/ Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå:

 • viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at den studerende har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme, og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Eksamen

Eksamen afholdes onsdag den 3. juni 2020 kl. 10.00-14.00. Tilmeld dig re-eksamen ved at skrive til kursus@ejd.dk

Det sker hos EjendomDanmark