/ Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at den studerende har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme, og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Tilmeldingsfrist

Du skal være opmærksom på, der er indført tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen. Tilmeldingsfristen til Erhvervslejeret i foråret er den 20. februar 2024. 

Der kan ikke dispenseret fra tilmeldingsfristen. Overser du den, udbydes faget igen i 2025. 

Uddannelsesbidrag

Medlemmer af EjendomDanmark kan få udbetalt et uddannelsesbidrag for hver medarbejder, de tilmelder et fag på EA-uddannelsen. Du kan læse mere om størrelsen og betingelserne for udbetalingen af uddannelsesbidraget her. 

Inden du tilmelder dig

Bør du gøre dig bekendt med oplysningerne under praktiske oplysninger her på siden. Her finder du fx svar på, hvornår der er planlagt undervisning, hvilken litteratur du skal købe inden studiestart, hvordan du finder oplysninger om, hvad der skal være forberedt til første undervisningsgang og hvornår du kan forvente at få adgang til moodleroom. 

udbyder faget i samarbejde med EjendomDanmark

Tilmeldingsfristen er overskredet. Det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig forårets undervisning. 

Praktiske oplysninger

Fagets afsluttes med en to timers skriftlig eksamen. Eksamensdatoen offentliggøres inden studiestart.

Såfremt du følger undervisningen på digitale hold, skal man tilmelde sig en af eksamensstederne og herefter møde op til fysisk eksamen. 

Undervisningen bygger på EjendomDanmarks håndbog “Erhvervslejeret” (3. udg. 2023 af Kristin Jonasson og Andreas Antoniades). Du skal selv købe bogen. Du køber bogen ved at klikke på linket.

Bemærk, der kan være op til en uges leveringstid. 

Øvrigt undervisningsmateriale

Det øvrige undervisningsmateriale til dette fag er elektronisk og vil løbende blive tilgængeligt i Moodlerooms.

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Alle oplysninger du skal bruge til første undervisningsgang finder du på StudiePortalen. 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til fagets låste gruppe på EjendomDanmarks medlemsunivers. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikrer dig en optimal studiestart. 

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres som virtuelt som blended learning, hvor der er tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikrer, du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Hvis du vælger at følge undervisningen på holdet i København eller i Randers, har du mulighed for at deltage fysisk til undervisningen tre gange til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms.

For holdet i Randers er der planlagt undervisning på følgende datoer i 2024

Den 27.02, 13.03, 03.04, 16.04, 30.04, 23.05.

For holdet i København og det digitale hold er der planlagt undervisning på følgende datoer i 2024

Den 28.02, 13.03, 03.04, 17.04, 30.04, 24.05. 

FED = mulighed for fysisk fremmøde

Undervisningen begynder som udgangspunkt kl. 9.00 til 12.30 på dage med mulighed for fysisk fremmøde, mens de digitale undervisningscafeer slutter kl. 11.00. Der tages forbehold for ændringer og fejl. 

Du får adgang til fagets fulde undervisningsplan på studieportalen, når du er tilmeldt. Bemærk, den udleveres ikke forud for din tilmelding. 

Undervisningen gennemføres som hybrid undervisning uanset om du vælger at tilmelde dig undervisningen med udgangspunkt i Randers, København eller det digitale hold. Hvis du vælger at følge undervisningen på holdet i København eller i Randers, har du mulighed for at møde fysisk op tre gange gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms. 

Undervisningen gennemføres i 2024 fra uge 9 til uge 21 og er opbygget ved, at den studerende læser det pensum, der er angivet i fagets undervisningsplan. Herefter bliver pensum uddybet ved en videoforelæsning. Derudover kan den studerende typisk gennemføre en quiz om emnet. Teorien bruges så på praksisnære situationer, hvor de studerende skal forholde sig til små cases med scenarier fra virkeligheden. 

Læs flere oplysninger om undervisningen under fanen “Undervisningsgange

Tilmeldingsfristen for faget Erhvervslejeret i foråret 2024 tirsdag den 20. februar. Der kan ikke afviges fra denne tilmeldingsfrist. Når du ikke at tilmelde dig, kan du først tilmelde dig næste gang fagets udbydes. 

Du er selv ansvarlig for holde dig orienteret om fagets tilmeldingsfrist.

Du tilmelder dig via EjendomDanmarks hjemmeside. Efterfølgende modtager du en faktura fra Erhvervsakademi Dania. Som medlem af EjendomDanmark modtager du et uddannelsesbidrag. Du kan læse mere om betingelserne for at opnå uddannelsesbidraget her.

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå:

 • viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål
Eksamen

Eksamensdato oplyses inden studiestart.

Fagets underviser

Joakim Schwartz

Juridisk konsulent

Cand.jur.

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse