/ Andelsbolig- og ejerforeninger

Andelsbolig- og ejerforeninger

Valgfag 

Formålet med faget er at gøre dig i stand til at rådgive bestyrelser og andre interessenter i relation til andelsbolig- og ejerforeninger.

Du lærer at håndtere problemstillinger inden for administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger og selvstændigt indgå i samarbejde med bestyrelsen for andelsboliger- og ejerforeninger og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.

Praktiske oplysninger

Undervisningen gennemføres over cirka 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i.

Alle studerende der er tilmeldt tidligere end 10 dage før studiestart får adgang til Moodlerooms cirka 7 dage før. Har du tilmeldt dig tættere på studiestart, forsøger vi at give dig adgang til Moodlerooms, så hurtigt som muligt. 

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Oplyses hurtigst muligt. 

5

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget, men hvis du vil sikre dig en optimal studiestart og adgang til Moodlerooms inden første undervisningsgang, skal du tilmelde dig 10 dage før studiestart. 

Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Property and Asset Management uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse.

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til adgangskravene. Har du ikke tidligere været tilmeldt et fag på uddannelsen, vil du blive bedt om at indsende dit CV som dokumentation. Lever du ikke op til adgangskravene kan der i nogle tilfælde gives merit. Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet. 

Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • have viden om andelsboligforenings- og ejerlejlighedsloven og den øvrige lovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • have viden om foreningsstrukturen og -vedtægterne i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • have viden om lovgivningen, retspraksis og vedtægter der har betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt kunne reflektere over anvendelsen af denne lovgivning inden for ejendomsadministrationsbranchen
 • have viden om Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • have viden om hvornår en foreningsejendom er skattepligtig herunder reglerne om udskudsfremførelse og opgørelse af ejendomsavance i en andelsboligforening
 • kunne forstå hvordan regnskabsvejledninger og skattepligtige opgørelsesmetoder anvendes i praksis inden for ejendomsadministration
 • have viden om og forståelse for processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • have forståelse af, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • kunne reflektere over anvendelsen af juridisk, administrativ og regnskabsmæssig teori og metode inden for ejendomsadministration.

Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne lave en skattepligtig opgørelse for en foreningsejendom
 • kunne gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger
 • kunne vurdere problemstillinger relateret til beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger, samt kunne begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne vurdere de problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt begrunde og vælge relevante løsninger
 • kunne vurdere og udvælge løsningsmodeller i rådgivningen af den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • kunne rådgive bestyrelsen for andels- og boligforeninger, herunder formidle relevante problemstillinger og løsninger
 • kunne varetage rollen som dirigentens på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Kompetencer

Den studerende skal

 • kunne håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje på baggrund af foreningens vedtægter
 • kunne håndtere problemstillinger inden for administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger
 • selvstændigt indgå i samarbejde med bestyrelsen for andelsboliger- og ejerforeninger og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle sin egen praksis inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger samt rådgivning af bestyrelserne i disse

Fagets underviser

Anne Nepper

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Indhold

For andelsboligforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Forenings- og beslutningsstruktur og beslutningskompetencer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning
 • Beboelse og fremleje
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele

For ejerforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Forenings- og beslutningsstruktur og beslutningskompetencer
 • Ejers råderet
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Har du spørgsmål

Så kontakt os

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Læs om de andre fag på Property and Asset Manager