/ Andelsbolig- og ejerforeninger

Andelsbolig- og ejerforeninger

Bliv kvalificeret til at varetage administration af andelsbolig- og ejerforeninger 

Formålet med faget er at klæde den studerende på til at administrere både ejer- og andelsboligforeninger. Den studerende bliver indført i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere andelsbolig- og ejerforeninger. 

Undervisningen starter i uge 35 og foregår som blended learning, dvs. både ved fysisk fremmøde og ved brug af virtuel undervisning i Moodlerooms, som er vores undervisningsunivers.

Undervisningen er opbygget ved, at den studerende ved selvstudie skal sørge for at læse pensum, hvorefter pensum bliver uddybet ved en videoforelæsning. Derudover kan den studerende gennemføre en quiz om emnet. Teorien bruges så på praksisnære situationer, hvor de studerende skal forholde sig til små cases med scenarier fra virkeligheden. Det hele afsluttes med en afleveringsopgave om emnet. 

Hver anden uge er der skemalagt undervisning, hvor der samles op på de foregående to ugers selvstudie. 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Flere aktiviteter hos EjendomDanmark

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • kendskab til andelsboligforeningsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • kendskab til ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af ejerforeninger
 • kendskab til foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • viden om foreningsvedtægterne
 • kendskab til den væsentligste retspraksis, der har særlig betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • viden om væsentlige forhold i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • en forståelse af, hvornår en foreningsejendom er skattepligtig og hvordan den opgøres, herunder reglerne om udskudsfremførelse og hvordan ejendomsavance skal opgøres i en andelsboligforening
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • afgrænse hvilke arealer af ejendommen, der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig- og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderet
 • afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje på baggrund af foreningens vedtægter
 • gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger
 • løse problemstillinger relateret til beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger

Indhold

For andelsboligforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har et vist praktisk kendskab til administration af foreningsejendomme.

Det er en fordel, hvis den studerende har fulgt faget Administration af boligudlejningsejendomme før dette valgfag gennemføres. Studerende, der ikke har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Læs mere om EA-uddannelsen

EA-uddannelsen giver en solid faglighed og mulighed for at udvikle nyttige og efterspurgte kompetencer inden for ejendomsbranchen. Her kan du finde mere information om uddannelsen.

Se mere her