Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Undervisningsmateriale

Her finder du de dokumenter og artikler, der bruges til undervisningen. 

Vær opmærksom på, at du udover disse artikler tillige skal læse i pensumbogen "Andelsboligforeningsloven med kommentarer" og e-bogen "Ejerlejligheder i praksis", således som det fremgår af undervisnings- og pensumplanen.

E-bogen "Ejerlejligheder i praksis", version 2019 (opdateret 26. juli 2019)

Pensum er disse to bøger samt den til enhver tid værende lovgivning og retspraksis. De vigtigste love på området er anført i fagets regelsamling, ligesom relevante domme fremgår af domssamlingen. Begge dele er tilgængelig på moodlerooms.    

Dokumenter

Vedtægter

E/F

A/B

 

Artikler (pensum)

Da der ikke findes en bog, der behandler alle relevante emner inden for foreningsretten, er pensum både pensumbogen "Andelsboligforeningsloven med kommentarer" af Mette Neville samt diverse artikler skrevet om de forskelige emner, som er uploadet her:

 

Introduktion til foreningsretten

Foreningsstruktur E/F og A/B - bestyrelsen og beslutningsstruktur

Foreningsstruktur

 

Bestyrelsen i A/B

 

Beslutningsstruktur: 

  

Ejerforeninger

 

Andelsboligforeninger 

Retsgrundlaget

 

Beboelse

 

Fremleje

 

Erhverv

 

Vedligeholdelse

 

Fornyelse

 

Overdragelse af andelsboliger

 

Overdragelsessum / Prisfastsættelse af andelsboliger

 

Prisreguleringsklausuler

 

Overdragelse af andelsboliger

 

ABF-håndbogens bilag

 

Overprissager i andelsboliger

 

Eksklusion

 

Andelskroneberegning samt skatte- og regnskabsmæssige forhold 

A/B's skattemæssige forhold

 

Andelshavers skattemæssige forhold

 

E/F's skattemæssige forhold

 

Ejerlejlighedsejers skattemæssige forhold

 

Regnskab

 

Generalforsamling i E/F og A/B, flertalsregler og mindretalsbeskyttelse

Generalforsamling i A/B

 

Bestyrelsen i A/B

 

Generalforsamling i E/F

 

Generalforsamling A/B og E/F

  

Ulovlige beslutninger

 

Flertalsregler

 

Mindretalsbeskyttelse

 

Finansiering af andele, udlæg, tvangsauktion 

 

Regelsamling (pensum)

Lovgivning vedrørende ejerforeninger

 1. Lov om ejerlejligheder (EJL)
  1. Noter til ejerlejlighedsloven
 2. Tinglysningsloven
 3. Bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
 4. Bekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 om selskabsskatteloven (Indkomstbeskatning af foreninger der udfører erhvervsmæssig virksomhed)
 5. Forældelsesloven
 6. Renteloven
 7. Inkassoloven
 8. Retsplejeloven

 

Lovgivning vedrørende andelsboligforeninger

 1. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (ABL) Fra retsinformation, dvs. ændringerne kan kun ses i ændringsloven
 2. Lov om andelsboligforeninger (ABL) Fra Schultz, hvor ændringerne er skrevet ind 
  1. Noter til andelsboligloven
 3. Cirkulære af 21. januar 1981 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 4. Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 5. Bekendtgørelse nr. 640 af 30/05/2018 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger
 6. Lovbekendtgørelse nr. 265 af 21/03/2014 om erhvervelse af fast ejendom
 7. Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995 om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 8. Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
 9. Bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
 10. Bekendtgørelse nr. 1164 af 06/09/2016 om selskabsskatteloven (Indkomstbeskatning af foreninger der udfører erhvervsmæssig virksomhed)
 11. Forældelsesloven
 12. Renteloven
 13. Inkassoloven
 14. Retsplejeloven
 15. Bekendtgørelse nr. 1151 af 29/11/2004 om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

 

Tilknyttet lovgivning (ikke pensum)

Supplerende litteratur (ikke pensum)

Hvis du ønsker at læse noget mere for at opnå en bedre forståelse for foreningsretten, så er her noget supplerende litteratur.  

Retsgrundlaget for ejerforeninger

 

Ejers råderet

 

Retsgrundlaget for andelsboliger

 

Overdragelse af andelsboliger

 

Prisfastsættelse af andelsboliger

 

Eksklusion

 

Andelskroneberegning samt skatte- og regnskabsmæssige forhold

 

Finansiering af andele, udlæg, tvangsauktion, nødlidende andelsboliger

 

ABF-håndbogen afsnit B 3.3 og 3.4