/ Nyheder / Husk varselsfrister – så du ikke mister udgifter til istandsættelse

Husk varselsfrister – så du ikke mister udgifter til istandsættelse

Vær opmærksom på varselsfrister til flyttesyn og overdragelsestidspunkt for nøgleaflevering ved lejers fraflytning, så du ikke risikerer at miste dine udgifter til istandsættelse

Af

Vejledningen til brug af Skifteportalen er ændret.

Hvis du udlejer mere end én beboelseslejlighed og har en lejer, der opsiger sin bolig, skal du altid huske at indkalde lejer til et fraflytningssyn senest 2 uger efter, at du er blevet bekendt med lejers fraflytning. Du skal indkalde lejer med 1 uges varsel, og der skal indkaldes skriftligt. Du kan aftale et kortere varsel med din lejer, når lejemålet er opsagt (eller ophævet).

Hvis lejer ikke møder op til fraflytningssynet, skal du indkalde lejer på ny til et nyt fraflytningssyn med 1 uges varsel eller indgå en aftale med lejer om en kortere varsel. Du skal sikre dig at aftalen er indgået på skrift, så du har dokumentation. Det kan også være at lejer giver udtryk for ikke at ville deltage ved flyttesynet. I den situation skal du stadig sende en indkaldelse eller sikre dig at lejer giver udtrykkeligt afkald på deltagelsen og muligheden for at blive indkaldt på ny.

Ny dom fra Vestre Landsret

Vestre Landsret har netop afsagt en dom, hvor de fastslog, at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelsesudgifter, da lejer ikke udtrykkeligt havde givet afkald på at blive indkaldt til et nyt fraflytningssyn. Dette til trods for at lejer havde afleveret sine nøgler på viceværtkontoret og givet viceværten lov til at syne boligen.

Vestre landsret fastslog ligeledes, at tidspunktet for aflevering af nøgler er afgørende, i det lejemål først anses som værende overdraget til udlejer, når lejer har afleveret sine nøgler til lejemålet.

Hvis du vil læse domsreferat fra afgørelse i Vestre Landsret, kan du læse mere her:

I umiddelbar forlængelse af lejers opsigelse af sin lejebolig, indkaldte udlejer til et fraflytningssyn, hvori udlejer meddelte lejer, at lejer kunne overdrage nøglerne til viceværten, hvis lejer var forhindret i at deltage. Lejer mødte ikke op til fraflytningssynet, ligesom lejer undlod at aflevere nøglerne til viceværten forud for synet. Fraflytningssynet blev dermed ikke gennemført som varslet.

Få dage efter det varslede syn skulle være afholdt, mødte lejer op på udlejers ejendomskontor, afleverede sine nøgler og underskrev et brev med følgende ordlyd: ”Det er d.d. aftalt, at vicevært må syne boligen da der mangler en nøgle og lejer ønsker afkodning af denne”. Ugen efter gennemførte udlejer fraflytningssynet i lejeboligen uden at indkalde lejer på ny, hvilket lejer efterfølgende gjorde indsigelse mod.

I sagen fastslog Huslejenævnet, at ordlyden i aftalen ikke medførte, at lejer havde givet udtrykkeligt afkald på at blive indkaldt til et nyt fraflytningssyn. På den baggrund mente huslejenævnet, at udlejer havde fortabt sin mulighed for at gøre krav på istandsættelsesudgifter efter lejeloven § 187, stk. 5, da udlejer ikke havde indkaldt lejer til et nyt fraflytningssyn med 1 uges varsel, som ellers er reguleret i lejelovens § 187, stk. 3.

Sagen blev indbragt for boligretten, som stadfæstede huslejenævnets afgørelse ud fra samme begrundelse som huslejenævnet men med dissens. Én voterende udtalte, at ”der ikke kan stilles yderligere krav om indkaldelse af lejer til flyttesyn, hvorfor udlejers krav ikke bør bortfalde”.

Sagen blev indbragt for Vestre Landsret, som stadfæstede boligrettens dom. Vestre Landsret udtalte bl.a. at lejer ikke kunne anses som værende fraflyttede før lejer afleverede nøglerne på ejendomskontoret og dermed gav udlejer rådighed over lejligheden. Idet lejer ikke kunne anses som værende fraflyttet før nøgleafleveringstidspunktet, og da det varslede fraflytningssyn ikke var blevet gennemført, var udlejer forpligtet til at indkalde lejer til et nyt flyttesyn.

Vestre Landsret kom ligeledes frem til, at hverken ordlyden i den indgåede aftale om at viceværten måtte syne boligen, eller omstændighederne i øvrigt gav grundlag for at fastslå, at lejer skulle have givet afkald på at deltage i eller blive indkaldt til et nyt flyttesyn.

Vestre Landsret fastslog på den baggrund, at lejeloven var overtrådt, og udlejers krav på dækning til istandsættelsesudgifter derfor var bortfaldet. Vestre Landsret stadfæstede dermed boligrettens dom.

Det sker