/ Nyheder / Forslag til klausuler og blanketter med nye paragrafhenvisninger

Forslag til klausuler og blanketter med nye paragrafhenvisninger

Når den nye lejelov træder i kraft får alle bestemmelser i lejelovgivningen nye paragrafnumre. Derfor skal klausuler i bl.a. lejekontrakter og varslingsskrivelser fra 1. juli henvise til andre paragrafnumre end hidtil.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Når den sammenskrevne 1. juli i år er en realitet, vil der være brug for at henvise til andre paragrafer end tidligere.

Derfor har EjendomDanmark nu opdateret de forslag til lejekontraktsklausuler, som ligger på hjemmesiden, så de henviser til de relevante bestemmelser i lejelovgivningen fra 1. juli 2022.

Tilsvarende er blanketterne i blanketmodulet, herunder blanketter til varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse og andre lejeforhøjelser, opdateret, så de henviser til lejelovgivningen fra 1. juli 2022. 

Medlemmerne af EjendomDanmark får således mulighed for at forberede sig på, hvorledes klausuler og blanketter vil se ud fra 1. juli 2022 og fremefter.

Brug dem først fra 1. juli

Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, at de reviderede klausuler og blanketter først må anvendes fra 1. juli 2022.

Det skyldes, at den nye lejelov og lov om boligforhold først træder i kraft den 1. juli 2022, og det er først fra denne dato, at de nye paragraffer er gældende.

Hvis man før den 1. juli 2022 skal indgå en lejeaftale eller udsende en varsling til lejerne el. lign., skal man altså henvise til de nugældende bestemmelser. Men hvis lejeaftalen først indgås eller varslingen først udsendes den 1. juli 2022 eller senere, skal man henvise til paragrafferne i den nye lejelovgivning.

Så her i perioden omkring den 1. juli 2022 skal man altså være meget opmærksom på, dels om man foretager en handling før eller efter 1. juli 2022, dels hvilke bestemmelser man henviser til.

Ikke opdatering til 2023-niveau endnu

EjendomDanmarks blanketter m.v. indeholder henvisninger til forskellige beløbsgrænser, som er fastsat i lejelovgivningen, og som pristalsreguleres en gang om året. Selvom vi har opdateret varslingsblanketter m.v. til ny lejelovgivning, så er henvisningerne til beløbsgrænser endnu ikke opdateret til 2023-niveau – henvisninger til beløbsgrænser er således stadig baseret på 2022-niveau.

Årsagen hertil er, at nettoprisindekset for juni 2022 – som vil ligge til grund for opdatering til 2023-niveau – endnu ikke er offentliggjort. Det sker først i løbet af juli 2022. EjendomDanmarks blanketter vil derfor blive opdateret igen i løbet af juli-august, når vi har mulighed for at opdatere henvisninger til beløbsgrænser til 2023-niveau.

Som vi tidligere har informeret om, er satsen for indvendig vedligeholdelse blevet reguleret fra 46 kr. pr. m2 til 47 kr. pr. m2 med virkning fra 1. juli 2022. Denne ekstraordinære regulering af satsen er naturligvis indarbejdet i de opdaterede blanketter m.v. til brug fra 1. juli 2022.

Stadig ingen ny typeformular

Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en ny typeformular til lejeaftaler fra Boligministeriet. Det betyder, at man stadig og også efter 1. juli 2022 kan og bør anvende typeformular A, 9. udgave, når man indgår lejeaftaler om boliglejemål.

Det er ikke så hensigtsmæssigt, da der i den fortrykte tekst i typeformularen henvises til de nugældende lejelovsbestemmelser, som ophører med at være gyldige pr. 1. juli 2022, men det er en konsekvens af, at der ikke foreligger en ny typeformular endnu. Det påvirker ikke gyldigheden af lejeaftaler, som indgås på typeformular A, 9. udgave.

Når der på et tidspunkt kommer en ny typeformular – som formentlig kommer til at hedde typeformular A, 10. udgave – vil der efter al sandsynlighed være en mellemperiode, hvor udlejerne frit kan vælge om de anvender typeformular A, 9. udgave, eller typeformular A, 10. udgave. Vi skal dog understrege, at dette naturligvis afhænger af, hvorledes Boligministeriet til sin tid vælger at indføre en ny typeformular.

Der vil naturligvis blive udsendt udførlig information fra EjendomDanmark om den nye typeformular, når den foreligger.