/ Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at den studerende har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme, og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

 

Tilmelding

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.
Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikrer, du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

Hvis du vælger at følge undervisningen på holdet i København eller i Randers, mødes du fysisk med holdet tre gange til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms.

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikrer dig en optimal studiestart. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Oplyses senere

Vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. 

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Du kan følge undervisningen i København, i Randers eller digitalt.

Første undervisningsgang:

København: 08. februar 2023

Randers: 07. februar 2023

Digitalt: 09. februar 2023

Fagets afsluttes med en to timers skriftlig eksamen. Eksamensdatoen bliver offentliggjort medio marts.

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå:

 • viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål
Eksamen

Eksamensdato oplyses medio marts.

Fagets underviser

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Det sker hos EjendomDanmark