Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Vedtægter for EjendomDanmark

Stiftet den 23. maj 1860

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1 Stk. 1. Foreningens navn er EjendomDanmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne er Ejendomsforeningen Danmark, Københavns Grundejerforening og Udlejerforeningen Danmark.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Københavns Byret er rette værneting for alle medlemmer i ethvert forhold til foreningen uden hensyn til bopæl eller opholdssted.

§ 2 Foreningen består af en ejersektion og en administratorsektion. Ejersektionen organiserer fysiske og juridiske personer, som ejer og/eller udlejer fast ejendom. Administratorsektionen organiserer fysiske og juridiske personer, som administrerer fast ejendom.

§ 3 Stk. 1. Foreningens formål er at samle fysiske og juridiske personer, der ejer, udlejer og/eller administrerer fast ejendom.

Stk. 2. Foreningen har særlig til opgave:

a. at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering og folketing samt statslige og kommunale myndigheder,

b. at repræsentere medlemmernes fælles interesser ved besættelse af pladser i kommissioner, boligretter, nævn og udvalg,

c. at fungere som medlemmernes fælles talerør over for det offentlige og befolkningen,

d. at samarbejde med andre foreninger og organisationer til fremme af foreningens formål,

e. at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende love med interesse for medlemmerne, herunder lejelovgivning, skattelovgivning, byggelovgivning og lignende,

f. at afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder,

g. at virke til den faglige udvikling af medlemmerne og deres ansatte ved undervisnings-, informations- og rådgivningsvirksomhed, ved udgivelse af medlemsblade og nyhedsbreve, afholdelse af kurser, konferencer og medlemsmøder mv.

h. at drive virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er i medlemmernes fælles interesse.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte fælles interesser kan varetages af foreningen som helhed, eller af enten ejersektionen eller administratorsektionen.

Stk. 4. Foreningen kan være aktie- eller anpartshaver eller på anden måde være repræsenteret i selskaber, hvis primære formål er virksomhed, der fremmer foreningens formål.

Stk. 5. Foreningens hovedbestyrelse kan beslutte, at foreningen varetager sekretariatsfunktionerne for andre selvstændige foreninger med tilknytning til ejendomsbranchen. Hovedbestyrelsen indgår de herfor nødvendige aftaler med sådanne selvstændige foreninger, herunder om vederlag for og omfanget af varetagelsen af sekretariatsfunktionen.

Stk. 6. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

II. Ejersektionen

§ 4 Ejersektionen har særligt til formål at varetage medlemmernes branchemæssige og politiske interesser, herunder at virke for, at udlejning af fast ejendom kan ske på markedsøkonomiske vilkår under respekt for lejernes rimelige rettigheder.

§ 5 Stk. 1. Ejersektionens arbejde ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt sektionens medlemmer, uanset disses køn, alder, race, seksuel orientering, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, nationalitet eller social oprindelse, tilhørsforhold eller et nationalt mindretal. Medlemmer, der er fyldt 70 år, kan dog ikke vælges.

Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur de tre medlemmer, der har fungeret længst efter de senest på dem faldne valg. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå. Medlemmerne kan genvælges.

§ 6 Bestyrelsen for ejersektionen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger ejersektionens formand og næstformand. Valget gælder for et år regnet fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§ 7 Stk. 1. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Bestyrelsen for ejersektionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Stk. 3. På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen for ejersektionen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse for at være bindende for sektionen.

§ 8 Stk. 1. Som medlemmer af ejersektionen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som ejer og/eller udlejer fast ejendom. Denne form for medlemskab betegnes som direkte medlemskab.

Stk. 2. En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i EjendomDanmark, ejersektionen. Denne form for medlemskab betegnes som kollektivt direkte medlemskab.

Stk. 3. En lokal grundejerforening kan optages som medlem af EjendomDanmark, ejersektionen. Denne form for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskab.

Stk. 4. Bestyrelsen for ejersektionen kan nægte at optage en ejer som medlem i ejersektionen, hvis den pågældende inden optagelsen har udvist en adfærd, der er i strid med de etiske normer, som EjendomDanmarks hovedbestyrelse har fastsat, eller på anden måde har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.

§ 9 Stk. 1. Medlemmer med direkte medlemskab eller kollektivt direkte medlemskab har ret til at gøre brug af alle foreningens medlemstilbud.

Stk. 2. Bestyrelsen for ejersektionen beslutter, i hvilket omfang medlemmer af lokale grundejerforeninger med foreningsmedlemskab kan gøre brug af foreningens medlemstilbud samt fastsætter nærmere vilkår herfor.

§ 10 Stk. 1. Medlemmer, som er juridiske personer, skal angive en kontaktperson, der samtidig er berettiget til at udøve medlemsrettighederne. En ejendomsadministrator kan uden særskilt fuldmagt fungere som kontaktperson til foreningen og udøve medlemsrettighederne for en ejer, medmindre den pågældende ejer tilkendegiver selv at ville udøve medlemsrettighederne.

Stk. 2. Medlemmer, som tidligere har ejet og eller udlejet fast ejendom, kan overgå til passivt medlemskab.

Stk. 3. Ændringer i et medlems ejerskab af fast ejendom skal på opfordring oplyses til foreningen.

§ 11 Stk. 1. Bestyrelsen for ejersektionen kan ekskludere et medlem af ejersektionen, hvis den pågældende har handlet i strid med de etiske normer for ejendomsadministration, som EjendomDanmarks hovedbestyrelse har fastsat, eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.

Stk. 2. Når betingelserne for eksklusion er opfyldt, kan bestyrelsen i stedet beslutte at give det pågældende medlem en advarsel eller en irettesættelse inden iværksættelse af eksklusion.

Stk. 3. Det pågældende medlem kan kræve bestyrelsens beslutning om eksklusion efter stk. 1 indbragt for generalforsamlingen. Bestyrelsen for ejersektionen afgør, om eksklusion skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på førstkommende ordinære generalforsamling, Eksklusionen kan ikke indbringes for domstolene, bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget.

III. Administratorsektionen

§ 12 Stk. 1. Administratorsektionen har til formål at højne den almindelige respekt om ejendomsadministration som et selvstændigt professionelt erhverv, samt at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervspolitiske, juridiske og kollegiale interesser.

Stk. 2. Administratorsektionen er upolitisk og har særligt til formål:

 • at beskæftige sig med emner af betydning for ejendomsadministration
 • at varetage medlemmernes fælles interesser over for myndigheder og over for offentligheden
 • at medvirke til branchens udvikling og til kendskabet til branchen
 • at udvikle og opretholde etiske normer for ejendomsadministration
 • at styrke de faglige kvalifikationer blandt branchens medarbejdere ved uddannelse og efteruddannelse
 • at tage initiativer til fælles markedsføring af medlemmerne
 • at beskæftige sig med informationsindsamling og -formidling til medlemmerne.

 

§ 13 Stk. 1. Administratorsektionens arbejde ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt sektionens medlemmer, uanset disses køn, alder, race, seksuel orientering, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, nationalitet eller social oprindelse, tilhørsforhold eller et nationalt mindretal. Medlemmer, der er fyldt 70 år, kan dog ikke vælges.

Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur de to medlemmer, der har fungeret længst efter de senest på dem faldne valg. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå. Medlemmerne kan genvælges.

§ 14 Bestyrelsen for administratorsektionen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger administratorsektionens formand og næstformand. Valget gælder for et år regnet fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§ 15 Stk. 1. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Stk. 3. På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen for administratorsektionen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse for at være bindende for foreningen.

§ 16 Stk. 1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der udøver professionel ejendomsadministration, og som ansøger om optagelse.

Stk. 2. Medlemmer af administratorsektionen er direkte medlemmer af EjendomDanmark og har som sådan ret til at gøre brug af alle foreningens medlemstilbud.

Stk. 3. Ved ansøgning om optagelse i administratorsektionen skal ansøger oplyse:

 • navn på ansøger
 • ansøgers juridiske konstruktion
 • ansøgers fuldstændige adresse, telefonnummer, hjemmeside og mailadresse
 • ansøgers CVR-nr.
 • oplysning om, at ansøger har tegnet kriminalitets- og ansvarsforsikring, der som minimum giver en dækning, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring
 • ansøgers årlige omsætning inden for ejendomsadministration
 • øvrige oplysninger som administratorsektionens bestyrelse måtte finde relevante

 

Stk. 4. Ansøger skal ved optagelse afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

Stk. 5. Ansøger skal ved optagelse afgive erklæring om, at ansøger har læst foreningens etiske normer for ejendomsadministration samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer.

Stk. 6. Bestyrelsen for administratorsektionen kan nægte at optage en ejendomsadministrator som medlem, hvis den pågældende inden optagelsen har udvist en adfærd, der er i strid med de af EjendomDanmarks hovedbestyrelse fastsatte etiske normer for ejendomsadministration eller på anden måde har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.

§ 17 Optagelse af ansøgere, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren dokumenterer tegnet professionel kriminalitets- og ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang.

§18 Administratorsektionens medlemmer er forpligtet til hvert år inden udgangen af april måned at afgive og indsende en ledelseserklæring underskrevet af de for medlemmet tegningsberettigede. Det skal af ledelseserklæringen fremgå, at medlemmet fortsat har den krævede kriminalitets- og ansvarsforsikring, at medlemmet fortsat har kontoadskillelsen, at medlemmet opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde hos medlemmet samt at medlemmet bekræfter, at medarbejderne hos medlemmet som minimum er efteruddannet svarende til de krav til efteruddannelse, der stilles i de etiske normer for ejendomsadministration.

§19 Stk. 1. Bestyrelsen i administratorsektionen kan ekskludere et medlem af administratorsektionen, hvis den pågældende ikke har indgivet den årlige ledelseserklæring, jf. § 18, hvis medlemmet er i restance, hvis medlemmet er gået konkurs eller på anden måde er ophørt med at administrere ejendomme. Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, hvis den pågældende groft har handlet i strid med de etiske normer for ejendomsadministration, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat, eller på anden måde har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.

Stk. 2. Når betingelserne for eksklusion er opfyldt, kan bestyrelsen i stedet beslutte at give det pågældende medlem en advarsel eller en irettesættelse inden iværksættelse af eksklusion.

Stk. 3. Det pågældende medlem kan kræve bestyrelsens beslutning efter stk.1 indbragt for generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om eksklusionen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion kan ikke indbringes for domstolene, bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget.

IV. Tilknyttede medlemmer

§ 20 Stk. 1. Foruden ejere og administratorer af fast ejendom kan der efter bestyrelsen i ejersektionens godkendelse optages tilknyttede medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Tilknyttede medlemmer kan deltage i foreningens generalforsamling, men uden stemmeret. 

Stk. 3. Bestyrelsen for ejersektionen beslutter, i hvilket omfang tilknyttede medlemmer kan gøre brug af foreningens medlemstilbud samt fastsætter nærmere vilkår herfor.

V. Fælles bestemmelser om medlemskab og kontingent

§ 21 Stk. 1. For medlemmer med direkte medlemskab fastsættes kontingentet under hensyn til:

 • ejendomsværdien af medlemmets udlejningsejendomme beliggende i Danmark og/eller medlemmets indtægter ved ejendomsadministration.

 

Stk. 2. For medlemmer med kollektivt direkte medlemskab ydes en rabat i forhold til de satser, der gælder for direkte medlemskab.

Stk. 3. Kontingentet for et foreningsmedlemskab udgør et fast beløb pr. tilmeldt medlem af den pågældende grundejerforening.

Stk. 4. Kontingentet for tilknyttede medlemmer og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen som et fast årligt beløb.

§ 22 Stk. 1. Ansøgning om optagelse i foreningen sker på en særlig blanket med de nødvendige oplysninger til brug for opgørelse af kontingentbetalingen.

Stk. 2. Ansøgningen behandles af ejersektionens bestyrelse eller administratorsektionens bestyrelse, hvis der er tale om en administrator af fast ejendom. Bestyrelsen skal især påse, om ansøgeren kan forventes at udøve en virksomhed, der er forenelig med de etiske normer for ejendomsadministration, som EjendomDanmarks hovedbestyrelse har fastsat.

Stk. 3. Enhver, der optages som medlem, modtager skriftlig meddelelse herom og får samtidig tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter og etiske normer for ejendomsadministration.

§ 23 Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Ophør af medlemskab giver ikke et medlem ret til at få kontingentet tilbagebetalt eller at få udbetalt en andel af foreningens formue.

Stk. 3. Et medlem, som ikke svarer sine økonomiske forpligtelser over for foreningen, kan ekskluderes af foreningen; dog skal der forinden gives vedkommende meddelelse herom med 1 måneds varsel.

VI. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg

§ 24 Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af bestyrelsesmedlemmerne i ejersektionen og administratorsektionen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen har til opgave at sikre den overordnede udvikling og ledelse af foreningen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens budgetter og regnskaber og andre interne administrative forhold, herunder den interne organisation og ansættelse af foreningens direktion.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger foreningens formand og næstformand. Hvis formanden er medlem af ejersektionens bestyrelse, skal næstformanden være medlem af administratorsektionens bestyrelse og omvendt.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen mødes to gange om året eller hyppigere, hvis formanden eller næstformanden træffer beslutning herom.

Stk. 5. Over forhandlingerne i hovedbestyrelsen føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.

§ 25 Stk. 1. Der nedsættes et forretningsudvalg på fire medlemmer, der består af foreningens formand og næstformand samt yderligere to repræsentanter udpeget af henholdsvis ejersektionens og administratorsektionens bestyrelse.

Stk. 2. Forretningsudvalget har til opgave at forestå den daglige koordination af aktiviteterne mellem de to sektioner, herunder fordele konkrete opgaver mellem de to sektioner.

VII. Generalforsamling

§ 26 Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

§ 27 Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller hovedbestyrelsens beslutning, eller når medlemmer, der mindst repræsenterer 300 stemmer, kræver det skriftligt over for foreningens formand. De pågældende medlemmer skal samtidig skriftligt angive, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

§ 28 Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst to ugers varsling ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer. Indkaldelse ved elektronisk kommunikation, herunder ved fremsendelse af e-mail sidestilles med skriftlig meddelelse.

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en kort angivelse af de spørgsmål, som kommer til behandling. Indgivne forslag samt årsrapport, der skal forelægges generalforsamlingen, skal henligge på foreningens kontor til eftersyn mindst 8 hverdage før generalforsamlingen.

§ 29 Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Årsrapport for det forløbne år
 • Budget for indeværende år 
 • Kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer i
  a) Ejersektionen
  b) Administratorsektionen
 • Valg af delegerede
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 15. februar i mødeåret.

§ 30 Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stk. 2. Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer af ejer- og administratorsektionen. En ejer af fast ejendom kan dog repræsenteres ved ejendommens administrator. Foreninger med foreningsmedlemskab er berettigede til at være repræsenteret ved én person pr. tildelt stemme. Tilknyttede medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

§ 31 Stk. 1. Medlemmerne tildeles én stemme på generalforsamlingen for hver 1.000 kr. medlemmet betaler i årligt kontingent. Det årlige kontingent afrundes til nærmeste 1.000 kr. ved stemmetildelingen. Et medlem kan dog maksimalt tildeles 100 stemmer. Medlemmets aktuelle stemmedeling fremgår af bilag 1 til disse vedtægter.

Stk. 2. For at kunne udøve stemmeret på generalforsamlingen er det en betingelse, at vedkommende medlem på generalforsamlingstidspunktet har været medlem i mindst tre måneder, og at vedkommende ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer med stemmeret kan stemme ved samtlige dagsordenspunkter. Dog kan kun medlemmer af ejersektionen stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer i ejersektionen, mens kun medlemmer af administratorsektionen kan stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer i administratorsektionen.

§ 32 Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres de fremlagte sager ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne samt til beslutning om opløsning af foreningen kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med to trediedele af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med to ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

VIII. Delegerede

§ 33 Stk. 1. Som et led i kontakten mellem foreningens bestyrelser og medlemmerne, vælger generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelserne delegerede blandt de aktive medlemmer. Valget gælder for tre år. Bestyrelsernes medlemmer er selvskrevne medlemmer af delegeretforsamlingen.

Stk. 2. Delegeretmøde afholdes, når forretningsudvalget finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af de delegerede over for bestyrelsens formand fremsætter skriftligt ønske herom. Delegeretmøde skal dog afholdes mindst en gang om året.

Stk. 3. Møderne ledes af foreningens formand eller i hans forfald af næstformanden. Hvis både formanden og næstformanden har forfald vælger hovedbestyrelsen et hovedbestyrelsesmedlem som dirigent.

IX. Formue, regnskabsaflæggelse og revision

§ 34 Stk. 1. Foreningens midler kan anbringes i fast ejendom, danske realkredit- og statsobligationer og indskud i danske pengeinstitutter.

Stk. 2. Efter hovedbestyrelsens beslutning kan en mindre del af foreningens midler anbringes på anden måde end nævnt i stk. 1.

§ 35 Stk. 1. Foreningen tegnes af foreningens formand eller næstformand i forening med 2 andre medlemmer af forretningsudvalget.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

§ 36 Til at revidere foreningens bogføring, kasse, årsrapport og værdier ansættes en statsautoriseret revisor. Revisoren vælges af den årlige generalforsamling.

§ 37 Regnskabsåret er kalenderåret.

IX. Opløsning

§ 38 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes med det til vedtægtsændringer fornødne flertal.

§ 39 Stk. 1. Ved opløsning af foreningen som beskrevet i § 38 forstås ophør af foreningens aktiviteter. Ved ophør forstås derimod ikke fusion, spaltning m.v.

Stk. 2. I forbindelse med opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen, efter forslag fra EjendomDanmarks hovedbestyrelse, beslutning om hvorledes foreningens aktiver skal fordeles. Bestyrelsen skal stille forslag om anvendelse af midlerne til et eller flere godkendte almennyttige formål, under hensyntagen til foreningens hidtidige aktiviteter. Bestyrelsen kan i den forbindelse foreslå placering af fondens midler i en fond, hvis indtægter skal anvendes under hensyntagen til foreningens aktiviteter på opløsningstidspunktet. Fondens bestyrelse består af tre personer. Den første bestyrelse udpeges af den generalforsamling, som opløser foreningen.

Stk. 3. Oprettes i medfør af § 39, stk. 2, en fond, træffer fondens bestyrelse beslutning om formuens anbringelse og anvendelse, idet fonden skal støtte et eller flere godkendte almennyttige formål, under hensyntagen til foreningens hidtidige aktiviteter.

X. Ikrafttrædelse

§ 40 Vedtægterne træder i kraft dagen efter den endelige vedtagelse på generalforsamlingen og erstatter herefter vedtægterne for EjendomDanmark som vedtaget den 3. maj 2018.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. december 2018.

Bilag 1 til EjendomDanmarks vedtægter

Nærværende bilag 1 er fastsat i henhold til § 31, stk. 1 i EjendomDanmarks vedtægter, der har følgende ordlyd:

”Medlemmerne tildeles én stemme på generalforsamlingen for hver 1.000 kr. medlemmet betaler i årligt kontingent. Det årlige kontingent afrundes til nærmeste 1.000 kr. ved stemmetildelingen. Et medlem kan dog maksimalt tildeles 100 stemmer. Medlemmets aktuelle stemmedeling fremgår af bilag 1 til disse vedtægter”.

Bilaget indeholder oversigten over den aktuelle stemmetildeling for medlemmerne af foreningen ved foreningens generalforsamling.

Ejersektionen

Ejendomsværdi Kontingent 2016 i kr. Antal stemmer
Under 10 mio. kr. 1.790 2
10-50 mio. kr. 3.530 4
50-100 mio. kr. 11.740 12
100-200 mio. kr. 17.590 18
200-500 mio. kr. 23.460 23
500-1.000 mio. kr. 29.930 30
1.000-5.000 mio. kr. 35.150 35
5.000-10.000 mio. kr. 40.800 41
10.000-15.000 mio. kr. 45.900 46
Over 15.000 mio. kr. 51.000 51

Grundejerforeninger, som er medlemmer af Ejersektionen tildeles stemmer efter den årligt aktuelle kontingentbetaling:

Foreningsmedlemmer

Grundejerforening Kontingent 2016 i kr. Antal stemmer
Sundbyerne 1.410 1
Bornholm 2.350 2
Fællesforeningen 3.760 4
Sorø 11.280 11
Ringsted 11.750 12
Skovforeningen 11.592,64 12
Helsingør 13.160 13
Lolland 18.800 19
Vordingborg 14.100 14
Faxe 17.860 18
Frederikssund 22.090 22
Slagelse 20.680 21
Holbæk 26.790 27
Køge 25.300 (2015-tal) 25
Hjørring 31.960 (estimat) 32
Roskilde 46.530 47
Patriotisk Selskab 51.892,01 52
Kronjylland 54.520 55
Fyn 336.990 100
Hillerød 14.720 (2015-tal) 15
Nykøbing F 4.140 (2015-tal) 4
Rødovre 0 0

 

Administratorsektionen

Indtægter ved ejendomsadministration Kontingent 2016 i kr. Forslag
Under 3 mio. kr. 6.050 6
3-6 mio. kr. 8.740 9
6-10 mio. kr. 12.080 12
10-50 mio. kr. 33.530 34
Over 50 mio. kr. 41.020  41