/ Nyheder / Nye regler om deling af tv-overvågningsbilleder mellem erhvervsdrivende

Nye regler om deling af tv-overvågningsbilleder mellem erhvervsdrivende

Lov om tv-overvågning er ændret pr. 25. maj 2018, og med lovændringen åbnes der nu op for, at erhvervsdrivende, i kriminalitetsforbyggende øjemed, kan dele tv-overvågningsbilleder internt i organisationen eller med andre erhvervsdrivende.

Af

Overvågningskameraer. Foto: Matthew Henry, Unsplash

Delingen af overvågningsbilleder de erhvervsdrivende imellem forudsætter først og fremmest, at der forinden iværksættelsen af delingen er opnået tilladelse fra Datatilsynet. Datatilsynet kan fastsætte vilkår for tilladelsen, for eksempel for at sikre, at personoplysningerne behandles lovligt.    

For at kunne få lov til at foretage en deling af overvågningsbillederne, er der dog en række kumulative krav, der skal være opfyldt. 

Optagelserne skal være identificerbare og således vise personer, der formodes at have begået eller forsøgt at begå berigelseskriminalitet af ikke bagatelagtig karakter mod den erhvervsdrivende, der videregiver overvågningsbillederne.

Der skal ligeledes være konkrete grunde til at tro, at den formodende gerningsmand på ny vil begå kriminalitet mod netop den kreds af erhvervsdrivende, som billederne deles med. Det skal således kunne sandsynliggøres, at der er en kvalificeret risiko for, at gerningsmanden vil slå til igen.     

Endvidere skal politiet have modtaget anmeldelse af den pågældende forbrydelse senest samme dag.

Delingen af billederne må alene ske i et lukket system, inden for den erhvervsdrivendes egen organisation, erhvervsorganisation eller en sammenslutning af erhvervsdrivende, og vurderingen af, hvorvidt overvågningsbillederne opfylder kravene for deling, skal foretages af et begrænset antal autoriserede personer i det lukkede system.

Se lovændringen