/ Nyheder / Lejelovens regler om varmeregnskaber gælder ikke i andelsboligforeninger

Lejelovens regler om varmeregnskaber gælder ikke i andelsboligforeninger

Andelshaver gjorde indsigelse til varmeregnskabet og undlod at efterbetale A/B’s krav i henhold til varmeregnskabet. Da A/B ikke indbragte sagen for boligretten mente andelshaveren, at A/B havde fortabt retten til efteropkrævning som følge af lejelovens regler. Landsretten fandt ikke at lejelovens regler var aftalt mellem parterne, og derfor kunne andelshaveren ikke støtte ret på reglerne.

Af

Ved kendelse af 14. marts 2005 har Østre Landsret taget stilling til, hvorvidt lejelovens regler om udlejers pligt til at indbringe varmeregnskab for huslejenævnet ved indsigelse, også finder anvendelse i forholdet mellem andelsboligforening og andelshaver.

Varmeselskabet havde på vegne af andelsboligforeningen fremsendt et varmeregnskab med et efterbetalingskrav til en andelshaver. Ved fremsendelsen var der vedlagt en standardiseret henvisning til LL § 40, stk. 3, 4. pkt., der svarer til den nuværende LL § 45, stk. 1, 3. pkt. 

Andelshaveren gjorde indsigelser mod varmeregnskabet og undlod at efterbetale, hvorefter andelsboligforeningen ekskluderede ham og overgav sagen til fogedretten. Fogedretten afviste at fremme sagen med henvisning til lejelovens regler, der var vedlagt varmeregnskabet.

Landsretten fandt, at blot fordi der i varmeregnskabet er vedhæftet en standardformulering om lejelovens indsigelsesfrister, medfører det ikke, at disse kan anses for vedtaget mellem andelshaver og andelsboligforening i den pågældende sag.

Desuden udtalte landsretten. at da andelshaveren – trods behørigt påkrav – nægtede at betale en del af det afkrævede beløb, var andelsboligforeningen berettiget til at træffe beslutning om eksklusion.

I andelsboligforeninger beror en stor del af reguleringen på, hvad der er vedtaget mellem andelshaveren og andelsboligforeningen, hvilket fremgår af vedtægten. I dommen udelukker landsretten, at en ensidig standardhenvisning fra varmeselskabet kan anses som vedtaget mellem parterne.

Selvom lejelovgivningen i visse tilfælde finder analog anvendelse ved andelsboligforeninger, er det ikke tilfældet her. Andelshaverens indsigelser imod varmeregnskabet skulle derfor være indbragt for boligretten af andelshaveren selv, og ikke af andelsboligforeningen, såfremt andelshaveren ville fastholde sit krav.

Andelshaverens manglende reaktion medførte derfor, at andelsboligforeningen var berettiget til at ekskludere ham.

Dommen er refereret i GD 2006/67 Ø.

LL § 45, stk. 1, 3. pkt.

Udlejeren skal indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet.

 

Seneste nyheder