/ Nyheder / Undersøgelse af bygningsrenovering og overholdelse af energikrav

Undersøgelse af bygningsrenovering og overholdelse af energikrav

Wilke gennemfører i samarbejde med Viegand Maagøe for Energistyrelsen en undersøgelse blandt ejendomsansvarlige (inkl. bygningsejere) inden for almene boliger, andelsboligforeninger, udlejnings- ejendomme og private ejerforeninger. Undersøgelsen omhandler efterlevelse af kravene i Bygningsreglementet (BR18) om efterisolering ved renovering.

Af

Foto: Balipadma, iStock

Energistyrelsen har netop igangsat en analyse af omfanget af bygningsrenovering og overholdelse af bygningsreglementets energikrav i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bygningsreglementet indeholder krav til bygningskomponenter, som skal overholdes ved ombygninger, vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele i eksisterende bygninger. Disse regler spiller en stor rolle i indsatsen til fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Det er derfor vigtigt at følge op på, om bygningsreglementets energikrav faktisk efterleves i praksis.

Billede af

Analysen skal give et billede af, hvor meget der bliver renoveret og i hvor høj grad bygningsreglementets energikrav overholdes, når der renoveres. Analysen skal også give svar på, hvorfor og i hvilke situationer det evt. er vanskeligt at overholde energikravene.

Energistyrelsen vil bl.a. bruge analysens resultater i deres arbejde med at udarbejde konkrete tiltag til at underbygge regeringens Energiaftale fra 2018, og mere langsigtede renoveringsstrategier for den eksisterende bygningsmasse i Danmark. 

Vi støtter op om analysen, som vi synes er meget relevant, og vil give svar på, hvor meget der renoveres og hvordan vi i Danmark kan sikre, at energiforbruget og CO2-udledning fra bygningsmassen bliver så lille som muligt.

Spørgeskemaundersøgelser

Konkret består analysen i første omgang af en række spørgeskemaundersøgelser og interviews hos en bred vifte af aktører inden for bygge- og boligsegmentet, så som ejendomsejere, kommuner, rådgivere, entreprenører og håndværkere. Undersøgelsen gennemføres i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020 og den samlede analyse forventes afsluttet inden sommerferien 2020.

Analysen gennemføres af konsulentvirksomhederne Viegand Maagøe og Wilke. I vil derfor muligvis blive kontaktet af Wilke pr. e-mail eller telefon i den nærmeste fremtid og vi opfordrer til, at I giver jer tid til at svare på spørgeskemaet eller deltage i interview. Alle svar vil blive behandlet fortroligt, og vi opfordrer jeg derfor til at svare så godt som muligt på spørgsmålene. Det er også i vores organisations interesse, at vi får et godt billede af virkeligheden, så vi kan være med til at påvirke evt. ændringer i fremtiden.

Svar på undersøgelsen på dette link