Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Praktiske oplysninger

På denne side finder du oplysninger og svar på ofte stillede spørgsmål. Alle oplysninger der findes på denne side, er allerede tilgængelig i studiehåndbogen for EA-uddannelsen. Studiehåndbogen indeholder desuden beskrivelser af gældende regler og procedurer for uddannelsen. Vær opmærksom på at hvis du er studerende på EA-uddannelsen, forudsætter EjendomDanmark at du er bekendt med, hvad der står i studiehåndbogen.  

A

Aflysning

Det tilstræbes, at der så vidt muligt i god tid gives besked om eventuelle aflysninger og placering af erstatsningstimer. Disse oplysninger videreformidles til de studerende via den mailadresse, der opgives ved tilmelding. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke denne mail inden undervisningen.

D

Dimissionsarrangement

Hvert år afholdes der en reception for de EA-studerende, der har gennemført uddannelsen det forgangene år. Den finder typisk sted ultimo september eller primo oktober, hvor dimittenderne får udleveret deres samlede eksamensbevis.

E

ED-lovportalen

På de fleste juridiske fag, hvor der anvendes domme fra Grundejernes Domssamling vil du modtage et studieabonnement til ED-lovportalen, hvorfra du får adgang til de domme som anvendes i undervisningen. I materialesamlingen finder du en domsoversigt hvor det fremgår, hvilke domme der benyttes i undervisningen. Du afgør selv, hvorvidt du vælger at printe dem ud.

På de fag hvor adgangen til ED-lovportalen er inkluderet i prisen, vil kodeord og password til ED-lovportalen står i det brev du fik med posten med din ordrebekræftelse.

Eksamen

Eksamensbevis: Der udstedes et eksamensbevis efter hver bestået eksamen. For at få et samlet eksamensbevis for hele uddannelsen og dermed være færdiguddannet ejendomsadministrator (EA), skal man have afsluttet og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og minimum to valgfag. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit eksamensbevis.

Eksamensformer: Alle eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen består af en fire timers skriftlig eksamen på computer. Eksamensopgaven afleveres i WISEflow. Der er ikke mulighed for at aflevere eksamensopgaver i udprintet eksemplar. Du kan læse mere om hjælpemidler og beståelseskrav i studiehåndbogen.

Eksamensforsøg: Du har tre eksamensforsøg. EjendomDanmark kan tillade yderligere eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgninger herom skal indsendes til sekretariatet.

Eksamensresultatet: Der vil gå cirka seks uger fra eksamensafholdelsen, til karakteren bliver bekendtgjort. Datoen vil, når den er kendt i sekretariatet, fremgå på hjemmesiden under fagets side. Eksamensresultatet bliver sendt til den enkelte studerende pr. brev. Resultatet oplyses ikke pr. telefon ved henvendelse til EjendomDanmark. Det sker alene for at sikre, at der ikke oplyses forkerte karakterer, som måske senere kan have uheldige følger for det videre studium.

Eksamenstid og sted: EjendomDanmark planlægger eksamener et semester ad gangen. Den endelige eksamensdato bliver offentliggjort cirka seks uger, før den finder sted.

Re-eksamen: Der afvikles ikke syge-eksamener på ejendomsadministrator-uddannelsen. Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har ret til mod et gebyr på 400 kroner at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget. Fravær ved eksamen forårsaget af sygdom vil ikke tælle som et eksamensforsøg. Hvis en eksamen ikke er bestået, har du også ret til at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget mod et gebyr på 400 kroner. Studerende bliver ikke automatisk tilmeldt re-eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om, hvornår den næste ordinære eksamen afvikles igen på EjendomDanmarks hjemmeside og efterfølgende at orientere sekretariatet om, at man ønsker at tage eksamen igen. Beståede eksamener kan ikke tages om, medmindre den studerende tilmelder sig faget på ny og betaler den fulde studieafgift.

Udeblivelse fra eksamen: Udebliver du fra eksamen uden at framelde dig inden afmeldingsfristen, tæller dette som et eksamensforsøg.

F

Forberedelse

Undervisningsformen stiller krav til en selvstændig tilegnelse af pensum. Du bør derfor påregne en arbejdsbelastning på cirka 140 timer for fag der vægter 5 ECTS og cirka 280 timer for fag der vægter 10 ECTS point. 

Forplejning

Første undervisningsdag og når der er programsat faciliterede studiecafeer, vil der blive serveret morgenmad, frugt, kaffe, the og vand. Er det annoncerede sluttidspunkt efter kl. 13.00 vil der også blive serveret frokost. 

Hotelophold: Overnatning er ikke inkluderet i studieafgiften. Den studerende skal selv sørge for organisering af overnatning, og afgifter forbundet hermed afholdes af den studerende. Dette gælder også for studerende, der følger undervisningen i Randers og i forbindelse med eksamensafvikling.

Transport og parkering: Den studerende står selv for transport til undervisningsstedet. EjendomDanmark er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger forårsaget af ændringer af undervisningsdagen eller eksamensdatoen. EjendomDanmark stiller ikke parkeringspladser til rådighed, og parkeringsafgifter i forbindelse med undervisningen afholdes af den studerende.

Fremmøde

Der er kun mødepligt på faget Indledende ejendomsadministration. Der er således ikke mødepligt på uddannelsens øvrige fag, og eventuelt fravær er et mellemværende mellem dig og din arbejdsgiver. Du tilrettelægger altså selv, hvor meget af undervisningen du ønsker at følge inden eksamen, og du behøver derfor ikke kontakte sekretariatet, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen. Hvis du er fraværende, og der bliver udleveret supplerende materiale i undervisningen, er det derfor dit eget ansvar, at du modtager det. Du kan ikke regne med, at supplerende materiale fra eksempelvis eksterne undervisere bliver uploaded til hjemmesiden. Det vil derfor være en god ide at få en medstuderende til at tage et ekstra eksemplar til dig, hvis du er fraværende.

I

Informationer til de studerende fra EjendomDanmark

Meddelelser fra EjendomDanmark distribueres via den mailadresse, der angives ved tilmelding til faget eller via fagets egen side på EjendomDanmarks hjemmeside. Når en meddelelse er distribueret via en af overstående kanaler, betragtes den således som kendt af samtlige studerende. Det er altså dit ansvar løbende at holde dig opdateret med indholdet på de nævnte informationskanaler. Al kommunikation foregår til den mail- og postadresse, der er angivet ved tilmelding til faget. Det betyder, at de fleste studerende modtager undervisningsmateriale, breve – herunder eksamensresultater og diverse administrative informationer – til deres arbejdsmail- og postadresse. Ønsker du derimod at modtage disse informationer på en privat mail- og postadresse, skal disse informationer oplyses til EjendomDanmark, når du tilmelder dig. Ændringer af dine kontaktoplysninger skal ske inden semesterstart. Ønsker du at ændre dine kontaktoplysninger under et semester, skal du orientere sekretariatet herom hurtigst muligt. Ligesom du selv skal oplyse ændringerne til dine undervisere. Vær opmærksom på, at EjendomDanmark ikke kan garantere, at adresseændringer foretaget efter semesterstart bliver registeret korrekt i alle afdelinger af sekretariatet. Det er kun muligt at registrere én mail og én postadresse hos EjendomDanmark.

K

Kursusbevis

Der udstedes ikke kursusbeviser for deltagelse på EA-uddannelsen. Du modtager et eksamensbevis fra Erhvervsakademi Dania, når du af bestået en eksamen. Når du har gennemført EA-uddannelsen, modtager du et samlet eksamensbevis fra EjendomDanmark. 

L

Litteratur og materialesamlinger

På hvert fag udleveres en materialesamling. Materialesamlingernes mængde kan variere, men de indeholder alle forskelligt materiale, der supplerer den anvendte litteratur. Ud over materialesamlingen indgår der forskellig litteratur på hvert fag. Under hver fagbeskrivelse her på hjemmesiden, kan du finde oplysninger om, hvilken litteratur der benyttes på det pågældende fag. Fælles for al litteratur er dog, at du selv skal anskaffe det, og det er ikke inkluderet i studieafgiften.

R

Realkompetencevurdering

EjendomDanmark varetager den faglige vurdering af, hvorvidt den enkelte studerende, ud fra de allerede fastlagte principper, lever op til kravene til at benytte EA-titlen. Opfylder den studerende kravene, indstilles den studerende til at opnå realkompetencevurdering svarende til de gennemførte fag.

Hvis du begyndte på uddannelsen i 2014, kan du få foretaget en realkompetencevurdering for de fag, du har gennemført. Har du afsluttet din uddannelse i efteråret 2014 eller foråret 2015, kan du ligeledes ansøge EjendomDanmark om at blive indstillet til en realkompetencevurdering. Der påregnes et ekspeditionsgebyr på 250 kroner for ovenstående.

Alle øvrige studerende kan ligeledes ansøge om at få foretaget en realkompetencevurdering af EjendomDanmark. Du må regne med et ekspeditionsgebyr på 400 kr. Aftalen gælder alene i relation til EA-uddannelsen, og ønsker du en realkompetencevurdering, der ikke kan varetages af sekretariatet, henvises der til priserne hos de enkelte erhvervsakademier. 

EjendomDanmark indstiller udelukkende den studerende til en realkompetencevurdering hos Erhvervsakademi Dania. Det er Erhvervsakademi Dania, der som akkrediteret uddannelsesinstitution, udsteder den endelige realkompetencevurdering. Du må derfor regne med en længerevarende ekspeditionstid på de enkelte realkompetencevurderinger.

S

Studiemiljø

Studerende på ejendomsadministratoruddannelsen har mange forskellige erfaringer og kompetencer både uddannelsesmæssigt og erhvervserfaringsmæssigt. Det giver en god dynamik på holdene, og problemstillingerne bliver derfor også belyst fra mange forskellige perspektiver. På fagets lukkede side her på hjemmesiden, finder du en deltagerliste over dine medstuderende. På listen fremgår navn og i hvilken virksomhed, den pågældende studerende er ansat. EjendomDanmark oplyser ikke yderligere kontaktoplysninger på studerende. EjendomDanmark opfordrer derfor de studerende til selv at oprette en kontaktliste/telefonkæde på holdet og ser positivt på oprettelsen af uformelle studiegrupper. De studerende er i høj grad selv med til at skabe rammerne for et godt undervisningsforløb. EjendomDanmark forventer derfor, at de studerende møder til tiden, at besvarelse af telefonopkald sker i pauserne, og at mobiltelefonen i øvrigt er på lydløs.

T

Tilmeldingsfrist

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag derfor blive aflyst. Vi opfordrer de studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge i god tid for at undgå unødvendige aflysninger, eller at holdet er overtegnet.

U

Uddannelses struktur og opbygning

Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Det betyder, at du selv tilrettelægger din uddannelse, og i hvilken rækkefølge du vælger at følge fagene. Tilmeldingen til fagene er derfor også baseret på enkeltfags tilmelding, og det er ikke muligt at tilmelde sig ejendomsadministratoruddannelsen som et samlet forløb.

 

Studiehåndbogen

10. udgave af studiehåndbogen er udkommet. I den finder du svar på langt de fleste spørgsmål, der måtte opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. 

Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer på EA-uddannelsen og det forudsættes du er bekendt med, hvad der står i studiehåndbogen som studerende på EA-uddannelsen. 

Du kan læse og/eller downloade den gældende Studiehåndbog her.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte sekretariatet på kursus@ejd.dk