Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Administration af boligudlejningsejendomme

NB: Der er meget få pladser tilbage på holdet i København

Obligatorisk fag

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den almindelige administration af boligudlejningsejendomme.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere boliglejemål og udlejningsejendomme. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal opnå:

 • viden om lejeloven og boligreguleringsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, retspraksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i den praktiske administration af boligudlejningsejendomme
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af boligudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning


Færdigheder
Den studerende skal:

 • selvstændigt kunne udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt
 • kunne gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • kunne håndtere anmodninger om brugsrettens overgang
 • kunne håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • kunne afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål
 • kunne beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • kunne gennemføre en korrekt opsigelse af et boliglejemål
 • kunne gennemføre en korrekt ophævelse af et boliglejemål ved lejers misligholdelse
 • kunne håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • kunne håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer
 • kunne indbringe og føre mindre komplicerede sager for huslejenævnet


Kompetencer
Den studerende skal opnå:

 • juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme

Indhold

 • Lejekontrakten
 • Fremleje og brugsrettens overgang
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Småhuse
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Vedligeholdelsessatsforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer
 • Forbedringer

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har gennemført faget Indledende ejendomsadministration og at de studerende har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagerne uden denne baggrund kan også deltage, men må forvente øget forberedelsestid.

Undervisningsmateriale, som du selv skal købe

Pensum på faget udgøres af EjendomDanmarks håndbog Boliglejemål I og II. Husk at logge ind, hvis din virksomhed er medlem, for at opnå medlemsrabat på bogen.

Undervisningsmateriale, som du får udleveret

Omkring en uge før første undervisningsgang modtager den studerende materialesamlingen. Opgavesamlingen vil være tilgængelig på hjemmesiden i forbindelse med første undervisningsgang.

Praktiske oplysninger

Du kender måske faget som Administration af boligudlejningsejendomme I og II

Pris

Klik her for at få et overblik over priserne på EA-uddannelsen

Tid og sted

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet i både København og Randers.

ECTS-point

10.

Undervisningslektioner og forberedelsestid

Administration af boligudlejningsejendomme vægter 10 ECTS point. Det svarer til du skal regne med at bruge cirka 280 timer på at tilegne dig pensum. Dette er vejledende og individuelt. 

Klik her for at læse mere om undervisningsformen samt tid og sted

Eksamen

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Den endelige eksamensdato offentliggøres medio marts.

Undervisere tilknyttet faget

Juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark

 

Tidligere studerende udtaler ...

”Kurset har givet en indsigt, som er uvurderlig i administrationen af vores ejendomme”
Lis B., deltager 2017

”Din viden er fantastisk!! :-) (kommentar til underviseren, red.)"
Tine J., deltager i 2017

”(Underviseren er) .. Super god – fagligt kompetent, sød og imødekommende”
Anonym, deltager i 2017

Læg i kurv

Administration af boligudlejningsejendomme Randers 2019/2020