Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Andelsbolig- og ejerforeninger

Valgfag

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage administration af foreninger. 

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere andelsboligforeninger og ejerforeninger. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal opnå: 

 • viden om andelsboligforeningsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • viden om ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af ejerforeninger
 • kendskab til foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • viden om foreningsvedtægterne og den væsentligste retspraksis, der har særlig betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • viden om væsentlige forhold i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • en forståelse af, hvornår en foreningsejendom er skattepligtig og hvordan den opgøres, herunder reglerne om udskudsfremførelse og hvordan ejendomsavance skal opgøres i en andelsboligforening
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger

Færdigheder
Den studerende skal kunne:

 • afgrænse, hvilke arealer af ejendommen der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig- og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderetten
 • afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje på baggrund af foreningens vedtægter
 • kunne beregne andelsværdien i en andelsboligforening ud fra alle tre værdiansættelsesprincipper i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2
 • fastsætte de enkelte elementer til brug for beregning af andelsværdien
 • gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger herunder kunne håndtere problemstillinger i relation til pant eller udlæg i andelsboliger
 • løse problemstillinger relateret til de foreningsretlige grundsætninger og beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeningsejendomme
 • varetage afgrænsede juridiske problemstillinger og praksisnære tvister i tilknytning til andelsbolig- og ejerforeninger generelt.
 • vurdere om en given forening er skattepligtig og give en overordnet vurdering af, hvorvidt det vil medføre betaling af skat

Kompetencer
Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger

Indhold

For andelsboligforeninger gælder følgende:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger gælder følgende:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har et vist praktisk kendskab til administration af foreningsejendomme. Det anbefales, at de studerende først har fulgt Administration af boligudlejningsejendomme. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en væsentlig øget forberedelsestid.

Undervisningsmateriale, som du selv skal købe

Mette Neville: "Andelsboligforeningsloven med kommentarer" 4. udg. 2012. Thomson.

Undervisningsmateriale, som du får udleveret

Der er en regelsamling, en artikelsamling og en domssamling tilgængelig på fagets hjemmeside under punktet "Materiale til brug for undervisningen".

Materialet vil være tilgængeligt primo august. 

Tidligere år har pensum tillige været: Peter Andreasen (1997): Ejerlejligheder – i praksis, Nyt Juridisk Forlag. 

Bogen er udgået hos forlaget, hvorfor den udgår af pensum i år. Der er ikke en anden bog, der kan erstatte den, hvorfor vi udleverer undervisningsmateriale om ejerforeninger, som bliver tilgængeligt i artikelsamlingen.  

Praktiske oplysninger

Pris

Klik her for at få et overblik over priserne på EA-uddannelsen

Tid og sted

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet i både i København og Randers. 

ECTS Point

5. 

 

Undervisningslektioner og forberedelsestid

Andelsbolig- og ejerforeninger vægter 5 ECTS point. Det svarer til du skal regne med at bruge cirka 140 timer på at tilegne dig pensum. Dette er vejledende og individuelt. 

Klik her for at læse mere om undervisningsformen samt tid og sted

Eksamen

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i januar måned.

Undervisningslektioner

36.

Pensum er i sidetal mere omfangsrigt end til fagene Administration af boligudlejningsejendomme I og II, og der må derfor påregnes længere forberedelsestid til dette fag.

Opgaver

2.

Undervisere tilknyttet faget

Konsulent Hanne Sandersen, Sandersen­Consult. 
Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

 

Tidligere studerende udtaler ...

”De opgaver, der bliver lavet i undervisningen giver rigtig god læring, da alle har forskelligt niveau”
Anonym, deltager i 2017

”Gode undervisere, som inddrager sager fra dagligdagen”
Patrick H., deltager i 2017

”(Underviseren har) .. Stor erfaring, bruger eksempler på tavlen – hun skinner igennem i undervisningen”
Anonym, deltager i 2017

”Rigtig dygtig underviser, både fagligt og formidling”
Anders D., deltager i 2017

Læg i kurv

Andelsbolig- og Ejerforeninger København Efterår 2019

Læg i kurv

Andelsbolig- og Ejerforeninger Randers Efterår 2019