vægt på den foretagne dokumentation af meddelelser fra [person1] og [person2] og på forklaringerne fra vidnerne [person2], [person6] og [person7], men også på, at [person1] selv har erkendt, at han inden Beboerklagenævnets afgørelse har fremsat trusler overfor [person2], der kan opfattes som alvorlige.

På den baggrund findes det berettiget, at Beboerklagenævnet ved sin afgørelse af 12. marts 2021 gjorde [person1]s lejemål betinget af, at han ikke fortsatte sin truende adfærd over for bebyggelsens øvrige beboere.

Boligretsmedlemmet Jakob Lindberg udtaler:

Jeg er enig med flertallet i, at Beboerklagenævnets betingede ophævelse af lejemålet var berettiget på baggrund af de trusler, [person1] fremsendte på SMS. For så vidt angår parternes udveksling af skældsord og støj, finder jeg, at begge parter har chikaneret den anden. Det er derfor kun [person1]s trusler om vold, der kan begrunde en ophævelse.

Boligretten finder det herefter berettiget, at Beboerklagenævnet ved sin afgørelse af 12. marts 2021 gjorde [person1]s lejemål betinget.

Vestsjællands Almene Boligselskabs ophævelse af [person1]s lejemål

Boligretsmedlemmerne Ramin Selek og Jens Nørtved udtaler:

Vi finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at [person1]s truende adfærd overfor [person2], til gene for hende og andre beboere, fortsatte også efter Beboerklagenævnets afgørelse.

Vi har herved navnlig lagt vægt på vidneforklaringen fra [person2] og hendes korrespondance med VAB i april 2021, men også på senere meddelelser i sagen, herunder [person2]s e-mail af 18. juni 2021 til politiet og [person7]s e-mail af 24. juni 2021 og [person6]s e-mail af 15. juli 2021til Vestsjællands Almene Boligselskab.

Da [person1] derved overtrådte betingelsen i Beboerklagenævnets afgørelse og fortsatte sin adfærd, findes det berettiget, at Vestsjællands Almene Boligselskab den 16. april 2021 ophævede [person1]s lejemål.

Boligretsmedlemmet Jakob Lindberg udtaler:

Jeg finder det ikke bevist, at [person1] efter den 12. marts 2021 fortsatte disse trusler. Jeg lægger vægt på, at politiet afviste at rejse tiltale mod [person1] for trusler mod [person2], og at oplysningerne om trusler efter den 12. marts 2021 alene kommer fra [person2]. Jeg stemmer derfor for en frifindelse af [person1] for VAB’s påstand om ophævelse af lejemålet.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at Vestsjællands Almene Boligselskabs ophævelse af [person1]s lejemål er berettiget.

Boligretten fastsætter en fraflytningsfrist for [person1], således at han inden den 1. februar 2022 skal fraflytte lejemålet.

Sagsomkostninger

[person1] skal til Vestsjællands Almene Boligselskab betale sagsomkostninger med 42.340 kr. Beløbet er fastsat således, at 40.000 kr., der er inklusive moms, dækker advokatudgifter, 2.040 kr. dækker retsafgift, og 300 kr. dækker udgifter til vidneførsel. Vestsjællands Almene Boligselskab er ikke momsregistreret. Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagernes omfang, forløb og udfald. [person1] skal endeligt afholde egne udgifter til vidneførsel.

Thi kendes for ret

Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for [by1] og [by2] Kommunes afgørelse af 12. marts 2021 om, at [person1]s lejemål gøres betinget, stadfæstes.

[person1] tilpligtes at anerkende, at Vestsjællands Almene Boligselskabs ophævelse af hans lejemål, [adresse1], [by3], [by4], af 16. april 2021 er berettiget.

[person1] skal inden den 1. februar 2022 fraflytte lejemålet [adresse1], [by3], [by4].

[person1] skal inden 14 dage til Vestsjællands Almene Boligselskab betale sagsomkostninger med 42.340 kr.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

MSJ