Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Erhvervslejeret

Valgfag 

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal opnå:

 • viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning


Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer


Kompetencer
Den studerende skal opnå:

 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse


Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at den studerende, har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme, og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Undervisningsmateriale, som du selv skal købe

EjendomDanmarks håndbog Erhvervslejeret (2013) som kan bestilles på www.ejd.dk/erhvervslejeret. Husk at logge ind først, hvis din virksomhed er medlem for at opnå medlemsrabat på bogen.

Pris

Klik her for at få et overblik over priserne på EA-uddannelsen 

Tid og sted, København og Randers

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet i både København og Randes.

Faget udbydes i foråret 2019. Tilmeldingen åbner medio november 2018.

ECTS-point

5.

Undervisningslektioner og forberedelsestid

Erhvervslejeret vægter 5 ECTS point. Det svarer til du skal regne med at bruge cirka 140 timer på at tilegne dig pensum. Dette er vejledende og individuelt. 

Klik her for at læse mere om undervisningsformen samt tid og sted

Opgaver

2.

Eksamen

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.

Undervisere tilknyttet faget 

Juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.
Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.