/ Nyheder / Ny bogføringslov

Ny bogføringslov

Ændrede regler vedrørende beskrivelse af bogføringsprocedurer og digital bogføring.

Af

Ny bogføringslov betyder blandt andet nye regler vedrørende beskrivelse af bogføringsprocedurer og digital bogføring. Foto: iStock.

Der er kommet ny bogføringslov af 24. maj 2022, der bl.a. fastsætter nye regler vedrørende beskrivelse af bogføringsprocedurer (§ 6) og digital bogføring (§ 16).

De nye regler vedrørende beskrivelse af bogføringsprocedure trådte i kraft den 1. juli 2022, men vil for de fleste virksomheder gælde pr. årsskiftet 2023, ifm. førstkommende nye regnskabsår. De nye regler stiller krav til virksomhederne om at udarbejde en bogføringsprocedure, og erstatter det tidligere krav om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder virksomheder, der efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge en årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr.

Skabelon

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en Word-skabelon med tilhørende vejledning, der kan findes her: Bogføring | erhvervsstyrelsen.dk, hvor du også kan læse mere om de nye regler.

Det er frivilligt for virksomhederne om de vil anvende skabelonen eller om de vælger at udarbejde procedurebeskrivelsen på anden vis. Procedurebeskrivelsen skal betragtes som et internt redskab, og indgår som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndigheds kontrolsag.

Andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen oplyser, at andelsboligforeninger også anses for at være erhvervsdrivende og dermed underlagt tiltagene i den nye bogføringslov. Det betyder bl.a., at andelsboligforeninger, hvis nettoomsætning i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr., vil skulle udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure pr. 1. januar 2023. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil den boligafgift som andelsboligforeninger modtager fra sine medlemmer være omfattet af årsregnskabslovens definition af nettoomsætning.

Digital bogføring

Kravene til digital bogføring vil udfolde sig over en flerårig periode, forventeligt startende fra 1. juli 2023. Andelsboligforeninger, der er omfattet af lovens krav, vil ifølge loven tidligst skulle anvende et digital bogføringssystem fra 1. januar 2026.

Du kan læse mere om digital bogføring i virksomheder og foreninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.