/ Andelsbolig- og ejerforeninger

Andelsbolig- og ejerforeninger

Bliv kvalificeret til at varetage administration af andelsbolig- og ejerforeninger 

Formålet med faget er at klæde den studerende på til at administrere både ejer- og andelsboligforeninger. Den studerende bliver indført i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere andelsbolig- og ejerforeninger. 

Undervisningen starter i uge 35 og foregår som blended learning, dvs. både ved fysisk fremmøde og ved brug af virtuel undervisning i Moodlerooms, som er vores undervisningsunivers.

Undervisningen er opbygget ved, at den studerende ved selvstudie skal sørge for at læse pensum, hvorefter pensum bliver uddybet ved en videoforelæsning. Derudover kan den studerende gennemføre en quiz om emnet. Teorien bruges så på praksisnære situationer, hvor de studerende skal forholde sig til små cases med scenarier fra virkeligheden. Det hele afsluttes med en afleveringsopgave om emnet. 

Hver anden uge er der skemalagt undervisning, hvor der samles op på de foregående to ugers selvstudie. 

Mød fagets undervisere

Mette Haagensen

Juridisk konsulent

Advokat

Praktisk information

Opstart

Undervisningen starter i uge 35, hvor der er selvstudie. Den studerende skal i uge 35 og 36 læse pensum, gennemføre nogle quizzer og forholde sig til nogle spørgsmål ud fra det, der er læst. Dette foregår i Moodlerooms, og forventes gennemført, når vi mødes til opstartsseminar. 

I uge 37 er der opstartsseminar med fysisk fremmøde. 

Ved opstartsseminaret får du en grundig introduktion til forløbet og til eksamensformen. Vi gennemgår i fællesskab, hvordan den digitale platform fungerer, ligesom du vil blive introduceret til din studiegruppe. Derudover drøftes pensum og opgaver, som den studerende har forberedt i uge 35 og 36. 

Forløb

Der er planlagt undervisning i hver uge fra slut august frem til start december 2020. Forløbet afsluttes med eksamen i januar 2021.

Afleveringsopgaver

Der er planlagt en afleveringsopgave om ugen, som skal afleveres inden mandag kl. 9.30 i den pågældende uge. Opgaven kan afleveres, når som helst det passer (bare det er inden deadline). Man er altså ikke afhængig af at vente på den aktuelle uge for at kunne aflevere opgaverne. Såfremt man har behov for at læse forud som følge af ferie eller andet, er det altså også muligt at aflevere opgaven tidligere.

For at gøre det mere overskueligt at lave afleveringsopgaver, er alle afleveringsopgaver af begrænset omfang (ofte blot et enkelt spørgsmål), som knytter sig til det emne, som netop er blevet gennemgået. 

Den sidste afleveringsopgave skal afleveres i wiseflow, som er det program, der bruges til eksamen. Aflevering i wiseflow er for at sikre, at alle der ønsker at gøre sig bekendt med wiseflow har muligheden for det forud for eksamen. 

Undervisningsmateriale

I undervisningen benyttes litteratur om ejerforeninger og andelsboligforeninger. Derudover inddrages en række artikler om udvalgte emner, lovgivning og retspraksis.

Undervisningsdage

Efteråret 2020

København:

 • Tirsdag 8. september kl. 9.15-13.00
 • Tirsdag 22. september kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 6. oktober kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 20. oktober kl. 9.15-13.00
 • Torsdag 5. november kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 17. november kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 1. december kl. 9.15-13.00

Randers:

 • Torsdag 10. september kl. 9.15-13.00
 • Tirsdag 22. september kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 6. oktober kl. 9.00-15.00
 • Torsdag 22. oktober kl. 9.15-13.00
 • Torsdag 5. november kl. 9.00-15.00
 • Tirsdag 17. november kl. 9.00-15.00
 • Torsdag 3. december kl. 9.15-13.00
Eksamen

Faget afsluttes med eksamen i januar 2021

Flere aktiviteter hos EjendomDanmark

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • kendskab til andelsboligforeningsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • kendskab til ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af ejerforeninger
 • kendskab til foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • viden om foreningsvedtægterne
 • kendskab til den væsentligste retspraksis, der har særlig betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • viden om væsentlige forhold i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • en forståelse af, hvornår en foreningsejendom er skattepligtig og hvordan den opgøres, herunder reglerne om udskudsfremførelse og hvordan ejendomsavance skal opgøres i en andelsboligforening
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • afgrænse hvilke arealer af ejendommen, der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig- og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderet
 • afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje på baggrund af foreningens vedtægter
 • gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger
 • løse problemstillinger relateret til beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger

Indhold

For andelsboligforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har et vist praktisk kendskab til administration af foreningsejendomme.

Det er en fordel, hvis den studerende har fulgt faget Administration af boligudlejningsejendomme før dette valgfag gennemføres. Studerende, der ikke har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Læs mere om EA-uddannelsen

EA-uddannelsen giver en solid faglighed og mulighed for at udvikle nyttige og efterspurgte kompetencer inden for ejendomsbranchen. Her kan du finde mere information om uddannelsen.

Se mere her